Charakterystyka

Kontrakty terminowe należą do grupy instrumentów zwanych instrumentami pochodnymi. Ich cena zależy od zachowania się innych instrumentów finansowych. Na GPW notowane są różnego rodzaju kontrakty terminowe: na indeksy akcji, na akcje poszczególnych spółek, na waluty oraz na papiery dłużne. Zapraszamy do zapoznania się z krótką charakterystyką każdej z tych grup.

Kontrakty terminowe są instrumentami wystandaryzowanymi, co oznacza, że każdy z nich ma określoną charakterystykę (standard). Za standard kontraktów odpowiedzialna jest giełda, która ustala wszystkie parametry kontraktu: nazwę, kiedy wygasa, minimalną zmianę ceny oraz inne warunki.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami kontraktów notowanych na GPW.

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1