AgioFunds TFI S.A.
Certyfikaty serii B

Beta ETF WIG20short

Beta ETF WIG20Short Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest publicznym portfelowym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, funduszem alternatywnym. Aktywa Funduszu są lokowane przede wszystkim w akcje spółek wchodzących w skład indeksu giełdowego WIG20Short. W dniu 12 lipca 2019 roku nastąpiło zatwierdzenie prospektu emisyjnego Beta ETF WIG20Short Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. W dniu 24 października 2019 roku nastąpiła rejestracja Funduszu w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych pod numerem 1659.

Podstawowym dokumentem regulującym przeprowadzenie publicznej subskrypcji certyfikatów serii B Beta ETF WIG20Short Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest Prospekt emisyjny sporządzony w formie jednolitego dokumentu (dalej „Prospekt emisyjny”).

Prospekt emisyjny, aneksy, komunikaty aktualizujące do Prospektu oraz raporty bieżące o WANCI dostępne są na stronach Oferującego oraz na stronie organu BETA ETF WIG20Short Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, tj. AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych: www.agiofunds.pl

Podsumowanie informacji dotyczących
Certyfikatów Inwestycyjnych
Beta ETF WIG20short

 

Oferta

Na podstawie Prospektu Emitent będzie oferować Certyfikaty serii B (dalej „Certyfikaty”). Oferta publiczna przeprowadzana jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Oferta polega na oferowaniu nieoznaczonej liczby Certyfikatów emitowanych w sposób ciągły.

Podział na transze

Transza Inwestorów Indywidualnych

Transza Inwestorów Instytucjonalnych

Z uwagi na specyfikę oferty publicznej Certyfikatów serii B brak maksymalnej liczby oferowanych Certyfikatów serii B.

ISIN

PLBETF200011

Cena odniesienia i cena emisyjna Certyfikatów serii B

Zapisy na certyfikaty będą składane według ceny odniesienia, a realizowane według ceny emisyjnej. Cena odniesienia oznacza cenę Certyfikatu ustalaną jako 110% kursu zamknięcia z poprzedniego dnia sesyjnego, a w przypadku, gdy poprzedniego dnia sesyjnego nie został ustalony kurs zamknięcia dla Certyfikatów, 110% ostatniej WANCI (Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny) podawanej przez Fundusz do wiadomości inwestorów poprzez publikację na stronie internetowej www.agiofunds.pl oraz za pośrednictwem DM BOŚ.

Cena emisyjna Certyfikatu B będzie równa WANCI ustalonej na dzień wyceny, w którym złożony został zapis przez inwestora. Informacja o cenie emisyjnej Certyfikatów serii B będzie każdorazowo podawana przez Towarzystwo do wiadomości inwestorów w formie raportu bieżącego poprzez publikację na stronie internetowej www.agiofunds.pl w każdym dniu wyceny następującym po dniu, w którym przyjęty został zapis na Certyfikaty Serii B, po ustaleniu WANCI Funduszu dla dnia, w którym złożony został zapis na Certyfikaty Serii B.

Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii B

Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii B rozpocznie się z pierwszym dniem obrotu Certyfikatami na GPW, tj. od 27 listopada 2019r.

Informacja dotycząca liczby Certyfikatów serii B przydzielonych w Transzy Inwestorów Indywidualnych, Instytucjonalnych

Wydawanie Certyfikatów serii B na rzecz inwestora, który złożył ważny zapis w Transzy Inwestorów Indywidualnych albo w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, będzie następować w dniu Z+2.

Rynek notowań

Rynek regulowany GPW – Podstawowy

Od momentu rozrachunku Certyfikatów serii B papiery te znajdują się w obrocie na rynku regulowanym GPW.

Oferta

Na podstawie Prospektu Emitent będzie oferować Certyfikaty serii B (dalej „Certyfikaty”). Oferta publiczna przeprowadzana jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Oferta polega na oferowaniu nieoznaczonej liczby Certyfikatów emitowanych w sposób ciągły.

Podział na transze

Transza Inwestorów Indywidualnych
Transza Inwestorów Instytucjonalnych
Z uwagi na specyfikę oferty publicznej Certyfikatów serii B brak maksymalnej liczby oferowanych Certyfikatów serii B.

ISIN PLBETF200011
Cena odniesienia i cena emisyjna Certyfikatów serii B

Zapisy na certyfikaty będą składane według ceny odniesienia, a realizowane według ceny emisyjnej. Cena odniesienia oznacza cenę Certyfikatu ustalaną jako 110% kursu zamknięcia z poprzedniego dnia sesyjnego, a w przypadku, gdy poprzedniego dnia sesyjnego nie został ustalony kurs zamknięcia dla Certyfikatów, 110% ostatniej WANCI (Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny) podawanej przez Fundusz do wiadomości inwestorów poprzez publikację na stronie internetowej www.agiofunds.pl oraz za pośrednictwem DM BOŚ.
Cena emisyjna Certyfikatu B będzie równa WANCI ustalonej na dzień wyceny, w którym złożony został zapis przez inwestora. Informacja o cenie emisyjnej Certyfikatów serii B będzie każdorazowo podawana przez Towarzystwo do wiadomości inwestorów w formie raportu bieżącego poprzez publikację na stronie internetowej www.agiofunds.pl w każdym dniu wyceny następującym po dniu, w którym przyjęty został zapis na Certyfikaty Serii B, po ustaleniu WANCI Funduszu dla dnia, w którym złożony został zapis na Certyfikaty Serii B.

Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii B

Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii B rozpocznie się z pierwszym dniem obrotu Certyfikatami na GPW, tj. od 27 listopada 2019r.

Informacja dotycząca liczby Certyfikatów serii B przydzielonych w Transzy Inwestorów Indywidualnych, Instytucjonalnych Wydawanie Certyfikatów serii B na rzecz inwestora, który złożył ważny zapis w Transzy Inwestorów Indywidualnych albo w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, będzie następować w dniu Z+2.
Rynek notowań

Rynek regulowany GPW – Podstawowy
Od momentu rozrachunku Certyfikatów serii B papiery te znajdują się w obrocie na rynku regulowanym GPW.

Zapisy na certyfikaty

  • Inwestorzy biorący udział w Ofercie Publicznej zobowiązani są posiadać rachunek inwestycyjny.
  • Inwestorzy Indywidualni mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis.
  • Zapis jest bezwarunkowy i nieodwołalny (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez Ustawę o Ofercie).
  • Zapisy można składać osobiście.
  • Opłata subskrypcyjna 2% wartości zapisu, przy czym nie mniej niż 50 zł.
  • Zapisów można dokonywać w oddziałach DM BOŚ S.A. w całym kraju.

Jak złożyć zapis?

Jesteś klientem DM BOŚ?

Złóż zlecenie [Dyspozycje -> Subskrypcje].
Upewnij się, czy masz wystarczające środki [Portfel -> Wyciąg]

Nie jesteś klientem DM BOŚ?

Otwórz rachunek internetowy
i wpłać środki [Dyspozycje -> Przelewy]

1/1