Aktualność

Emisja obligacji BEST S.A.

Oferta obligacji serii Z5 BEST S.A.

Zapisy w DM BOŚ od 3 do 16 października 2023 r.

Oprocentowanie zmienne 3M +5% w skali roku.

10,75%* 

 

*Przykładowe oprocentowanie obligacji serii Z5 w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym, ustalone na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych z dnia 22 września 2023 r., która wynosiła 10,75 %, powiększonej o marżę w wysokości 5,0 pkt. proc., wskazanej w ostatecznych warunkach emisji obligacji serii Z5. Rzeczywiste oprocentowanie obligacji serii Z5 w pierwszym i kolejnych okresach odsetkowych zostanie ustalone na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 3-miesięcznych kredytów złotówkowych w terminach wskazanych w ostatecznych warunkach emisji obligacji serii Z5, powiększonej o marżę w wysokości 5,0 pkt. proc. W kolejnych okresach odsetkowych stopa bazowa, a tym samym oprocentowanie obligacji serii Z5, może być wyższe, niższe lub pozostać na tym samym poziomie.

nota prawna: Niniejsza reklama publikowana jest w związku z ofertą publiczną obligacji serii Z5 („Obligacje”) emitowanych w ramach ustanowionego przez BEST S.A. („Emitent”) programu emisji obligacji. W związku z programem Emitent sporządził prospekt podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 04.11.2022 r., uzupełniony następnie suplementem zatwierdzonym przez KNF w dniu 20.04.2023 r. oraz suplementem zatwierdzonym w dniu 19.09.2023 r. („Prospekt”). Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. Inwestycja w Obligacje oferowane w ramach Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta. Opis tych ryzyk znajduje się w Prospekcie w części „Czynniki ryzyka". Zaleca się, aby potencjalni nabywcy Obligacji przeczytali Prospekt, wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, i ostateczne warunki dla Obligacji („Ostateczne Warunki”) przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje. Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Emitenta: www.best.com.pl/prospekt, a Ostateczne Warunki zostały opublikowane na stronie internetowej Emitenta: www.best.com.pl/warunki-emisji. Dodatkowo, w celach informacyjnych, Prospekt oraz Ostateczne Warunki zostały opublikowane na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.: https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/emisje/best-sa-seria-z5. Prospekt i Ostateczne Warunki są jedynymi wiążącymi dokumentami dotyczącymi oferty Obligacji. Inwestowanie w obligacje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Obligacje nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

1/1