Oferta obligacji serii O

ECHO INVESTMENT S.A.

Echo Investment działa na rynku nieruchomości od 1996 roku. Spółka jest jedną z największych pod względem liczby i powierzchni realizowanych projektów spółek deweloperskich działających w Polsce. Firma działa w głównych sektorach rynku nieruchomości: biurowym, handlowym i mieszkaniowym (mieszkań na sprzedaż, jak i na wynajem). Od początku swojej działalności Grupa Echo Investment zrealizowała ponad 200 projektów o łącznej powierzchni (GLA/PUM) 2,2 miliony mkw., nie uwzględniając grupy Archicom, przejętej w II kwartale 2021 r.

Spółka skupia swoją działalność na realizowaniu projektów w siedmiu najważniejszych miastach i ośrodkach, które są jednocześnie najbardziej atrakcyjnymi i płynnymi rynkami nieruchomości: Warszawa, Trójmiasto, Wrocław, Poznań, Katowice, Kraków i Łódź.

Akcje Spółki są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW od dnia 5 marca 1996 r.

Harmonogram i szczegóły
oferty publicznej obligacji serii O

Emitent

ECHO INVESTMENT S.A.

Rodzaj instrumentu

Obligacje serii O

Rodzaj oferty

Publiczna

Wprowadzane do obrotu

na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW

Ilość obligacji oferowanych

250 000 szt.

Łączna wartość nominalna oferowanych obligacji

25 000 000 zł.

Minimalny wolumen zapisu

1 szt.

Wartość nominalna

100,00 zł

Zabezpieczenie

Obligacje niezabezpieczone

Oprocentowanie

zmienne: WIBOR 6M + 4,00% w skali roku

Wypłata odsetek

półrocznie

Data wykupu (tenor)

06 września 2026 r. (4 lata)

Rating emitenta

Brak

Termin przyjmowania zapisów

06 – 20 września 2022 r.

Planowany termin przydziału obligacji

21 września 2022 r.

Emitent ECHO INVESTMENT S.A.
Rodzaj instrumentu Obligacje serii O
Rodzaj oferty Publiczna
Wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW
Ilość obligacji oferowanych 250 000 szt.
Łączna wartość nominalna oferowanych obligacji 25 000 000 zł.
Minimalny wolumen zapisu 1 szt.
Wartość nominalna 100,00 zł
Zabezpieczenie Obligacje niezabezpieczone
Oprocentowanie zmienne: WIBOR 6M + 4,00% w skali roku
Wypłata odsetek półrocznie
Data wykupu (tenor) 06 września 2026 r. (4 lata)
Rating emitenta Brak
Termin przyjmowania zapisów 06 – 20 września 2022 r.
Planowany termin przydziału obligacji 21 września 2022 r.

Zaprezentowane informacje służą wyłącznie celom promocyjnym lub reklamowym i nie stanowią oferty ani zaproszenia do zakupu lub subskrypcji bądź składania ofert na zakup obligacji Echo Investment S.A. Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na podstawie prospektu podstawowego sporządzonego przez Emitenta i zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 listopada 2021 wraz z już opublikowanymi oraz zatwierdzonymi przez KNF, a także z ewentualnymi późniejszymi suplementami oraz komunikatami aktualizującymi, ("Prospekt") oraz ostatecznymi warunkami obligacji serii O. Zatwierdzenia Prospektu nie należy rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych lub dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym. Zaleca się, aby potencjalni inwestorzy przeczytali Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnego ryzyka i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe. Wszelkie decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie w oparciu o treść Prospektu. Prospekt wraz z suplementami został opublikowany i jest dostępny bezpłatnie na stronie https://www.echo.com.pl/s,262,publiczna-emisja-obligacji-2021.html. Dostępna jest tam również lista punktów obsługi klienta, w których przyjmowane będą zapisy na Obligacje serii O. Emitent na żądanie inwestora przekaże Prospekt na trwałym nośniku lub w wersji papierowej.

Inwestowanie w obligacje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Obligacje nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zastrzeżenie prawne

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższego zastrzeżenia. Poprzez wybranie poniżej opcji „DALEJ” potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższym zastrzeżeniem, wyrażą Państwo zgodę na zawarte w nim ograniczenia oraz potwierdzą, że wchodzą na tę stronę i uzyskują dostęp do dokumentów i informacji na niej zamieszczonych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej dla Państwa przewidującymi takie uprawnienie.

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp dotyczą lub są związane z: (i) ofertami publicznymi („Oferta”) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezabezpieczonych obligacji na okaziciela („Obligacje”) Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach („Spółka”), emitowanych przez Spółkę w ramach IV programu emisji obligacji do kwoty 300.000.000 PLN lub równowartości tej kwoty wyrażonej w EUR („Program Emisji”); oraz (ii) zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu („Dopuszczenie do Obrotu”) na rynku regulowanym w ramach Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Prospekt podstawowy sporządzony w związku z Ofertą i Dopuszczeniem do Obrotu („Prospekt”) został zatwierdzony w dniu 26 listopada 2021 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce. Obligacje będą emitowane w seriach oraz oferowane na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Obligacji danej serii uwzględniających szczegółowe warunki emisji Obligacji danej serii („Ostateczne Warunki Danej Serii”). Szczegółowe informacje dotyczące liczby Obligacji emitowanych i oferowanych w ramach danej serii oraz terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji zawierać będą Ostateczne Warunki Danej Serii.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdzając Prospekt nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego Spółki, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych, oraz że w postępowaniu w sprawie zatwierdzenia Prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w Prospekcie informacji ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Spółkę działalnością, ani ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem instrumentów finansowych.

Prospekt wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.echo.com.pl) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddziału – Biuro Maklerskie w Warszawie, jako Agenta Oferującego i Globalnego Koordynatora (https://www.bm.pkobp.pl/). Termin ważności niniejszego Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego, nie dłużej niż do dnia Dopuszczenia do Obrotu wszystkich Obligacji objętych Programem Emisji.

Prospekt nie zawiera wszystkich informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponieważ ostateczne warunki emisji oraz ostateczne warunki oferty Obligacji zostaną określone dopiero w odpowiednich Ostatecznych Warunkach Danej Serii i nie są znane w momencie publikacji Prospektu. Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed dokładnym zapoznaniem się z treścią całego Prospektu, w tym treścią dokumentów włączonych do Prospektu przez odniesienie, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w Obligacje, opisanymi w rozdziale Prospektu zatytułowanym „Czynniki ryzyka”, wszelkimi ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz Ostatecznymi Warunkami Danej Serii dotyczącymi odpowiednich emisji Obligacji.

Oferta będzie przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia Obligacji. Prospekt ani Obligacje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Obligacje objęte Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej). Ani Spółka, ani żaden inny podmiot działający w jej imieniu lub na jej rzecz nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za ofertę publiczną Obligacji objętych Prospektem w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską.

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na tych stronach sieci Internet. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Informujemy, że materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp oraz korzystanie z nich: (i) podlegają warunkom opisanym powyżej; (ii) są przeznaczone dla osób lub podmiotów znajdujących się i uzyskujących dostęp do niniejszej strony internetowej z terytorium Polski; (iii) nie są skierowane do rezydentów amerykańskich (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z roku 1933 r. (U.S. Securities Act of 1933) ani do osób, które reprezentują, lub działają na rachunek, takiej osoby; oraz (iv) nie są skierowane do osób ani podmiotów znajdujących się na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Wszystkie terminy pisane wielką literą, a niezdefiniowane powyżej, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Niestety, ale ze względu na obowiązujące przepisy prawa nie mogą Państwo uzyskać dostępu do tej strony.

1/1