Nazwa skrócona opcji

OXYZkrrcccc

Gdzie: 

O - rodzaj instrumentu (opcje) 

XYZ - kod określający nazwę instrumentu bazowego (określony przez Zarząd Giełdy) 

k - kod określający typ i miesiąc wygaśnięcia opcji (określony przez Zarząd Giełdy)

rr - dwie ostatnie cyfry roku wygaśnięcia 

cccc - kurs wykonania

Kod opcji

Nadawany przez podmiot rozliczający zgodnie ze standardem ISIN

Typ opcji

Opcje kupna i opcje sprzedaży

Klasa opcji

Obejmuje wszystkie opcje na ten sam instrument bazowy, określone tym samym standardem

Seria opcji

Wszystkie opcje tej samej klasy i tego samego typu o tym samym dniu wygaśnięcia i tym samym kursie wykonania

Styl wykonania opcji

Europejski - opcje mogą być wykonane tylko w dniu wygaśnięcia

Instrument bazowy

Indeks WIG20

Mnożnik

10 PLN za punkt indeksowy

Wartość opcji

Kurs opcji przemnożony przez mnożnik

Wartość transakcji

Wartość opcji przemnożona przez wolumen transakcji

Jednostka notowania

Punkty indeksowe

Krok notowania

0,01 pkt jeżeli kurs opcji nie przekracza 50 pkt

0,05 pkt jeżeli kurs opcji przekracza 50 pkt

Wartość kroku notowania

Krok notowania przemnożony przez mnożnik

Miesiące wygaśnięcia

3 najbliższe miesiące kalendarzowe + 3 kolejne miesiące z marcowego cyklu kwartalnego (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień)

Dzień wygaśnięcia

Trzeci piątek miesiąca wygaśnięcia danej serii. Jeżeli w tym dniu zgodnie z kalendarzem giełdy nie odbywa się sesja dniem wygaśnięcia jest ostatni dzień sesyjny przypadający przed trzecim piątkiem miesiąca wygaśnięcia.

Ostatni dzień obrotu

Dzień wygaśnięcia

Kurs wykonania

Wartość równa wartości instrumentu bazowego, w stosunku do której określana będzie, z uwzględnieniem mnożnika, wysokość kwoty rozliczenia. 

 1. Różnice pomiędzy kursami wykonania poszczególnych serii opcji wygasających w danym terminie wygaśnięcia (kolejna tabela)
 2. W pierwszym dniu sesyjnym po dniu wygaśnięcia serii wygasających w miesiącach styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad do obrotu wprowadzane są:
  1. serie opcji wygasające w nowym terminie wygaśnięcia przypadającym w 3 miesiącu kalendarzowym następującym po dniu wygaśnięcia serii poprzednich, o następujących kursach wykonania: 
   1. jedna seria z kursem wykonania najbardziej zbliżonym do wartości zamknięcia instrumentu bazowego z poprzedniej sesji; w przypadku, gdy wartość zamknięcia instrumentu bazowego z poprzedniej sesji stanowi średnią arytmetyczną dwóch najbliższych kursów wykonania, za kurs wykonania tej serii przyjmuje się wyższy z kursów, 
   2. osiem serii z kursem wykonania wyższym od kursu wykonania określonego w pkt 2.1.1., 
   3. osiem serii z kursem wykonania niższym od kursu wykonania określonego w pkt 2.1.1.;
  2. serie opcji wygasające w najbliższym terminie wygaśnięcia, z takimi kursami wykonania, aby różnice pomiędzy wszystkimi kursami wykonania dla tego terminu były zgodne z zasadami określonymi w tabeli, o której mowa w pkt 1.
 3. W pierwszym dniu sesyjnym po dniu wygaśnięcia serii wygasających w miesiącach marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień do obrotu wprowadzane są:
  1. serie opcji wygasające w nowym terminie wygaśnięcia przypadającym w 12 miesiącu kalendarzowym następującym po dniu wygaśnięcia serii poprzednich, o następujących kursach wykonania: 
   1. jedna seria z kursem wykonania najbardziej zbliżonym do wartości zamknięcia instrumentu bazowego z poprzedniej sesji; w przypadku, gdy wartość zamknięcia instrumentu bazowego z poprzedniej sesji stanowi średnią arytmetyczną dwóch najbliższych kursów wykonania, za kurs wykonania tej serii przyjmuje się wyższy z kursów,
   2. cztery serie z kursem wykonania wyższym od kursu wykonania określonego w pkt 3.1.1., 
   3. cztery serie z kursem wykonania niższym od kursu wykonania określonego w pkt 3.1.1.; 
  2. serie opcji wygasające w najbliższym oraz trzecim terminie wygaśnięcia, z takimi kursami wykonania, aby różnice pomiędzy wszystkimi kursami wykonania dla tych terminów były zgodne z zasadami określonymi w tabeli, o której mowa w pkt 1.
 4. Poza seriami opcji, o których mowa w pkt 2, oraz 3 do obrotu giełdowego wprowadzane są serie opcji w takich terminach oraz z takimi kursami wykonania, aby w obrocie znajdowało się jednocześnie co najmniej:
  1. dla najbliższego terminu wy gaśnięcia: 
   1. szesnaście serii opcji z kursami wykonania wyższymi od ostatniej wartości zamknięcia instrumentu bazowego, oraz 
   2. szesnaście serii opcji z kursami wykonania niższymi od ostatniej wartości zamknięcia instrumentu bazowego; 
  2. dla dwóch kolejnych terminów wygaśnięcia: 
   1. osiem serii opcji z kursami wykonania wyższymi od ostatniej wartości zamknięcia instrumentu bazowego, oraz 
   2. osiem serii opcji z kursami wykonania niższymi od ostatniej wartości zamknięcia instrumentu bazowego ; 
  3. dla trzech najdalszych terminów wygaśnięcia: 
   1. cztery serie opcji z kursami wykonania wyższymi od ostatniej wartości zamknięcia instrumentu bazowego, oraz 
   2. cztery serie opcji z kursami wykonania niższymi od ostatniej wartości zamknięcia instrumentu bazowego.
 5. Zarząd Giełdy może postanowić o wprowadzeniu do obrotu dodatkowych serii opcji. Informacja o wprowadzeniu dodatkowych serii opcji podawana jest do wiadomości publicznej najpóźniej w dniu sesyjnym poprzedzającym dzień wprowadzenia.

