AgioFunds TFI S.A. Certyfikaty serii B Beta ETF sWIG80TR

Beta ETF sWIG80TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest publicznym portfelowym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, funduszem alternatywnym.

Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie stóp zwrotu, których wielkość odzwierciedla procentowe zmiany wartości Indeksu Odniesienia – sWIG80TR dla takich samych okresów, niezależnie od tego, czy w okresach tych Indeks Odniesienia znajduje się w trendzie wzrostowym, czy też w trendzie spadkowym.

Cel inwestycyjny Funduszu realizowany jest poprzez zastosowanie pasywnej strategii inwestycyjnej polegającej na ciągłym stosowaniu fizycznej oraz syntetycznej replikacji aktualnej struktury Indeksu Odniesienia, przy czym udział fizycznej replikacji portfela (opartej na bezpośrednich inwestycjach w akcje) jest nie niższy niż 75% łącznej ekspozycji portfela Funduszu na Indeks Odniesienia. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

W dniu 16 listopada 2021 roku nastąpiła rejestracja Funduszu w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych pod numerem 1704.

Podstawowym dokumentem regulującym przeprowadzenie publicznej subskrypcji certyfikatów serii B Beta ETF sWIG80TR Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego jest Prospekt sporządzony w formie jednolitego dokumentu („Prospekt”).

Prospekt, suplementy, komunikaty aktualizujące do Prospektu oraz raporty bieżące o WANCI dostępne są na stronach AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych: www.agiofunds.pl oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej firmy inwestycyjnej – Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Podsumowanie informacji dotyczących
Certyfikatów Inwestycyjnych

Emitent, Fundusz

Beta ETF sWIG80TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Organem Funduszu jest AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”)

Oferta

Na podstawie Prospektu Fundusz oferuje nieoznaczoną liczbę Certyfikatów serii B („Certyfikaty”).

Oferta Publiczna przeprowadzana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oferta polega na oferowaniu nieoznaczonej liczby Certyfikatów emitowanych w sposób ciągły.

Podział na transze

Transza Inwestorów Indywidualnych

Transza Inwestorów Instytucjonalnych

Transza Uprawnionych Inwestorów

Z uwagi na specyfikę oferty publicznej Certyfikatów serii B i brak maksymalnej liczby oferowanych Certyfikatów serii B,

informacja o procentowym podziale oferty na Transzę Inwestorów Indywidualnych, Transzę Inwestorów Instytucjonalnych

i Transzę Uprawnionych Inwestorów nie ma zastosowania.

Kod ISIN

PLBSWTR00014

Cena odniesienia i cena emisyjna Certyfikatów serii B

Zapisy na certyfikaty składane są według ceny odniesienia, a realizowane według ceny emisyjnej.

Cena odniesienia oznacza cenę ustalaną jako 110% kursu zamknięcia Certyfikatów z poprzedniego dnia sesyjnego, a w przypadku, gdy poprzedniego dnia sesyjnego nie został ustalony kurs zamknięcia dla Certyfikatów, 110% ostatniej wartości wskaźnika Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny („WANCI”) podawanej przez Fundusz do wiadomości inwestorów poprzez publikację na stronie internetowej
www.agiofunds.pl
oraz za pośrednictwem DM BOŚ.

Cena emisyjna Certyfikatu B równa jest WANCI ustalonej na dzień wyceny, w którym złożony został zapis.

Informacja o cenie emisyjnej Certyfikatów serii B będzie każdorazowo podawana przez Fundusz do wiadomości inwestorów w formie raportu bieżącego poprzez publikację na stronie internetowej
www.agiofunds.pl
w każdym dniu wyceny następującym po dniu, w którym przyjęty został zapis na Certyfikaty Serii B, po ustaleniu WANCI Funduszu dla dnia, w którym złożony został zapis na Certyfikaty Serii B.

Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii B

Rozpoczęło się z pierwszym dniem obrotu Certyfikatami na GPW, tj. od 14 grudnia 2021 r. i jest możliwe wyłącznie w okresie ważności aktualnie obowiązującego Prospektu.

Komunikat dotyczący liczby Certyfikatów serii B przydzielonych w Transzy Inwestorów Indywidualnych, Instytucjonalnych

Wydawanie Certyfikatów serii B na rzecz inwestora, który złożył ważny zapis w Transzy Inwestorów Indywidualnych albo w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, będzie następować w dniu Z+2.

Rynek notowań

Rynek regulowany GPW – podstawowy.

Od momentu rozrachunku Certyfikatów serii B papiery te znajdują się w obrocie na rynku regulowanym GPW.

