Oferta publiczna akcji
eDoktor24 International S.A.

Grupa eDoktor24 oferuje kompleksowe rozwiązania w obszarze telemedycyny. Od strony usługowej eDoktor24.pl Sp. z o. o., jako zarejestrowany podmiot leczniczy świadczy profesjonalne usługi konsultacji medycznych oraz nadzoru pacjentów. Emitent, będący jednostką dominującą, figuruje jako dostawca oprogramowania, który udostępnia własne produkty na zasadzie licencji, a także w ramach prowadzonej działalności jest w stanie zaprojektować i wykonać oprogramowanie dla innych podmiotów.

Misją Grupy Kapitałowej Emitenta jest kompleksowa pomoc medyczna niezależnie od miejsca pobytu pacjenta. Głównym kanałem sprzedaży oraz świadczenia usług medycznych jest portal www.edoktor24.pl, który należy do spółki zależnej - eDoktor24.pl Sp. z o. o. Serwis ten oferuje konsultacje w ponad 40 specjalizacjach medycznych  w tym w dietetyce, fizjoterapii oraz psychologii.

Harmonogram i szczegóły
oferty akcji eDoktor24 International S.A.

Emitent

eDoktor24 International S.A.

Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów i wpłat na Akcje Oferowane

13 stycznia 2022 roku

Zakończenie przyjmowania Zapisów na Akcje Oferowane

26 stycznia 2022 roku, do godziny 23:59

Ostateczny termin wpłat w celu opłacenia Zapisów na Akcje Oferowane

27 stycznia 2022 roku

Przydział Akcji Oferowanych

do 28 stycznia 2022 roku

Podanie do publicznej wiadomości wyników przeprowadzonej Oferty

do 28 stycznia 2022 roku

Zwrot nadpłaconych kwot (w przypadku nadsubskrypcji)

do 2 lutego 2022 roku

Rodzaj oferty

Publiczna

Cena Akcji Oferowanych

1,20 zł

Liczba Akcji Oferowanych

nie mniej niż 2 000 000 i nie więcej niż 3 350 000 akcji serii C

Zasady składania zapisów

Emitent nie określił minimalnej i maksymalnej wielkości Zapisu na Akcje Oferowane.

Inwestorzy są uprawnieni do składania dowolnej liczby Zapisów na dowolną liczbę Akcji Oferowanych. Emisja dojdzie do skutku wyłącznie w przypadku zasubskrybowania i należytego opłacenia przynajmniej 2.000.000 Akcji Oferowanych.

Podział transz

oferta nie jest podzielona na transze

Prowizja maklerska

0,00 zł

Emitent eDoktor24 International S.A.
Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów i wpłat na Akcje Oferowane 13 stycznia 2022 roku
Zakończenie przyjmowania Zapisów na Akcje Oferowane 26 stycznia 2022 roku, do godziny 23:59
Ostateczny termin wpłat w celu opłacenia Zapisów na Akcje Oferowane 27 stycznia 2022 roku
Przydział Akcji Oferowanych do 28 stycznia 2022 roku
Podanie do publicznej wiadomości wyników przeprowadzonej Oferty do 28 stycznia 2022 roku
Zwrot nadpłaconych kwot (w przypadku nadsubskrypcji) do 2 lutego 2022 roku
Rodzaj oferty Publiczna
Cena Akcji Oferowanych 1,20 zł
Liczba Akcji Oferowanych nie mniej niż 2 000 000 i nie więcej niż 3 350 000 akcji serii C
Zasady składania zapisów

Emitent nie określił minimalnej i maksymalnej wielkości Zapisu na Akcje Oferowane.
Inwestorzy są uprawnieni do składania dowolnej liczby Zapisów na dowolną liczbę Akcji Oferowanych. Emisja dojdzie do skutku wyłącznie w przypadku zasubskrybowania i należytego opłacenia przynajmniej 2.000.000 Akcji Oferowanych.

Podział transz oferta nie jest podzielona na transze
Prowizja maklerska 0,00 zł

Zastrzeżenie prawne

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ WARUNKÓW DOSTĘPU DO INFORMACJI O OFERCIE.

