Aktualność

DM BOŚ S.A. koordynatorem i agentem emisji Zielonych Obligacji

1.12.2020 r. BOŚ S.A. objął pierwszą transzę Zielonych Obligacji.

Wyemitowanych przez spółkę z grupy Columbus,  New Energy Investments Sp. z o.o., o wartości 75 mln zł. Koordynatorem procesu i agentem emisji jest Dom Maklerski BOŚ S.A.

Emitentem obligacji jest New Energy Investments Sp. z o.o. (spółka 100% zależna od Columbus Energy S.A.), która 7 września br. podpisała z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. umowę na przeprowadzenie czynności związanych z pozyskaniem nowego finansowania w formie emisji Zielonych Obligacji (green bonds) w ramach Programu emisji obligacji na łączną kwotę 500 mln zł. W pierwszej przeprowadzonej przez Spółkę transzy emisji obligacji, BOŚ objął obligacje serii A, o wartości 75 mln. złotych.

Emisja obligacji New Energy Investments Sp. z o.o. została przeprowadzona zgodnie z międzynarodowymi standardami i wytycznymi opracowanymi przez International Capital Market Associacion (ICMA) oraz w ramach obszarów finansowania określonych w dokumencie Green Bond Principles (GBP). Ekologiczny charakter inwestycji potwierdził niezależny międzynarodowy audytor - CICERO Shades of Green AS z siedzibą w Oslo w ścisłej współpracy z Krajową Agencją Poszanowania Energii (KAPE), instytucją zależną Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (NFOŚ). CICERO specjalizuje się  w ocenie projektów zaangażowanych środowiskowo.

Środki pozyskane w ramach emisji przeznaczone będą na budowę w Polsce farm fotowoltaicznych, o łącznej mocy ponad 30 MW. To pierwsza na krajowym rynku kapitałowym umowa na emisję Zielonych Obligacji w ramach finansowania odnawialnych źródeł energii. Cele emisyjne idealnie wpisują się w założenia Zielonych Obligacji, mających finansować projekty przyczyniające się do ekologicznie zrównoważonego rozwoju, w tym projekty farm fotowoltaicznych. Realizacja projektów będzie cyklicznie poddawana audytowi i oceniana pod względem realizacji i korzystnego wpływu na środowisko.

Zielone Obligacje cieszą się rosnącą popularnością w Europie i na świecie. Są dłużnym instrumentem finansowym, odróżniającym się od zwykłych obligacji celem finansowania. Środki pozyskane z ich emisji przeznaczane mają być na cele środowiskowe, tzn. minimalizację negatywnego wpływu na otoczenie i środowisko naturalne. Na świecie z tego rodzaju finansowania coraz śmielej korzysta zarówno sektor prywatny, jak i publiczny (rządy, samorządy, spółki komunalne).

Umożliwienie inwestorom pozyskiwania kapitału, przy jednoczesnej dbałości o zrównoważony rozwój poprzez realizację inwestycji ekologicznych i dbałość o wspólne środowisko, czyni Grupę Kapitałową BOŚ innowatorem rynku kapitałowego, który przeciera szlaki do rozwoju tej formy finansowania inwestycji proekologicznych.

1/1