Kontrakty na indeksy

Na GPW w Warszawie notowane są kontrakty terminowe dla których instrumentem bazowym jest m.in. indeks WIG20 i mWIG40.

Standard kontraktu nie przewiduje fizycznej dostawy portfela papierów wartościowych reprezentowanych przez dany indeks. Rozliczenie między stronami kontraktu następuje wyłącznie w formie pieniężnej.

Nazwa skrócona kontraktu

FW20krr / FW20krr20

Gdzie:

F - rodzaj instrumentu,

W20 - skrót nazwy instrumentu bazowego,

k - kod określający miesiąc wykonania kontraktu (określony uchwałą Zarządu Giełdy),

rr - dwie ostatnie cyfry roku wykonania

20 - wartość mnożnika 20 PLN

Kod Kontraktu

Nadawany przez podmiot rozliczający zgodnie ze standardem ISIN

Instrument bazowy

Indeks WIG20

Mnożnik

10 PLN / 20 PLN (dla serii kontraktów wprowadzonych od 23 września 2013r.)

Wartość kontraktu

Mnożnik * kurs kontraktu

Jednostka notowania

Punkty indeksowe

Miesiące wykonania

Cztery najbliższe miesiące z cyklu marzec (H), czerwiec (M), wrzesień (U), grudzień (Z).

Ostatni dzień obrotu

Dzień sesyjny przypadający w trzeci piątek miesiąca wykonania.

Jeżeli w tym dniu nie odbywa się sesja, to wówczas jest to ostatni dzień sesyjny przypadający przed trzecim piątkiem miesiąca wykonania. W sytuacjach szczególnych Zarząd Giełdy może określić inny ostatni dzień obrotu, podając informację o tym do publicznej wiadomości co najmniej na 4 tygodnie wcześniej.

Dzień wygaśnięcia

Dzień ustalenia ostatecznego kursu rozliczeniowego.

W tym przypadku ten sam dzień co ostatni dzień obrotu

Pierwszy dzień obrotu nowej serii

Pierwszy dzień sesyjny, po dniu wygaśnięcia poprzedniego kontraktu. W przypadku pierwszego wprowadzenia serii do obrotu określany przez Zarząd Giełdy.

Dzienny kurs rozliczeniowy

Dzienny kurs rozliczeniowy określany jest po każdej sesji począwszy od dnia, w którym zawarto pierwszą transakcję kontraktami danej serii, z wyjątkiem dnia wygaśnięcia.

Za dzienny kurs rozliczeniowy uznaje się kurs zamknięcia kontraktów danej serii.

Jeżeli w czasie sesji nie określono kursu zamknięcia, za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się ostatni kurs rozliczeniowy.

Jeżeli jednak w arkuszu zleceń na zamknięciu jest choć jedno zlecenie z limitem lepszym (kupna wyższym, sprzedaży niższym) od kursu rozliczeniowego określonego na w/w warunkach i wprowadzone przynajmniej 5 minut przed końcem notowań, za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się limit najlepszego z tych zleceń.

W przypadku zleceń kupna jest to najwyższy limit zlecenia kupna przekraczający kurs określony na w/w warunkach. I odwrotnie, w przypadku zleceń sprzedaży, jest to najniższy limit zlecenia sprzedaży poniżej kursu określonego na w/w warunkach.

Jeżeli limit w zleceniu, o którym mowa powyżej, wykracza poza górne albo dolne ograniczenie wahań kursów obowiązujące na zamknięcie, wówczas za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się odpowiednio górne albo dolne ograniczenie wahań kursów obowiązujące na zamknięcie.

W sytuacjach szczególnych po konsultacji z KDPW, Giełda ma prawo wyznaczyć kurs rozliczeniowy inny niż wyznaczony na warunkach określonych powyżej.

Ostateczny kurs rozliczeniowy

Ostateczny kurs rozliczeniowy jest określony w dniu wygaśnięcia kontraktu, jako średnia arytmetyczna ze wszystkich wartości indeksu WIG20, w czasie ostatniej godziny notowań ciągłych, oraz wartości tego indeksu ustalonej na zamknięcie sesji giełdowej, po odrzuceniu skrajnych, 5 najwyższych i 5 najniższych z tych wartości.

Dzienna cena rozliczeniowa

Dzienny kurs rozliczeniowy pomnożony przez mnożnik

Ostateczna cena rozliczeniowa

Ostateczny kurs rozliczeniowy pomnożony przez mnożnik

Dzień rozliczenia

Następny dzień roboczy po dniu wygaśnięcia kontraktu (po ostatnim dniu obrotu)

Opublikowanie dziennej i ostatecznej ceny rozliczeniowej

Bezzwłocznie po zakończeniu notowań.

