AgioFunds TFI S.A.
Oferta certyfikatów serii B

Beta ETF mWIG40TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest publicznym portfelowym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, funduszem alternatywnym. Aktywa Funduszu są lokowane przede wszystkim w akcje spółek wchodzących w skład indeksu giełdowego WIG40TR. W dniu 26 czerwca 2019 roku nastąpiło zatwierdzenie prospektu emisyjnego Beta ETF  mWIG40TR Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. W dniu 31 lipca 2019 roku nastąpiła rejestracja Funduszu w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych pod numerem 1656.

Podstawowym dokumentem regulującym przeprowadzenie publicznej subskrypcji certyfikatów serii B Beta ETF mWIG40TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest Prospekt emisyjny sporządzony w formie jednolitego dokumentu (dalej „Prospekt emisyjny”).

Prospekt emisyjny, aneksy, komunikaty aktualizujące do Prospektu oraz raporty bieżące o WANCI dostępne są na stronach Oferującego oraz na stronie organu BETA ETF mWIG40TR Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, tj. AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych: www.agiofunds.pl

Podsumowanie informacji dotyczących Oferty Publicznej
Certyfikatów AgioFunds TFI S.A.

 

Emitent, Fundusz

Beta ETF mWIG40TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 

Organem Funduszu jest AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”)

Oferta

Na podstawie Prospektu Emitent będzie oferować Certyfikaty serii B (dalej „Certyfikaty”).

Oferta Publiczna przeprowadzana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oferta polega na oferowaniu nieoznaczonej liczby Certyfikatów emitowanych w sposób ciągły.

Podział na transze

Transza Inwestorów Indywidualnych

Transza Inwestorów Instytucjonalnych

Transza Uprawnionych Inwestorów

Z uwagi na specyfikę oferty publicznej Certyfikatów serii B i brak maksymalnej liczby oferowanych Certyfikatów serii B,

informacja o procentowym podziale oferty na Transzę Inwestorów Indywidualnych, Transzę Inwestorów Instytucjonalnych

i Transzę Uprawnionych Inwestorów nie ma zastosowania.

Kod ISIN

PLBETF400025

Cena odniesienia i cena emisyjna

Certyfikatów serii B

Zapisy na certyfikaty będą składane według ceny odniesienia, a realizowane według ceny emisyjnej. Cena odniesienia oznacza cenę

Certyfikatu ustalaną jako 110% kursu zamknięcia z poprzedniego dnia sesyjnego, a w przypadku, gdy poprzedniego dnia sesyjnego

nie został ustalony kurs zamknięcia dla Certyfikatów, 110% ostatniej WANCI (Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny)

podawanej przez Fundusz do wiadomości inwestorów poprzez publikację na stronie internetowej www.agiofunds.pl oraz za

pośrednictwem DM BOŚ.

Cena emisyjna Certyfikatu B będzie równa WANCI ustalonej na dzień wyceny, w którym złożony został zapis przez inwestora.

Informacja o cenie emisyjnej Certyfikatów serii B będzie każdorazowo podawana przez Towarzystwo do wiadomości inwestorów

w formie raportu bieżącego poprzez publikację na stronie internetowej www.agiofunds.pl w każdym dniu wyceny następującym

po dniu, w którym przyjęty został zapis na Certyfikaty Serii B, po ustaleniu WANCI Funduszu dla dnia, w którym złożony

został zapis na Certyfikaty Serii B.

Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii B

Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii B rozpocznie się z pierwszym dniem obrotu Certyfikatami na GPW, tj. od 5 września 2019 r.

Komunikat dotyczący liczby Certyfikatów serii B

przydzielonych w Transzy Inwestorów

Indywidualnych, Instytucjonalnych

Wydawanie Certyfikatów serii B na rzecz inwestora, który złożył ważny zapis w Transzy Inwestorów Indywidualnych

albo w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, będzie następować w dniu Z+2.

