Aktualność

Emisja obligacji KREDYT INKASO S.A.

Emisja obligacji serii P1 KREDYT INKASO SA

Oprocentowanie 3M zmienne WIBOR +5,50%
Zapisy w DM BOŚ w dniach 7-20 listopada 2023 r.

 

KREDYT INKASO S.A.

Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta jest zarządzanie portfelami wierzytelności sekurytyzowanych, nabywanych przez jednostki zależne z Grupy kapitałowej oraz przez zewnętrzne fundusze inwestycyjne, których portfele wierzytelności zostały powierzone w zarządzanie. Podmioty z Grupy nabywają portfele wierzytelności zarówno w Polsce, jak i za granicą (Rumunia, Bułgaria, Chorwacja i Rosja). Grupa dochodzi należnych wierzytelności głównie od osób fizycznych, na drodze polubownej lub prawnej, w tym drugim przypadku przy współpracy z wchodzącą w skład Grupy kapitałowej Kancelarią prawną, która to jest wyspecjalizowanym podmiotem świadczącym obsługę prawną. Akcje Emitenta od 2007 roku są przedmiotem notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Nota prawna: Zaprezentowane w niniejszej publikacji informacje służą wyłącznie celom promocyjnym lub reklamowym i nie stanowią oferty ani zaproszenia do zakupu lub subskrypcji bądź składania ofert na zakup obligacji Kredyt Inkaso S.A. Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na podstawie prospektu podstawowego (wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi oraz Ostatecznymi Warunkami Emisji Danej Serii obligacji) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 lutego 2023 r. („Prospekt”). Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla oferty obligacji. Prospekt jest dostępny na internetowej Spółki www.kredytinkaso.pl oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie Firmy Inwestycyjnej – Michael/Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie www.michaelstrom.pl. Potencjalni Inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w obligacje. Inwestowanie w obligacje wyemitowane przez spółkę Kredyt Inkaso S.A. wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Obligacje nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

1/1