Oferta akcji
Big Cheese Studio S.A.

Na podstawie Prospektu, Spółka oferuje nie więcej niż 135.000 akcji zwykłych serii B nowej emisji. Dodatkowo w ramach Publicznej Oferty zaoferowanych zostanie nie więcej niż 870.000 akcji zwykłych serii A oferowanych przez Akcjonariuszy Sprzedających, w tym m.in. przez PlayWay S.A.

Big Cheese Studio S.A. jest producentem i wydawcą gier komputerowych na platformy PC oraz konsole. Przyjęty model biznesowy Spółki zakłada tworzenie casualowych gier z naciskiem na projektowania gier z gatunku symulatory, Tycoon oraz manager/ekonomia.

Flagowym produktem jest autorska produkcja Spółki – gra Cooking Simulator, która miała premierę w 2019 r. Od momentu premiery gry Spółka wyprodukowała i wydała trzy pełnoprawne płatne dodatki DLC (tj. Cooking with Food Network, Cakes and Cookies, Pizza) oraz dwanaście bezpłatnych dodatków eventowych (w tym m.in. 4th of July, Mid-Autumn Festival, Oktoberfest, Halloween, Modern Kitchen, Leaderboards, Winter Holiday, SUPERHOT, Chaos Tool). Wszystkie te elementy zostały wydane na platformie PC.
W związku z satysfakcjonującymi wynikami sprzedażowymi na platformie PC w 2020 roku podjęto działania w celu portowania gry na konsole, urządzenia mobilne oraz VR. Spółka dokonuje samodzielnie portowania swoich gier na konsole PlayStation i Xbox oraz przy pomocy zewnętrznej firmy na konsolę Nintendo Switch. W lipcu 2021 roku gra Cooking Simulator zadebiutowała na platformie VR. Całkowity wolumen sprzedaży Cooking Simulator do dnia 30 czerwca 2021 roku przekroczył poziom 650 tys. sztuk.

Spotkania z Zarządem Big Cheese Studio S.A.:

  • Webinar z Zarządem - wtorek 26.10.2021 r., godz. 10:00
  • Webinar z Zarządem - czwartek 28.10.2021 r., godz. 11:00
  • Webinar z Zarządem - czwartek 04.11.2021 r., , godz. 19:00

Więcej informacji i dostęp: makler@bossa.pl

Harmonogram i szczegóły
oferty akcji Big Cheese Studio S.A.

Emitent

Big Cheese Studio S.A.

Publikacja Prospektu

14 października 2021 r.

Budowa Księgi Popytu (do godz. 16.00)

28 października 2021 r.

Rodzaj instrumentu

Akcje na okaziciela nowej emisji serii B oraz akcje istniejące na okaziciela serii A (razem jako „Akcje Oferowane”)

Zapisy na Akcje Oferowane w TMI

29 października – 8 listopada 2021 r. (w dniu 8 listopada 2021 roku zapisy do godz. 17:00)

Zapisy na Akcje Oferowane w TDI

29 października – 9 listopada 2021 r. (w dniu 9 listopada 2021 roku zapisy do godz. 17:00)

Przydział Akcji Oferowanych

do 15 listopada 2021 r.

Akcje w TMI zostaną przydzielone za pośrednictwem KDPW, przy wykorzystaniu systemu informatycznego GPW

Rodzaj oferty

Publiczna

Cena Akcji Oferowanych

35,00 zł

Liczba Akcji Oferowanych

Oferta obejmuje do 797.264 Akcji Oferowanych (do 135.000 akcji serii B oraz do 662.264 akcji serii A)

Podział transz

Transza Małych Inwestorów (TMI) – do 239.179 sztuk Akcji Oferowanych,

Transza Dużych Inwestorów (TDI) – do 558.085 sztuk Akcji Oferowanych

Wielkość zapisu w TMI

Nie mniej niż 20 i nie więcej niż 10.000 akcji  (Inwestor może złożyć wiele zapisów, zapis w jednej firmie inwestycyjnej łącznie nie może przekroczyć 10.000 akcji)

