Trailing Stop
Stop Kroczący

Zlecenie Trailing Stop [Stop kroczący] jest zleceniem zabezpieczającym potencjalne straty. 

W odróżnieniu od zwykłego Stop Loss (LimAkt) limit w takim zleceniu jest przesuwany. Dzięki temu inwestor "pozwala" zyskom rosnąć i jednocześnie nie oddaje ich za dużo, gdy rynek "odwróci" się przeciw niemu.

Składając zlecenie Trailing Stop Inwestor podaje poniższe warunki: 

Papier - Instrument finansowy, którego będzie dotyczyć zlecenie
Kierunek - strona zleceni: K - kupno (pozycja długa), S - sprzedaż (pozycja krótka) 
Ilość - ilość (wolumen) instrumentów finansowych w zleceniu 
Data od - początek ważności zlecenia 
Data do - koniec ważności zlecenia
Warunek aktywacji (zmiana) - w zależności od instrumentu punktowa lub procentowa zmiana liczona od momentu złożenia zlecenia powodująca aktywację zlecenia Trailing Stop, jeżeli zlecenie zostało złożone po sesji giełdowej warunek aktywacji (zmiana) liczony jest od kursu odniesienia. Pierwsza zmiana ceny uaktywnienia zlecenia Trailing Stop następuje po zmianie kursu instrumentu na korzyść Inwestora o wartość zadeklarowaną w warunku aktywacji. Każda następna zmiana kursu instrumentu (nawet o minimalny krok notowań) na korzyść Inwestora będzie powodowała odpowiednie przesunięcie ceny uaktywnienia zlecenia Trailing Stop. Zlecenie Trailing Stop zostanie przesłane na giełdę w momencie osiągnięcia lub przekroczenia przez kurs instrumentu ceny uaktywnienia. Zlecenie Trailing Stop wysyłane jest na giełdę z limitem PKC, w związku z czym dla mało płynnych instrumentów zlecenie może zostać zrealizowane po niekorzystnym kursie.

W przypadku aktywacji zlecenia Trailing Stop na fixingu na zamknięcie zlecenie zostaje wysłane na GPW z limitem ustalonym na zamknięciu. Ponieważ zlecenie przekazywane jest już po zawarciu transakcji na fixingu, w razie braku zleceń przeciwstawnych, może pozostać niezrealizowane.

Minimalna wartość aktywacji (zmiana):

  • Kontrakty indeksowe - 5 pkt

  • Kontrakty walutowe - 0,2% 

  • Kontrakty akcyjne - 0,5 %

  • Akcje, certyfikaty, obligacje - 0,5%

Kolejne zmiany ceny uaktywnienia będą oparte o bieżące zmiany notowań instrumentu. Zmiana kursu instrumentu (nawet o minimalny krok notowań) na korzyść Inwestora będzie powodowała przesunięcie ceny uaktywnienia. 

 

Zlecenie Trailing Stop może być:

  • złożone na dłuższy termin

  • anulowane

  • nie może być modyfikowane

Przed rozpoczęciem korzystania ze Zleceń DDM+ Klient powinien zapoznać się z ograniczeniami i ryzykiem jakie wynikają z korzystania ze Zleceń DDM+, kt... Zapoznaj się z zastrzeżeniami

Przykładowa strategia nr 1

 

Inwestor zrealizował zlecenie sprzedaży 1 szt. kontraktu terminowego FW20U11 po kursie 2880 pkt. Ustalił akceptowalną stratę na poziomie 20 pkt. Składa zatem zlecenie Trailing Stop - kupno 1 szt. kontraktu FW20U11 z warunkiem aktywacji 20 pkt. 

 

zlec1_TS

 

Gdy kurs "pójdzie w kierunku inwestora" (spadnie) cena uaktywnienia będzie również się obniżać.

 

zlec1_ami1_TS

 

Kurs kontraktu FW20U11 spadł do poziomu 2860 pkt, cena uaktywnienia zlecenia Trailing Stop została zmodyfikowana do poziomu 2880 pkt.

 

Kurs kontraktu FW20U11 wzrósł z poziomu 2860 pkt do poziomu 2865 pkt, cena uaktywnienia zlecenia Trailing Stop nie została zmodyfikowana, wynosi w dalszym ciągu 2880 pkt. 

 

Kurs kontraktu FW20U11 spadł z poziomu 2865 pkt do poziomu 2825 pkt, cena uaktywnienia zlecenia Trailing Stop została zmodyfikowana do poziomu 2845 pkt. 

 

zlec1_ami2_TS

 

Kurs kontraktu FW20U11 wzrósł z poziomu 2825 pkt do poziomu 2845 pkt, zlecenie Trailing Stop zostaje uaktywnione i przesłane na giełdę limitem PKC. 

 

Inwestor na tej transakcji odnotował zysk w wysokości 35 pkt (nie uwzględniając prowizji) dzięki zastosowaniu zlecenia Trailing Stop posiadał zabezpieczenia w przypadku wzrostu kursu kontraktu FW20U11.

Przykładowa strategia nr 2

Inwestor złożył zlecenie kupna 1 szt. kontraktu terminowego FW20U11 po kursie 2840 pkt, zlecenie zostało zrealizowana po kursie 2840 pkt. Akceptowalna potencjalna strata inwestora została ustalona na poziomie 10 pkt od bieżącego kursu. Inwestor składa zlecenie Trailing Stop sprzedaży 1 szt. kontraktu FW20U11 z warunkiem aktywacji 10 pkt, bieżący kurs FW20U11 w momencie złożenia zlecenia wynosi 2840 pkt. Cena uaktywnienia zlecenia Trailing Stop została ustalona na poziomie 2830 pkt.

 

zlec2_TS

Strategia Inwestora polega na zabezpieczeniu posiadanej pozycji zleceniem Trailing Stop umożliwiającym modyfikację ceny uaktywnienia w przypadku wzrostu kursu kontraktu FW20U11.

zlec2_ami1_TS

Kurs kontraktu FW20U11 spadł do poziomu 2831 pkt, cena uaktywnienia zlecenia Trailing Stop nie została zmodyfikowana.

Kurs kontraktu FW20U11 wzrósł z poziomu 2831 pkt do poziomu 2840 pkt, cena uaktywnienia zlecenia Trailing Stop nie została zmodyfikowana. 

Kurs kontraktu FW20U11 wzrósł z poziomu 2840 pkt do poziomu 2850 pkt, cena uaktywnienia zlecenia Trailing Stop została zmodyfikowana do poziomu 2840 pkt.
 

zlec2_ami2_TS

Kurs kontraktu FW20U11 spadł z poziomu 2850 pkt do poziomu 2840 pkt, cena uaktywnienia zlecenie Trailing Stop została osiągnięta, zlecenie zostało wysłane na giełdę z limitem PKC.

 

UWAGA! Zlecenia DDM+ są wystawiane na podstawie notowań przekazywanych przez GPW. W związku z możliwościami występowania opóźnień lub awarii oprogramowania, DM nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub wykonanie z opóźnieniem dyspozycji DDM+.

 

1/1