Emitent, Fundusz Beta ETF sWIG80TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Organem Funduszu jest AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”)
Oferta Na podstawie Prospektu Fundusz oferuje nieoznaczoną liczbę Certyfikatów serii B („Certyfikaty”).
Oferta Publiczna przeprowadzana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Oferta polega na oferowaniu nieoznaczonej liczby Certyfikatów emitowanych w sposób ciągły.
Podział na transze Transza Inwestorów Indywidualnych
Transza Inwestorów Instytucjonalnych
Transza Uprawnionych Inwestorów
Z uwagi na specyfikę oferty publicznej Certyfikatów serii B i brak maksymalnej liczby oferowanych Certyfikatów serii B,
informacja o procentowym podziale oferty na Transzę Inwestorów Indywidualnych, Transzę Inwestorów Instytucjonalnych
i Transzę Uprawnionych Inwestorów nie ma zastosowania.
Kod ISIN PLBSWTR00014
Cena odniesienia i cena emisyjna Certyfikatów serii B Zapisy na certyfikaty składane są według ceny odniesienia, a realizowane według ceny emisyjnej.
Cena odniesienia oznacza cenę ustalaną jako 110% kursu zamknięcia Certyfikatów z poprzedniego dnia sesyjnego, a w przypadku, gdy poprzedniego dnia sesyjnego nie został ustalony kurs zamknięcia dla Certyfikatów, 110% ostatniej wartości wskaźnika Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny („WANCI”) podawanej przez Fundusz do wiadomości inwestorów poprzez publikację na stronie internetowej www.agiofunds.pl oraz za pośrednictwem DM BOŚ.
Cena emisyjna Certyfikatu B równa jest WANCI ustalonej na dzień wyceny, w którym złożony został zapis.
Informacja o cenie emisyjnej Certyfikatów serii B będzie każdorazowo podawana przez Fundusz do wiadomości inwestorów w formie raportu bieżącego poprzez publikację na stronie internetowej www.agiofunds.pl w każdym dniu wyceny następującym po dniu, w którym przyjęty został zapis na Certyfikaty Serii B, po ustaleniu WANCI Funduszu dla dnia, w którym złożony został zapis na Certyfikaty Serii B.
Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii B Rozpoczęło się z pierwszym dniem obrotu Certyfikatami na GPW, tj. od 14 grudnia 2021 r. i jest możliwe wyłącznie w okresie ważności aktualnie obowiązującego Prospektu.
Komunikat dotyczący liczby Certyfikatów serii B przydzielonych w Transzy Inwestorów Indywidualnych, Instytucjonalnych Wydawanie Certyfikatów serii B na rzecz inwestora, który złożył ważny zapis w Transzy Inwestorów Indywidualnych albo w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, będzie następować w dniu Z+2.
Rynek notowań Rynek regulowany GPW – podstawowy.
Od momentu rozrachunku Certyfikatów serii B papiery te znajdują się w obrocie na rynku regulowanym GPW.

Zapisy na certyfikaty
 

  • Inwestorzy biorący udział w Ofercie Publicznej zobowiązani są posiadać rachunek inwestycyjny.
  • Inwestorzy Indywidualni mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis.
  • Zapis jest bezwarunkowy i nieodwołalny (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez Ustawę o Ofercie).
  • Zapisy można składać osobiście.
  • Opłata subskrypcyjna 2% wartości zapisu, przy czym nie mniej niż 50 zł.
  • Zapisów można dokonywać w oddziałach DM BOŚ S.A. w całym kraju.

Zastrzeżenie prawne

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych istotnych informacji na temat założeń dotyczących dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z materiałów i informacji, które zostały na niej zamieszczone. Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać dostęp do informacji zamieszonych na niniejszej stronie internetowej.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej istotne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W konsekwencji należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Materiały i informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej dotyczą lub są związane z ofertą publiczną przeprowadzaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej certyfikatów serii A i certyfikatów serii B („Certyfikaty”) BETA ETF sWIG80TR Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”) („Oferta”) oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie: Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Dopuszczenie”).

W dniu 10 października 2022 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Funduszu („Prospekt”) sporządzony w związku z Ofertą oraz Dopuszczeniem. Prospekt pozostaje ważny przez okres 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia.

Prospekt, wraz z ewentualnymi suplementami do Prospektu oraz komunikatami aktualizującymi do Prospektu (odpowiednio po ich sporządzeniu i zatwierdzeniu - w przypadku suplementów albo sporządzeniu i publikacji w przypadku komunikatów), został opublikowany i w okresie jego ważności będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Funduszu (www.agiofunds.pl) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej firmy inwestycyjnej – Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/emisje).

Oprócz powyższych na niniejszej stronie internetowej mogą zostać publikowane informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Oferty i Dopuszczenia albo stanowić informację przekazywaną przez Fundusz do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Fundusz obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji. Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym, na potrzeby Oferty oraz Dopuszczenia, informacje o Funduszu, Certyfikatach oraz Ofercie.

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Certyfikaty nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Ani Prospekt ani Certyfikaty nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 z późn. zm.) oraz przepisami prawa wydanymi na jego podstawie, i nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Fundusz i jego doradców w związku z Ofertą. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.

INFORMUJEMY, ŻE MATERIAŁY I INFORMACJE, DO KTÓRYCH UZYSKAJĄ PAŃSTWO DOSTĘP ORAZ KORZYSTANIE Z NICH: (I) PODLEGAJĄ WARUNKOM OPISANYM POWYŻEJ, (II) SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB/PODMIOTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ I UZYSKUJĄCYCH DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM POLSKI, (III) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ORAZ DO OSÓB/PODMIOTÓW, KTÓRE DZIAŁAJĄ NA RACHUNEK LUB NA RZECZ OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W REGULACJI S (ANG. REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, (IV) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB/PODMIOTÓW MAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII CZY TEŻ NA OBSZARZE INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO MATERIAŁÓW I INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niestety, ale ze względu na obowiązujące przepisy prawa nie mogą Państwo uzyskać dostępu do tej strony.

1/1