Aktualność

Nowy fundusz Beta ETF notowany na GPW

Od dziś na GPW dostępny jest nowy fundusz typu ETF na indeks TBSP. To już dziewiąty fundusz ETF wprowadzony przez Agiofunds TFI, we współpracy z Beta Securities Poland na GPW i pierwszy ETF debiutujący na GPW w 2022 r. DM BOŚ, podobnie jak w przypadku, 8 wcześniejszych ETF'ów pełni rolę oferującego i animatora funduszu.

Na Głównym Rynku GPW od dziś notowany jest fundusz Beta ETF TBSP, Polski Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Emisję funduszu przeprowadził AgioFunds TFI, oferującym i animatorem jest Dom Maklerski BOŚ, a koordynatorem produktu Beta Securities Poland.

Instrumentem bazowym nowego ETF-a jest indeks TBSP.Index, obejmujący obligacje wyemitowane przez Skarb Państwa i notowane na rynku Treasury BondSpot Poland. TBSP.Indeks jest indeksem dochodowym uwzględniającym zmiany kursów obligacji, wartości narosłych odsetek oraz dochody z reinwestycji kuponów odsetkowych. W skład portfela wchodzą denominowane w złotych obligacje zerokuponowe oraz obligacje o stałym oprocentowaniu. Indeks notowany jest na rynku Treasury BondSpot Poland.

ETF, czyli Exchange Traded Fund, to fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, którego zadaniem jest odzwierciedlanie (replikacja) zachowania się danego indeksu giełdowego. Charakteryzuje się możliwością stałej (codziennej) kreacji i umarzania certyfikatów inwestycyjnych. Certyfikaty portfelowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, czyli w rozumieniu Regulaminu Giełdy tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF, notowane są na warszawskiej giełdzie na zasadach analogicznych jak akcje, w szczególności można je swobodnie kupować i sprzedawać, a ich płynność wspierana jest przez animatora rynku (dom maklerski).

 

 

1/1