Wielkość zapisu w TDI

Minimum 200.000 PLN i nie więcej niż liczba akcji  oferowana do objęcia w TDI

Emitent Big Cheese Studio S.A.
Publikacja Prospektu 14 października 2021 r.
Budowa Księgi Popytu (do godz. 16.00) 28 października 2021 r.
Rodzaj instrumentu Akcje na okaziciela nowej emisji serii B oraz akcje istniejące na okaziciela serii A (razem jako „Akcje Oferowane”)
Zapisy na Akcje Oferowane w TMI 29 października – 8 listopada 2021 r. (w dniu 8 listopada 2021 roku zapisy do godz. 17:00)
Zapisy na Akcje Oferowane w TDI 29 października – 9 listopada 2021 r. (w dniu 9 listopada 2021 roku zapisy do godz. 17:00)
Przydział Akcji Oferowanych

do 15 listopada 2021 r.

Akcje w TMI zostaną przydzielone za pośrednictwem KDPW, przy wykorzystaniu systemu informatycznego GPW

Rodzaj oferty Publiczna
Cena Akcji Oferowanych 35,00 zł
Liczba Akcji Oferowanych Oferta obejmuje do 797.264 Akcji Oferowanych (do 135.000 akcji serii B oraz do 662.264 akcji serii A)
Podział transz Transza Małych Inwestorów (TMI) – do 239.179 sztuk Akcji Oferowanych,
Transza Dużych Inwestorów (TDI) – do 558.085 sztuk Akcji Oferowanych
Wielkość zapisu w TMI Nie mniej niż 20 i nie więcej niż 10.000 akcji  (Inwestor może złożyć wiele zapisów, zapis w jednej firmie inwestycyjnej łącznie nie może przekroczyć 10.000 akcji)
Wielkość zapisu w TDI Minimum 200.000 PLN i nie więcej niż liczba akcji  oferowana do objęcia w TDI

 Prosimy o zapoznanie się z treścią Prospektu, w szczególności z rozdziałem Warunki Oferty.

Zastrzeżenie prawne

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ PONIŻSZYCH ISTOTNYCH INFORMACJI NA TEMAT ZAŁOŻEŃ DOTYCZĄCYCH DOSTĘPU DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ ORAZ KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW I INFORMACJI, KTÓRE ZOSTAŁY NA NIEJ ZAMIESZCZONE.

Przed uzyskaniem dostępu do materiałów i informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej („Materiały”) należy uważnie zapoznać się z treścią poniżej przedstawionych wyjaśnień na temat warunków dostępu oraz korzystania z Materiałów. Materiały mogą ulegać zmianie lub aktualizacji, wobec czego należy zapoznać się z nimi i poddać je analizie w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać dostęp do Materiałów i  informacji zamieszonych na niniejszej stronie internetowej. Uzyskanie dostępu i zapoznawanie się z Materiałami na niniejszej stronie internetowej z naruszeniem warunków wskazanych poniżej, może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi. Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej istotne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W konsekwencji, należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przed każdorazowym uzyskaniem dostępu do Materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej.

MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI. INFORMACJE TE NIE STANOWIĄ OFERTY, ANI ZAPROSZENIA DO NABYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH BIG CHEESE STUDIO S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI („SPÓŁKA”) W STANACH ZJEDNOCZONYCH LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ TAKA OFERTA LUB ZAPROSZENIE NIE SĄ UPRAWNIONE LUB DO JAKIEJKOLWIEK OSOBY JEŚLI SKŁADANIE JEJ TAKIEJ OFERTY LUB ZACHĘCANIE DO NABYCIA BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM. OD POTENCJALNYCH UŻYTKOWNIKÓW TEJ INFORMACJI WYMAGA SIĘ ZAPOZNANIA SIĘ Z TAKIMI OGRANICZENIAMI ORAZ ICH PRZESTRZEGANIA.

Za wyjątkiem prospektu Spółki w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) („Prospekt”) informacje, które dotyczą papierów wartościowych Spółki, mają charakter wyłącznie reklamowy. W żadnym wypadku informacje te nie stanowią prospektu ani żadnego innego dokumentu ofertowego w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Prospektowego.