Cena wykonania

Kurs wykonania przemnożony przez mnożnik

Pierwszy dzień obrotu

 1. W przypadku pierwszych serii opcji w danej klasie - określany jest przez Zarząd Giełdy
 2. Dla serii opcji, o których mowa w pkt 2 oraz pkt 3 rubryki „Kurs wykonania” - pierwszy dzień sesyjny po dniu wygaśnięcia serii poprzednich
 3. Dla serii opcji, o których mowa w pkt 4 rubryki „Kurs wykonania” - dzień wprowadzenia danych serii do obrotu, zgodnie z zasadami określonymi w tym punkcie
 4. W przypadku dodatkowych serii opcji - określ any jest przez Zarząd Giełdy

Kurs rozliczeniowy

Kurs rozliczeniowy jest określony w dniu wygaśnięcia opcji jako średnia arytmetyczna wyliczona ze wszystkich wartości indeksu WIG20 w czasie ostatniej godziny notowań ciągłych oraz wartości tego indeksu ustalonej na zamknięcie sesji giełdowej, po odrzuceniu 5 najwyższych i 5 najniższych z tych wartości

Cena rozliczeniowa

Kurs rozliczeniowy przemnożony przez mnożnik

Kwota rozliczenia

Dla opcji kupna kwota rozliczenia wyznaczana jest według wzoru:

c(T) = max{[S(T) - m];0}

Dla opcji sprzedaży kwota rozliczenia wyznaczana jest według wzoru:

c(T) = max{[m - S(T)];0}

gdzie:

c(T) - kwota rozliczenia określana w dniu wykonania

S(T) - cena rozliczeniowa określana w dniu wykonania

m - cena wykonania

T - dzień wykonania

Prawa przysługujące właścicielom opcji

Właścicielom opcji przysługuje prawo wykonania opcji oraz otrzymania od wystawcy opcji zapłaty kwoty rozliczenia

Zasady wykonania opcji

Wykonanie następuje automatycznie w dniu wygaśnięcia jeżeli:

 • dla opcji kupna - kurs rozliczeniowy jest większy od kursu wykonania danej serii opcji
 • dla opcji sprzedaży - kurs rozliczeniowy jest mniejszy od kursu wykonania danej serii opcji

