Oferta obligacji serii P2021B

DEKPOL S.A.

Grupa Dekpol prowadzi działalność operacyjną w 3 segmentach: generalne wykonawstwo, działalność deweloperska oraz produkcja osprzętu do maszyn budowlanych. Grupa posiada również podmiot produkujący konstrukcje stalowe i prefabrykaty betonowe, oraz hotel, którym zarządza podmiot zewnętrzny z doświadczeniem w branży hotelarskiej.

Harmonogram i szczegóły
oferty publicznej obligacji serii P2021B

Emitent

DEKPOL S.A.

Rodzaj instrumentu

Obligacje korporacyjne serii P2021B

Rodzaj oferty

Publiczna

Wprowadzane do obrotu

Rynek Regulowany GPW

Ilość obligacji oferowanych

15 000 szt. -
zmiana na podstawie Suplementu nr 5 do Prospektu podstawowego

Minimalny wolumen zapisu

1 szt.

Cena emisyjna

1 000,00 zł

Łączna wartość nominalna oferowanych obligacji

15 000 000 zł -
zmiana na podstawie Suplementu nr 5 do Prospektu

Zabezpieczenie

Obligacje niezabezpieczone

Oprocentowanie

Zmienne: WIBOR 3M + 4,60% w skali roku 

Wypłata odsetek

Kwartalnie

Data wykupu (tenor)

22 września 2025 r. (3,5 roku)

Rating emitenta

Brak

Termin przyjmowania zapisów

28 lutego - 18 marca 2022 r.

Planowany przydział obligacji

24 marca 2022 r.

Emitent DEKPOL S.A.
Rodzaj instrumentu Obligacje korporacyjne serii P2021B
Rodzaj oferty Publiczna
Wprowadzane do obrotu Rynek Regulowany GPW
Ilość obligacji oferowanych 15 000 szt. - zmiana na podstawie Suplementu nr 5 do Prospektu podstawowego
Minimalny wolumen zapisu 1 szt.
Cena emisyjna 1 000,00 zł
Łączna wartość nominalna oferowanych obligacji 15 000 000 zł - zmiana na podstawie Suplementu nr 5 do Prospektu
Zabezpieczenie Obligacje niezabezpieczone
Oprocentowanie Zmienne: WIBOR 3M + 4,60% w skali roku 
Wypłata odsetek Kwartalnie
Data wykupu (tenor) 22 września 2025 r. (3,5 roku)
Rating emitenta Brak
Termin przyjmowania zapisów 28 lutego - 18 marca 2022 r.
Planowany przydział obligacji 24 marca 2022 r.

Informujemy, że spółka DEKPOL S.A. podjęła decyzję o zmianie ostatecznych warunków emisji obligacji serii P2021B, w ten sposób że:

  • Wielkość emisji obligacji serii P2021B zostaje obniżona do 15.000 (piętnaście tysięcy) szt. obligacji zwykłych na okaziciela serii P2021B o cenie emisyjnej równej wartości nominalnej wynoszącej 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej do 15 000 000,00 (piętnaście milionów) złotych (dalej: Obligacje serii P2021B).
  • Przyczyny oferty, opis wykorzystania wpływów pieniężnych - Po odliczeniu Kosztów Emisji środki z emisji zostaną przeznaczone na bieżącą działalność Grupy Emitenta.

W związku z decyzją Emitenta został sporządzony Suplement, który został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 18 marca 2022 r.

Inwestorom, którzy złożyli zapis na Obligacje serii P2021B przed udostępnieniem Suplementu do publicznej wiadomości przysługuje prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w dowolnym Punkcie Obsługi Klienta (POK) przyjmującym zapisy na Obligacje serii P2021B lub elektronicznie po zalogowaniu się do systemu transakcyjnego bossa.pl (Dyspozycje/Subskrypcje) w terminie 3 dni roboczych od dnia udostępnienia Suplementu, tj. do dnia 23 marca 2022 r. (włącznie).

