Strategia Long PUT jest strategią kierunkową zakładającą spadek instrumentu bazowego. Podobnie jak w przypadku strategii Long CALL nabywca opcji płaci jedynie premie wystawcy, nie ma konieczności wniesienia i utrzymania depozytu zabezpieczającego.

Maksymalny zysk strategii Long PUT jest praktycznie nieograniczony (teoretycznie wartość instrumentu bazowego nie może być ujemna) strata jest ograniczona do wysokości zapłaconej premii powiększonej o prowizję maklerską.

Alternatywą do powyższej strategii jest sprzedaż kontraktu terminowego opiewającego na indeks giełdowy. Różnica polega na konieczności utrzymania depozytu zabezpieczającego dla kontraktu. Dla opcji Long PUT inwestor płaci tylko premię wystawcy.

Strategia Long PUT złożona jest z opcji:

wykres

Profil wypłaty dla opcji OW20U8290, obliczenia z wykorzystaniem arkusza: bossaOpcje

Zyski

Praktycznie nieograniczone, kurs wykonania minus kurs rozliczeniowy minus zapłacona premia pomniejszona o prowizje.

 • PR = S - U - P
 • PR - Zysk (Profit)
 • U - Kurs rozliczeniowy (Underlying)
 • S - Kurs wykonania opcji (Strike)
 • P - Zapłacona premia (Premium bought)

Straty

Ograniczone do wysokości zapłaconej premii powiększone o prowizję maklerską.

 • Lmax = P
 • Lmax - Maksymalna strata (Max Loss)
 • P - Zapłacona premia (Premium bought)

 

Próg rentowności

 • BEP = S - P
 • BEP - Próg rentowności (Break even point)
 • S - Kurs wykonania opcji (Strike)
 • P - Zapłacona premia (Premium bought)

Przykład 1

Kurs rozliczeniowy

2800 pkt

Kurs opcji (zapłacona premia) -
OW20U8290

364 pkt

Kurs wykonania opcji (strike) -
OW20U8290

2900 pkt

Zysk/Strata

(2900 - 2800 - 364,00) *10 =
-2640
 PLN

Kurs rozliczeniowy 2800 pkt
Kurs opcji (zapłacona premia) - OW20U8290 364 pkt
Kurs wykonania opcji (strike) - OW20U8290 2900 pkt
Zysk/Strata (2900 - 2800 - 364,00) *10 = -2640 PLN

Przykład 2

Kurs rozliczeniowy

1950 pkt

Kurs opcji (zapłacona premia) -
OW20U8290

364 pkt

Kurs wykonania opcji (strike) -
OW20U8290

 

2900 pkt

Zysk/Strata

(2900 - 1950 - 364,00) *10 =
5860
 PLN

Kurs rozliczeniowy 1950 pkt
Kurs opcji (zapłacona premia) - OW20U8290 364 pkt
Kurs wykonania opcji (strike) - OW20U8290
 
2900 pkt
Zysk/Strata (2900 - 1950 - 364,00) *10 = 5860 PLN

Założenia do przykładów

Wartość instrumentu bazowego

2591 pkt

Zmienność

26,6%

Wysokość stopy procentowej

6,5%

Mnożnik

10 PLN

Wartość instrumentu bazowego 2591 pkt
Zmienność 26,6%
Wysokość stopy procentowej 6,5%
Mnożnik 10 PLN

Podsumowanie

Maksymalny zysk

Nieograniczony (powyżej zapłaconej premii)

Maksymalna strata

Ograniczona (do wysokości zapłaconej premii)  364,00 * 10 PLN =
3640
 PLN

Próg rentowności

Kurs wykonania minus premia  BEP = 2900 - 364,00 =
2536
pkt

Maksymalny zysk Nieograniczony (powyżej zapłaconej premii)
Maksymalna strata Ograniczona (do wysokości zapłaconej premii)  364,00 * 10 PLN = 3640 PLN
Próg rentowności Kurs wykonania minus premia  BEP = 2900 - 364,00 = 2536 pkt

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1