Raport miesięczny 
Portfel DM BOŚ

Raport publikowany jest dla użytkowników zalogowanych po 3 dniach od daty wydania.
Monthly Report (raport miesięczny) obrazuje aktualną sytuacje na rynku giełdowym oraz prezentuje Portfel DM BOŚ - spółki, które zdaniem analityków DM BOŚ w danym miesiącu mogą zachowywać się gorzej i lepiej od indeksu WIG.

October 2021: 3Q22E earnings – the first symptoms of looming fragility? Eng
Październik 2022: Oczekiwane zyski za III kw. 2022 roku – pierwsze symptomy pogorszenia? Pol
September 2022: 2Q22A earnings – an epilogue to the post-pandemic economic recovery? Eng
Wrzesień 2022: Zyski za II kw. 2022 roku - epilog do ożywienia gospodarczego po pandemii? Pol
August 2022: Of inflation, recession and dovish pivots Eng
Sierpień 2022: O inflacji, recesji i gołębich zwrotach Pol

Nowa usługa

Powiadomienia o rekomendacjach i raporcie miesięcznym

Bossa.pl

Sprawdź inne raporty

Szczegółowe analizy dla blisko 100 notowanych na GPW spółek działających w 19 różnych sektorach.

Zastrzeżenia prawne

DM BOŚ dokłada staranności, aby ujawniać wszystkie interesy, konflikty interesów lub powiązania wymagane przez przepisy Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów. Możliwe jest występowanie powiazań oraz okoliczności, co do których można w uzasadniony sposób przypuszczać, że będą miały niekorzystny wpływ na obiektywność informacji, w tym interesy lub konflikty interesów osoby sporządzającej rekomendację lub osoby należącej do tej samej grupy w odniesieniu do instrumentu finansowego lub emitenta, do którego, bezpośrednio lub pośrednio, odnosi się rekomendacja. W takim przypadku, wykryte powiązania oraz inne okoliczności są ujawniane w treści raportu.

1/1