Sposób rozliczenia

Pieniężne, w złotych polskich

Nazwa skrócona kontraktu FW20krr / FW20krr20
Gdzie:
F - rodzaj instrumentu,
W20 - skrót nazwy instrumentu bazowego,
k - kod określający miesiąc wykonania kontraktu (określony uchwałą Zarządu Giełdy),
rr - dwie ostatnie cyfry roku wykonania
20 - wartość mnożnika 20 PLN
Kod Kontraktu Nadawany przez podmiot rozliczający zgodnie ze standardem ISIN
Instrument bazowy Indeks WIG20
Mnożnik 10 PLN / 20 PLN (dla serii kontraktów wprowadzonych od 23 września 2013r.)
Wartość kontraktu Mnożnik * kurs kontraktu
Jednostka notowania Punkty indeksowe
Miesiące wykonania Cztery najbliższe miesiące z cyklu marzec (H), czerwiec (M), wrzesień (U), grudzień (Z).
Ostatni dzień obrotu Dzień sesyjny przypadający w trzeci piątek miesiąca wykonania.
Jeżeli w tym dniu nie odbywa się sesja, to wówczas jest to ostatni dzień sesyjny przypadający przed trzecim piątkiem miesiąca wykonania. W sytuacjach szczególnych Zarząd Giełdy może określić inny ostatni dzień obrotu, podając informację o tym do publicznej wiadomości co najmniej na 4 tygodnie wcześniej.
Dzień wygaśnięcia Dzień ustalenia ostatecznego kursu rozliczeniowego.
W tym przypadku ten sam dzień co ostatni dzień obrotu
Pierwszy dzień obrotu nowej serii Pierwszy dzień sesyjny, po dniu wygaśnięcia poprzedniego kontraktu. W przypadku pierwszego wprowadzenia serii do obrotu określany przez Zarząd Giełdy.
Dzienny kurs rozliczeniowy Dzienny kurs rozliczeniowy określany jest po każdej sesji począwszy od dnia, w którym zawarto pierwszą transakcję kontraktami danej serii, z wyjątkiem dnia wygaśnięcia.
Za dzienny kurs rozliczeniowy uznaje się kurs zamknięcia kontraktów danej serii.
Jeżeli w czasie sesji nie określono kursu zamknięcia, za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się ostatni kurs rozliczeniowy.
Jeżeli jednak w arkuszu zleceń na zamknięciu jest choć jedno zlecenie z limitem lepszym (kupna wyższym, sprzedaży niższym) od kursu rozliczeniowego określonego na w/w warunkach i wprowadzone przynajmniej 5 minut przed końcem notowań, za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się limit najlepszego z tych zleceń.
W przypadku zleceń kupna jest to najwyższy limit zlecenia kupna przekraczający kurs określony na w/w warunkach. I odwrotnie, w przypadku zleceń sprzedaży, jest to najniższy limit zlecenia sprzedaży poniżej kursu określonego na w/w warunkach.
Jeżeli limit w zleceniu, o którym mowa powyżej, wykracza poza górne albo dolne ograniczenie wahań kursów obowiązujące na zamknięcie, wówczas za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się odpowiednio górne albo dolne ograniczenie wahań kursów obowiązujące na zamknięcie.
W sytuacjach szczególnych po konsultacji z KDPW, Giełda ma prawo wyznaczyć kurs rozliczeniowy inny niż wyznaczony na warunkach określonych powyżej.
Ostateczny kurs rozliczeniowy Ostateczny kurs rozliczeniowy jest określony w dniu wygaśnięcia kontraktu, jako średnia arytmetyczna ze wszystkich wartości indeksu WIG20, w czasie ostatniej godziny notowań ciągłych, oraz wartości tego indeksu ustalonej na zamknięcie sesji giełdowej, po odrzuceniu skrajnych, 5 najwyższych i 5 najniższych z tych wartości.
Dzienna cena rozliczeniowa Dzienny kurs rozliczeniowy pomnożony przez mnożnik
Ostateczna cena rozliczeniowa Ostateczny kurs rozliczeniowy pomnożony przez mnożnik
Dzień rozliczenia Następny dzień roboczy po dniu wygaśnięcia kontraktu (po ostatnim dniu obrotu)
Opublikowanie dziennej i ostatecznej ceny rozliczeniowej Bezzwłocznie po zakończeniu notowań.
Sposób rozliczenia Pieniężne, w złotych polskich

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1