Rynek notowań

Rynek regulowany GPW – podstawowy

Od momentu rozrachunku Certyfikatów serii B papiery te znajdują się w obrocie na rynku regulowanym GPW.

Emitent, Fundusz Beta ETF mWIG40TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 
Organem Funduszu jest AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”)
Oferta

Na podstawie Prospektu Emitent będzie oferować Certyfikaty serii B (dalej „Certyfikaty”).
Oferta Publiczna przeprowadzana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Oferta polega na oferowaniu nieoznaczonej liczby Certyfikatów emitowanych w sposób ciągły.

Podział na transze

Transza Inwestorów Indywidualnych
Transza Inwestorów Instytucjonalnych
Transza Uprawnionych Inwestorów

Z uwagi na specyfikę oferty publicznej Certyfikatów serii B i brak maksymalnej liczby oferowanych Certyfikatów serii B,
informacja o procentowym podziale oferty na Transzę Inwestorów Indywidualnych, Transzę Inwestorów Instytucjonalnych
i Transzę Uprawnionych Inwestorów nie ma zastosowania.

Kod ISIN PLBETF400025
Cena odniesienia i cena emisyjna
Certyfikatów serii B

Zapisy na certyfikaty będą składane według ceny odniesienia, a realizowane według ceny emisyjnej. Cena odniesienia oznacza cenę
Certyfikatu ustalaną jako 110% kursu zamknięcia z poprzedniego dnia sesyjnego, a w przypadku, gdy poprzedniego dnia sesyjnego
nie został ustalony kurs zamknięcia dla Certyfikatów, 110% ostatniej WANCI (Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny)
podawanej przez Fundusz do wiadomości inwestorów poprzez publikację na stronie internetowej www.agiofunds.pl oraz za
pośrednictwem DM BOŚ.

Cena emisyjna Certyfikatu B będzie równa WANCI ustalonej na dzień wyceny, w którym złożony został zapis przez inwestora.
Informacja o cenie emisyjnej Certyfikatów serii B będzie każdorazowo podawana przez Towarzystwo do wiadomości inwestorów
w formie raportu bieżącego poprzez publikację na stronie internetowej www.agiofunds.pl w każdym dniu wyceny następującym
po dniu, w którym przyjęty został zapis na Certyfikaty Serii B, po ustaleniu WANCI Funduszu dla dnia, w którym złożony
został zapis na Certyfikaty Serii B.

Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii B Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii B rozpocznie się z pierwszym dniem obrotu Certyfikatami na GPW, tj. od 5 września 2019 r.
Komunikat dotyczący liczby Certyfikatów serii B
przydzielonych w Transzy Inwestorów
Indywidualnych, Instytucjonalnych
Wydawanie Certyfikatów serii B na rzecz inwestora, który złożył ważny zapis w Transzy Inwestorów Indywidualnych
albo w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, będzie następować w dniu Z+2.
Rynek notowań

Rynek regulowany GPW – podstawowy
Od momentu rozrachunku Certyfikatów serii B papiery te znajdują się w obrocie na rynku regulowanym GPW.

Zapisy na certyfikaty

  • Inwestorzy biorący udział w Ofercie Publicznej zobowiązani są posiadać rachunek inwestycyjny.
  • Inwestorzy Indywidualni mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis.
  • Zapis jest bezwarunkowy i nieodwołalny (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez Ustawę o Ofercie).
  • Zapisy można składać osobiście.
  • Opłata subskrypcyjna 2% wartości zapisu, przy czym nie mniej niż 50 zł.
  • Zapisów można dokonywać w oddziałach DM BOŚ S.A. w całym kraju.

Jak złożyć zapis?

Jesteś klientem DM BOŚ?

Złóż zlecenie [Dyspozycje -> Subskrypcje].
Upewnij się, czy masz wystarczające środki [Portfel -> Wyciąg]

Nie jesteś klientem DM BOŚ?

Otwórz rachunek internetowy
i wpłać środki [Dyspozycje -> Przelewy]

1/1