Materiały i informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej dotyczą lub są związane z: (a) publiczną sprzedażą nie więcej niż 870.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda („Akcje Sprzedawane”); (b) publiczną subskrypcją nie mniej niż 1 i więcej niż do 135.000 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda („Nowe Akcje”) (Nowe Akcje łącznie z Akcjami Sprzedawanymi są zwane „Akcjami Oferowanymi”) („Oferta”); oraz (c) ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) do 4.135.000 akcji Spółki, tj.: (i) 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda („Akcje Istniejące”); (ii) do 135.000 Nowych Akcji; jak również (iii) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 135.000 praw do Nowych Akcji („Prawa do Akcji) („Dopuszczenie”).
W dniu 12 października 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) zatwierdziła Prospekt sporządzony w związku z Ofertą oraz Dopuszczeniem. KNF zatwierdzając Prospekt nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego Spółki, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych Spółki oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia Prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w Prospekcie informacji ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Spółkę działalnością, ani ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem instrumentów finansowych.

Prospekt, wraz z ewentualnymi suplementami do Prospektu oraz komunikatami aktualizującymi do Prospektu (odpowiednio po ich sporządzeniu i zatwierdzeniu – w przypadku suplementów albo sporządzeniu i publikacji w przypadku komunikatów), został opublikowany i w okresie jego ważności będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (oferta.bigcheesestudio.com) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej firmy inwestycyjnej – Dom Maklerski Bank Ochrony Środowiska S.A. (bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/emisje/big-cheese-studio-sa).
Oprócz powyższych na niniejszej stronie internetowej mogą zostać publikowane informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Oferty i Dopuszczenia albo stanowić informację przekazywaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji.
Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym, na potrzeby Oferty oraz Dopuszczenia, informacje o Spółce, akcjach Spółki (w tym o Akcjach Oferowanych) oraz Ofercie.
Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące papierów wartościowych Spółki powinny być dokonywane wyłącznie po rozważeniu treści całego Prospektu.

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie (UE) nr 596/2014) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 uzupełniającego Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjna oraz ujawnienia interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Oferta jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami Prospekt nie może być traktowany jako propozycja, oferta bądź zaproszenie do nabycia lub subskrybowania akcji ani jakichkolwiek innych instrumentów finansowych Spółki. Akcje objęte Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę, oferujących i ich doradców. Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Ani Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie Rozporządzeniem Prospektowym oraz przepisami prawa wydanymi na jego podstawie, i nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców w związku z Ofertą. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.
INFORMUJEMY, ŻE MATERIAŁY I INFORMACJE, DO KTÓRYCH UZYSKAJĄ PAŃSTWO DOSTĘP ORAZ KORZYSTANIE Z NICH: (I) PODLEGAJĄ WARUNKOM OPISANYM POWYŻEJ, (II) SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB/PODMIOTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ I UZYSKUJĄCYCH DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM POLSKI, (III) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ORAZ DO OSÓB/PODMIOTÓW, KTÓRE DZIAŁAJĄ NA RACHUNEK LUB NA RZECZ OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W REGULACJI S (ANG. REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, (IV) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB/PODMIOTÓW MAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII CZY TEŻ NA OBSZARZE INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO MATERIAŁÓW I INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do Materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii i Australii.

Poprzez wybór poniższej opcji „DALEJ” potwierdzam zapoznanie się z istotnymi informacjami, jestem w pełni świadomy ich znaczenia, akceptuję ich treść i znaczenie oraz wyrażam zgodę na przedstawione w nich ograniczenia, jak również potwierdzam, że wchodzę na niniejszą stronę internetową i uzyskuję dostęp do Materiałów z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa innej jurysdykcji właściwej dla państwa, które uznaje taki dostęp za uprawniony. Potwierdzam, że jestem uprawniony/uprawniona do uzyskania dostępu do zawartych na niniejszej stronie internetowej Materiałów.

Niestety, ale ze względu na obowiązujące przepisy prawa nie mogą Państwo uzyskać dostępu do tej strony.

1/1