Właściciel opcji ma prawo rezygnacji z wykonania opcji

Dzień rozliczenia

Następny dzień roboczy po dniu ustalenia kursu rozliczeniowego

Sposób rozliczenia

Pieniężne w złotych polskich

Nazwa skrócona opcji OXYZkrrcccc
Gdzie: 
O - rodzaj instrumentu (opcje) 
XYZ - kod określający nazwę instrumentu bazowego (określony przez Zarząd Giełdy) 
k - kod określający typ i miesiąc wygaśnięcia opcji (określony przez Zarząd Giełdy)
rr - dwie ostatnie cyfry roku wygaśnięcia 
cccc - kurs wykonania
Kod opcji Nadawany przez podmiot rozliczający zgodnie ze standardem ISIN
Typ opcji Opcje kupna i opcje sprzedaży
Klasa opcji Obejmuje wszystkie opcje na ten sam instrument bazowy, określone tym samym standardem
Seria opcji Wszystkie opcje tej samej klasy i tego samego typu o tym samym dniu wygaśnięcia i tym samym kursie wykonania
Styl wykonania opcji Europejski - opcje mogą być wykonane tylko w dniu wygaśnięcia
Instrument bazowy Indeks WIG20
Mnożnik 10 PLN za punkt indeksowy
Wartość opcji Kurs opcji przemnożony przez mnożnik
Wartość transakcji Wartość opcji przemnożona przez wolumen transakcji
Jednostka notowania Punkty indeksowe
Krok notowania 0,01 pkt jeżeli kurs opcji nie przekracza 50 pkt
0,05 pkt jeżeli kurs opcji przekracza 50 pkt
Wartość kroku notowania Krok notowania przemnożony przez mnożnik
Miesiące wygaśnięcia 3 najbliższe miesiące kalendarzowe + 3 kolejne miesiące z marcowego cyklu kwartalnego (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień)
Dzień wygaśnięcia Trzeci piątek miesiąca wygaśnięcia danej serii. Jeżeli w tym dniu zgodnie z kalendarzem giełdy nie odbywa się sesja dniem wygaśnięcia jest ostatni dzień sesyjny przypadający przed trzecim piątkiem miesiąca wygaśnięcia.
Ostatni dzień obrotu Dzień wygaśnięcia
Kurs wykonania

Wartość równa wartości instrumentu bazowego, w stosunku do której określana będzie, z uwzględnieniem mnożnika, wysokość kwoty rozliczenia. 

 1. Różnice pomiędzy kursami wykonania poszczególnych serii opcji wygasających w danym terminie wygaśnięcia (kolejna tabela)
 2. W pierwszym dniu sesyjnym po dniu wygaśnięcia serii wygasających w miesiącach styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad do obrotu wprowadzane są:
  1. serie opcji wygasające w nowym terminie wygaśnięcia przypadającym w 3 miesiącu kalendarzowym następującym po dniu wygaśnięcia serii poprzednich, o następujących kursach wykonania: 
   1. jedna seria z kursem wykonania najbardziej zbliżonym do wartości zamknięcia instrumentu bazowego z poprzedniej sesji; w przypadku, gdy wartość zamknięcia instrumentu bazowego z poprzedniej sesji stanowi średnią arytmetyczną dwóch najbliższych kursów wykonania, za kurs wykonania tej serii przyjmuje się wyższy z kursów, 
   2. osiem serii z kursem wykonania wyższym od kursu wykonania określonego w pkt 2.1.1., 
   3. osiem serii z kursem wykonania niższym od kursu wykonania określonego w pkt 2.1.1.;
  2. serie opcji wygasające w najbliższym terminie wygaśnięcia, z takimi kursami wykonania, aby różnice pomiędzy wszystkimi kursami wykonania dla tego terminu były zgodne z zasadami określonymi w tabeli, o której mowa w pkt 1.
 3. W pierwszym dniu sesyjnym po dniu wygaśnięcia serii wygasających w miesiącach marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień do obrotu wprowadzane są:
  1. serie opcji wygasające w nowym terminie wygaśnięcia przypadającym w 12 miesiącu kalendarzowym następującym po dniu wygaśnięcia serii poprzednich, o następujących kursach wykonania: 
   1. jedna seria z kursem wykonania najbardziej zbliżonym do wartości zamknięcia instrumentu bazowego z poprzedniej sesji; w przypadku, gdy wartość zamknięcia instrumentu bazowego z poprzedniej sesji stanowi średnią arytmetyczną dwóch najbliższych kursów wykonania, za kurs wykonania tej serii przyjmuje się wyższy z kursów,
   2. cztery serie z kursem wykonania wyższym od kursu wykonania określonego w pkt 3.1.1., 
   3. cztery serie z kursem wykonania niższym od kursu wykonania określonego w pkt 3.1.1.; 
  2. serie opcji wygasające w najbliższym oraz trzecim terminie wygaśnięcia, z takimi kursami wykonania, aby różnice pomiędzy wszystkimi kursami wykonania dla tych terminów były zgodne z zasadami określonymi w tabeli, o której mowa w pkt 1.
 4. Poza seriami opcji, o których mowa w pkt 2, oraz 3 do obrotu giełdowego wprowadzane są serie opcji w takich terminach oraz z takimi kursami wykonania, aby w obrocie znajdowało się jednocześnie co najmniej:
  1. dla najbliższego terminu wy gaśnięcia: 
   1. szesnaście serii opcji z kursami wykonania wyższymi od ostatniej wartości zamknięcia instrumentu bazowego, oraz 
   2. szesnaście serii opcji z kursami wykonania niższymi od ostatniej wartości zamknięcia instrumentu bazowego; 
  2. dla dwóch kolejnych terminów wygaśnięcia: 
   1. osiem serii opcji z kursami wykonania wyższymi od ostatniej wartości zamknięcia instrumentu bazowego, oraz 
   2. osiem serii opcji z kursami wykonania niższymi od ostatniej wartości zamknięcia instrumentu bazowego ; 
  3. dla trzech najdalszych terminów wygaśnięcia: 
   1. cztery serie opcji z kursami wykonania wyższymi od ostatniej wartości zamknięcia instrumentu bazowego, oraz 
   2. cztery serie opcji z kursami wykonania niższymi od ostatniej wartości zamknięcia instrumentu bazowego.
 5. Zarząd Giełdy może postanowić o wprowadzeniu do obrotu dodatkowych serii opcji. Informacja o wprowadzeniu dodatkowych serii opcji podawana jest do wiadomości publicznej najpóźniej w dniu sesyjnym poprzedzającym dzień wprowadzenia.
Cena wykonania Kurs wykonania przemnożony przez mnożnik
Pierwszy dzień obrotu
 1. W przypadku pierwszych serii opcji w danej klasie - określany jest przez Zarząd Giełdy
 2. Dla serii opcji, o których mowa w pkt 2 oraz pkt 3 rubryki „Kurs wykonania” - pierwszy dzień sesyjny po dniu wygaśnięcia serii poprzednich
 3. Dla serii opcji, o których mowa w pkt 4 rubryki „Kurs wykonania” - dzień wprowadzenia danych serii do obrotu, zgodnie z zasadami określonymi w tym punkcie
 4. W przypadku dodatkowych serii opcji - określ any jest przez Zarząd Giełdy
Kurs rozliczeniowy Kurs rozliczeniowy jest określony w dniu wygaśnięcia opcji jako średnia arytmetyczna wyliczona ze wszystkich wartości indeksu WIG20 w czasie ostatniej godziny notowań ciągłych oraz wartości tego indeksu ustalonej na zamknięcie sesji giełdowej, po odrzuceniu 5 najwyższych i 5 najniższych z tych wartości
Cena rozliczeniowa Kurs rozliczeniowy przemnożony przez mnożnik
Kwota rozliczenia

