Raport miesięczny 
Portfel DM BOŚ

Raport publikowany jest dla użytkowników zalogowanych po 3 dniach od daty wydania.
Monthly Report (raport miesięczny) obrazuje aktualną sytuacje na rynku giełdowym oraz prezentuje Portfel DM BOŚ - spółki, które zdaniem analityków DM BOŚ w danym miesiącu mogą zachowywać się gorzej i lepiej od indeksu WIG.

Polish Equities Monthly: April 2024 Eng
Polish Equities Monthly: Kwiecień 2024 Pol
Polish Equities Monthly: March 2024 Eng
Polish Equities Monthly: Marzec 2024 Pol
Polish Equities Monthly: February 2024 Eng
Polish Equities Monthly: Luty 2024 Pol

Nowa usługa

Powiadomienia o rekomendacjach i raporcie miesięcznym

Bossa.pl

Sprawdź inne raporty

Szczegółowe analizy dla blisko 100 notowanych na GPW spółek działających w 19 różnych sektorach.

Zastrzeżenia prawne

DM BOŚ dokłada staranności, aby ujawniać wszystkie interesy, konflikty interesów lub powiązania wymagane przez przepisy Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów. Możliwe jest występowanie powiazań oraz okoliczności, co do których można w uzasadniony sposób przypuszczać, że będą miały niekorzystny wpływ na obiektywność informacji, w tym interesy lub konflikty interesów osoby sporządzającej rekomendację lub osoby należącej do tej samej grupy w odniesieniu do instrumentu finansowego lub emitenta, do którego, bezpośrednio lub pośrednio, odnosi się rekomendacja. W takim przypadku, wykryte powiązania oraz inne okoliczności są ujawniane w treści raportu.

1/1