One Cancels Other
Jedno anuluje drugie

Zlecenie One Cancels Other [Jedno anuluje drugie] zawiera jedno zlecenie główne i dwa zlecenia podrzędne.

W momencie całkowitej realizacji zlecenia głównego jeżeli jedno ze zleceń podrzędnych [Take Profit] albo [Stop Loss] osiągnie cenę uaktywnienia zostanie wysłane na giełdę z limitem PKC, natomiast drugie zlecenie podrzędne zostanie automatycznie anulowane. 

Składając zlecenie One Cancels Other Inwestor podaje poniższe warunki: 

Zlecenie główne: (przekazywane na giełdę) 
Papier - Instrument finansowy, którego będzie dotyczyć zlecenie 
Kierunek - strona zleceni: K - kupno (pozycja długa), S - sprzedaż (pozycja krótka) 
Ilość - ilość (wolumen) instrumentów finansowych w zleceniu Limit - limit ceny w zleceniu. 
LimAkt - limit aktywacji dla zleceń typu STOP LOSS i STOP LIMIT (pole opcjonalne) 
Czas od – moment rozpoczęcia przetwarzania zlecenia w systemie DM.  

Przykładowo Inwestor chciałby złożyć zlecenie w którym rozpoczęcie jego przetwarzania nastąpiłoby od godziny 14:30 , w takim razie może skorzystać z pola „Czas od”. Takie zlecenie zostanie potraktowane jakby zostało złożone w momencie równym parametrowi z pola „Czas od”.

Zlecenie podrzędne [Take Profit]: (przechowywane w DM)
Cena uaktywnienia - limit aktywacji dla zleceń DDM+ [TP]

Zlecenie podrzędne [Stop Loss]: (przechowywane w DM)
Cena uaktywnienia - limit aktywacji dla zleceń DDM+ [SL]

Zlecenie One Cancels Other może być:

  • złożone wyłącznie na bieżącą sesję (kontrakty) lub na dłuższy termin (akcje)

  • anulowane

  • modyfikowane tylko zlecenie główne

  • nie może być modyfikowane zlecenie podrzędne 

Przed rozpoczęciem korzystania ze Zleceń DDM+ Klient powinien zapoznać się z ograniczeniami i ryzykiem jakie wynikają z korzystania ze Zleceń DDM+, kt... Zapoznaj się z zastrzeżeniami

Przykładowa strategia nr 1

Inwestor zamierza złożyć zlecenie, które umożliwia zabezpieczyć potencjalną stratę oraz zrealizować potencjalny zysk. W tym celu może skorzystać ze zlecenie One Cancels Other.

Inwestor składa zlecenie One Cancels Other, zlecenie główne (przekazywane na giełdę) kupno 1 szt FW20U11 z limitem 2860 pkt oraz dwa zlecenia podrzędne [Take Profit] z ceną uaktywnienia 2880 pkt oraz zlecenie [Stop Loss] z ceną uaktywnienia 2840 pkt.

zlec1_OCO

Kurs kontraktu FW20U11 w momencie złożenia zlecenia One Cancels Other wynosił 2860 pkt, zlecenie główne zostało zrealizowane po kursie 2860 pkt.

zlec1_ami1

Kurs kontraktu wzrósł z poziomu 2860 pkt do poziomu 2880 pkt co spowodowało aktywację zlecenia podrzędnego [Take Profit] na poziomie 2880 pkt oraz wysłanie zlecenia sprzedaży z limitem PKC. Aktywacja zlecenia [Take Profit] spowodowała anulowanie drugiego zlecenia podrzędnego [Stop Loss] 

zlec1_ami2

Inwestor dzięki zastosowaniu zlecenie One Cancels Other jednocześnie zabezpieczył posiadaną pozycję zleceniem [Stop Loss] oraz zrealizował zysk dzięki zleceniu [Take Profit].  

Przykładowa strategia nr 2

Inwestor zamierza złożyć zlecenie, które umożliwia jednocześnie zabezpieczenie potencjalnej straty oraz realizację potencjalnego zysku. Inwestor składa zlecenie One Cancels Other, zlecenie główne (przekazywane na giełdę) kupno 1 szt FW20U11 z limitem 2840 pkt oraz dwa zlecenia podrzędne [Take Profit] z ceną uaktywnienia 2870 pkt oraz zlecenie [Stop Loss] z ceną uaktywnienia 2810 pkt. 

zlec2_OCO

Kurs kontraktu FW20U11 w momencie złożenia zlecenia One Cancels Other wynosił 2840 pkt, zlecenie główne zostało zrealizowane po kursie 2840 pkt.

Kurs kontraktu nie osiągnął poziomów zdeklarowanych w zleceniach [Take Profit] i [Stop Loss]. Zlecenia podrzędne zostały zarchiwizowane po sesji giełdowej. 

zlec2_ami2

UWAGA! Zlecenia DDM+ są wystawiane na podstawie notowań przekazywanych przez GPW. W związku z możliwościami występowania opóźnień lub awarii oprogramowania, DM nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub wykonanie z opóźnieniem dyspozycji DDM+.

 

1/1