Dla opcji kupna kwota rozliczenia wyznaczana jest według wzoru:
c(T) = max{[S(T) - m];0}

Dla opcji sprzedaży kwota rozliczenia wyznaczana jest według wzoru:
c(T) = max{[m - S(T)];0}

gdzie:
c(T) - kwota rozliczenia określana w dniu wykonania
S(T) - cena rozliczeniowa określana w dniu wykonania
m - cena wykonania
T - dzień wykonania

Prawa przysługujące właścicielom opcji Właścicielom opcji przysługuje prawo wykonania opcji oraz otrzymania od wystawcy opcji zapłaty kwoty rozliczenia
Zasady wykonania opcji Wykonanie następuje automatycznie w dniu wygaśnięcia jeżeli:
 • dla opcji kupna - kurs rozliczeniowy jest większy od kursu wykonania danej serii opcji
 • dla opcji sprzedaży - kurs rozliczeniowy jest mniejszy od kursu wykonania danej serii opcji

Właściciel opcji ma prawo rezygnacji z wykonania opcji

Dzień rozliczenia Następny dzień roboczy po dniu ustalenia kursu rozliczeniowego
Sposób rozliczenia Pieniężne w złotych polskich

 

Dla opcji o najbliższym terminie wygaśnięcia

Wartość kursu wykonania (w punktach indeksowych)

Różnice pomiędzy kursami wykonania (w punktach indeksowych)

od 5 do 475

od 480 do 990

co najmniej 1000

5

10

25

Dla opcji o dwóch kolejnych terminach wygaśnięcia

Wartość kursu wykonania (w punktach indeksowych)

Różnice pomiędzy kursami wykonania (w punktach indeksowych)

od 10 do 470

od 480 do 980

co najmniej 1000

10

20

50

Dla opcji o trzech najdalszych terminach wygaśnięcia

Wartość kursu wykonania (w punktach indeksowych)

Różnice pomiędzy kursami wykonania (w punktach indeksowych)

od 20 do 460

od 480 do 960

co najmniej 1000

20

40

100

Termin wygaśnięcia Wartość kursu wykonania (w punktach indeksowych) Różnice pomiędzy kursami wykonania (w punktach indeksowych)
Dla opcji o najbliższym terminie wygaśnięcia od 5 do 475
od 480 do 990
co najmniej 1000
5
10
25
Dla opcji o dwóch kolejnych terminach wygaśnięcia od 10 do 470
od 480 do 980
co najmniej 1000
10
20
50
Dla opcji o trzech najdalszych terminach wygaśnięcia od 20 do 460
od 480 do 960
co najmniej 1000
20
40
100

Informacje zawarte w materiale informacyjnym mogą ulec zmianie. 

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1