Aktualność

Informacja dotycząca zamiaru ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Berling S.A.

Działając na podstawie art. 77a ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, będąc podmiotem pośredniczącym, przekazuje Informację dotyczącą zamiaru ogłoszenia wezwania, o którym mowa w art. 72a ust. 1 Ustawy w zw. z art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw oraz art. 91 ust. 5 Ustawy oraz Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, sposobu i trybu składania i przyjmowania zapisów w wezwaniu oraz dopuszczalnych rodzajów zabezpieczenia do zapisywania się na sprzedaż akcji BERLING S.A. z siedzibą w Warszawie, w następującym zakresie:

1) firmy (nazwy) wzywających: (1) BERLING spółka akcyjna, (2) DAO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (3) ARKTON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (4) BERLING DEVELOPMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

2) liczba akcji, na którą ogłoszone będzie wezwanie: 6.593.173 (słownie: sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt trzy) akcje;

3) dane podmiotu pośredniczącego: DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, tel.: (22) 50 43 104, mail: makler@bossa.pl;

4) cena, po jakiej wzywający zamierzają nabywać akcje: 4,45 zł (słownie: cztery złote i czterdzieści pięć groszy) za jedną akcję.

1/1