Zastrzeżenie prawne

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej dotyczą lub są związane z ofertami publicznymi i ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), obligacji na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 150.000.00 złotych („Obligacje”) („Oferta”, „Oferty”), emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji przez Dekpol Spółkę Akcyjną z siedzibą w Pinczynie, ul. Gajowa 31, 83-251 Pinczyn, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000505979 („Spółka”).

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i Ofercie Obligacji jest prospekt podstawowy Programu Emisji Obligacji Spółki („Prospekt”), który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 kwietnia 2021 r. na potrzeby oferty publicznej wraz z ewentualnymi opublikowanymi suplementami i komunikatami aktualizującymi.

Prospekt wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu został opublikowany i w okresie jego ważności będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.dekpol.pl) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: Michael/Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie (www.michaelstrom.pl).

Zatwierdzając Prospekt, Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdza Prospekt wyłącznie jako spełniający standardy kompletności, zrozumiałości i spójności wyznaczone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. Zatwierdzenie Prospektu przez KNF nie powinno być uznawane za zatwierdzenie Emitenta, w tym jego modelu biznesowego metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jego finansowania, ani jakości Obligacji, które są przedmiotem Prospektu. Inwestorzy powinni dokonać własnej oceny adekwatności inwestowania w Obligacje.

W celu uzyskania pełnych informacji na temat Emitenta i Oferty Obligacji konieczna jest łączna interpretacja Prospektu, suplementów i komunikatów aktualizujących do Prospektu oraz Ostatecznych Warunków Danej Emisji Obligacji.

INWESTYCJA W OBLIGACJE OFEROWANE W RAMACH PROSPEKTU WIĄŻE SIĘ Z SZEREGIEM RYZYK WŁAŚCIWYCH DLA DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ RYZYKAMI ZWIĄZANYMI Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ. OPIS TYCH RYZYK ZNAJDUJE SIĘ W CZĘŚCI II PROSPEKTU – „CZYNNIKI RYZYKA”. W SZCZEGÓLNOŚCI ZWRACA SIĘ UWAGĘ INWESTORÓW, IŻ OBLIGACJE NIE SĄ DEPOZYTAMI (LOKATAMI) BANKOWYMI I NIE SĄ OBJĘTE SYSTEMEM GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW. W PRZYPADKU NIEWYPŁACALNOŚCI EMITENTA SPOWODOWANEJ POGORSZENIEM SIĘ JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ, W TYM UTRATĄ PŁYNNOŚCI PRZEZ EMITENTA LUB ZMIENIAJĄCĄ SIĘ SYTUACJĄ NA RYNKU KAPITAŁOWYM, CZĘŚĆ LUB CAŁOŚĆ ZAINWESTOWANEGO KAPITAŁU MOŻE ZOSTAĆ UTRACONA, JAK RÓWNIEŻ NABYWCY OBLIGACJI MOGĄ NIE OTRZYMAĆ ŚWIADCZEŃ Z OBLIGACJI PRZEWIDZIANYCH W WARUNKACH EMISJI OBLIGACJI. W ZWIĄZKU Z TYMI RYZYKAMI, PRZED INWESTYCJĄ W OBLIGACJE INWESTORZY POWINNI ROZWAŻYĆ, CZY ICH PORTFEL INWESTYCYJNY JEST NALEŻYCIE ZDYWERSYFIKOWANY.

Oferta publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani Obligacje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej). Ani Spółka, ani żaden inny podmiot działający w jej imieniu lub na jej rzecz nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za ofertę publiczną papierów wartościowych Spółki objętych niniejszym Prospektem w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską.

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na tych stronach sieci Internet. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Informujemy, że materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp oraz korzystanie z nich: (i) podlegają warunkom opisanym powyżej, (ii) są przeznaczone dla osób/podmiotów znajdujących się i uzyskujących dostęp do niniejszej strony internetowej z terytorium Polski, (iii) nie są skierowane do rezydentów amerykańskich (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z roku 1933 r. (U.S. Securities Act 1933) ani do osób, które reprezentują, lub działają na rachunek, takiej osoby, (iv) nie są skierowane do osób/podmiotów znajdujących się na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niestety, ale ze względu na obowiązujące przepisy prawa nie mogą Państwo uzyskać dostępu do tej strony.

1/1