Moduł Skaner

Służy do filtrowania listy spółek na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika kryteriów.

Unikalną cechą modułu jest możliwość automatycznej symulacji wyników teoretycznej inwestycji w akcje, wybierane przy pomocy zdefiniowanych kryteriów, na przestrzeni ostatnich siedmiu lat, przy założeniu miesięcznego lub kwartalnego okresu równoważenia portfela.

Widok modułu składa się z pięciu części:

  • panelu wyboru wskaźników (1)
  • tabeli budowy kryteriów (2)
  • tabeli wyników symulacji strategii (3)
  • wykresu wartości teoretycznego portfela (4)
  • listy spółek spełniających kryteria (5)

wykres

 

Wybór wskaźników i budowa kryteriów wyszukiwania spółek

  1. Aby zdefiniować kryteria wyszukiwania należy z panelu wyboru wskaźników wybrać interesujące nas wskaźniki (1). Wskaźniki zostaną dodane do tabeli budowy kryteriów (2). 

  2. Następnie należy podać zakresy dla kryteriów. W polach edycji zakresów wyświetlane są podpowiedzi dotyczące skrajnych wartości danego wskaźnika w oparciu o aktualne dane. Istnieje możliwość zdefiniowania kryterium w oparciu o wartość procentową. W tym celu należy kliknąć przycisk z symbolem „%”  a następnie podać przedział procentowy dla danego wskaźnika. Przykładowo podanie w górnej granicy 20 [%] oznacza, że kryterium będzie spełniać 20% spółek o najniższej wartości wybranego wskaźnika w bazie danych. Kryteria dotyczące grup spółek (jak branża) pozwalają na zawężenie spektrum przeszukiwania, na przykład, do spółek nie będących bankami.

Wykres symulacji strategii

Wynikiem prawidłowo zdefiniowanych kryteriów wyszukiwania (strategii) jest symulacja inwestycji z użyciem tych kryteriów w okresie ostatnich siedmiu lat na GPW (z ang. backtest). Moduł Skanera pozwala na obliczenie symulowanych stóp zwrotu oraz symulowanej wartości portfela w okresie tej hipotetycznej inwestycji. Symulacja domyślnie zakłada miesięczny okres równoważenia portfela tj. okres, po którym sprawdzane są kryteria przeszukiwania i w ich wyniku budowany jest portfel na kolejny miesiąc. Przy pomocy przycisku można zmienić ten okres na kwartalny. Aby uzyskać informacje jakie spółki spełniały kryteria wyszukiwania (były w teoretycznym portfelu) w danym momencie symulacji wystarczy przesunąć myszkę po wykresie. Okno listy spółek wyświetla wówczas listę aktualną na dany dzień symulacji.

 

Istnieje możliwość sprawdzenia wartości poszczególnych kryteriów w danym momencie symulacji. W tym celu klikamy na interesującym nas dniu symulacji a wykres staje się nieaktywny. W tym momencie kliknięcie na przycisk „Pokaż szczegóły” spowoduje wywołanie nowego widoku z pełną tabelą zawierającą nazwy spółek dla danego dnia oraz wartości kryteriów z przeszłości. 

 

Po zamknięciu widoku szczegółów listy spółek ponowne kliknięcie na wykresie aktywuje go z powrotem. Domyślnie wyświetlana jest najnowsza lista spółek, czyli spółki spełanijące kryteria obecnie (gdy wskaźnik myszki jest poza wykresem). 

1/1