Poprzez wybranie poniżej opcji „DALEJ” potwierdzają Państwo zapoznanie się z poniższymi ważnymi informacjami, akceptują zawarte w nich ograniczenia i zobowiązują się Państwo do przestrzegania tych ograniczeń. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na poniższe warunki, nie mogą Państwo korzystać z dostępu do niniejszej strony lub jakichkolwiek zawartych na niej informacji.

Poniższe informacje mogą ulec zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi przed każdorazowym odwiedzeniem strony internetowej, na której zamieszczony został dokument ofertowy.

Materiały i informacje zamieszczone na stronie internetowej, na której zamieszczony został dokument ofertowy, dotyczące oferty publicznej akcji serii C eDoktor24 International S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent") z dnia 13 stycznia 2022 roku, nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej, jak również jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, zaproszenie do zawarcia transakcji, nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby niezgodne z prawem, ani pod adresem osób, wobec których złożenie takiej oferty byłoby niezgodne z prawem. Osoby planujące skorzystać z informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o ustalenie, czy takie ograniczenia istnieją i ich dotyczą oraz o stosowanie się do nich.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje na temat Emitenta oraz oferty publicznej akcji serii C Emitenta („Akcje Oferowane”) jest dokument ofertowy, o którym mowa w art. 37a ust. 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, sporządzony w dniu 13 stycznia 2022 roku w związku z publiczną ofertą nie mniej niż 2 000 000 i nie więcej niż 3 350 000 akcji serii C Emitenta („Dokument Ofertowy”) wraz z załącznikami i ewentualnymi suplementami lub komunikatami aktualizującymi do niego.

Dokument Ofertowy wraz z załącznikami i ewentualnymi suplementami lub komunikatami aktualizującymi został udostępniony do publicznej wiadomości w postaci elektronicznej w sieci Internet na stronach internetowych Emitenta – eDoktor 24 International S.A. (www.edoktor24.pl) oraz podmiotu będącego organizatorem emisji Akcji Oferowanych – NWAI Dom Maklerski S.A. (www.enwai.pl).

Z zastrzeżeniem przepisów prawa, NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie („NWAI DM”) ani jakikolwiek podmiot powiązany z NWAI DM nie odpowiada za prawdziwość, rzetelność oraz kompletność informacji ujawnionych w Dokumencie Ofertowym, załącznikach, suplementach i komunikatach aktualizujących do Dokumentu Ofertowego.

Zwraca się szczególną uwagę na liczne czynniki ryzyka związane z inwestycją w instrumenty finansowe, w tym Akcje Oferowane. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z wysokim ryzykiem utraty części, zaś w skrajnych przypadkach nawet całości zainwestowanych środków. Inwestorzy powinni uzyskać własną niezależną poradę przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji oraz zapoznać się z pełnym opisem czynników ryzyka związanych z inwestycją w Akcje Oferowane, dostępnym w pkt. 1 Dokumentu Ofertowego.

Niniejsza oferta publiczna Akcji Oferowanych ma miejsce wyłącznie w Rzeczpospolitej Polskiej. Każdy inwestor, w szczególności zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej,  w szczególności ograniczeniom obrotu dewizowego wynikającym z prawa dewizowego oraz przepisami prawa jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować, aby sprawdzić czy podejmując czynności związane z nabyciem Akcji Oferowanych nie narusza przepisów prawa.

Akcje Oferowane nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych lub innymi przepisami prawa obowiązującymi w jakimkolwiek innym państwie niż Rzeczpospolita Polska i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz w innych państwach gdzie taka rejestracja jest wymagana i nie została dokonana, ani też oferowane lub sprzedawane jakiejkolwiek „osobie amerykańskiej” (zgodnie z definicją zawartą w Regulacji S), z wyjątkiem kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (zgodnie z definicją zawartą w Przepisie 144 A) na mocy wyłączenia z obowiązków rejestracyjnych przewidzianego w Przepisie 144 A oraz poza granicami Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na mocy Regulacji S. Informuje się potencjalnych nabywców Akcji Oferowanych, że wprowadzający może polegać na wyłączeniu z artykułu 5 amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych przewidzianym w Przepisie 144 A.

Dystrybucja, rozpowszechnianie lub publikacja dokumentów lub innych informacji zawartych na stronie internetowej, na której zamieszczony został Dokument Ofertowy oraz na kolejnych stronach internetowych, może podlegać ograniczeniom prawnym w niektórych jurysdykcjach. Osoby, w których posiadaniu znajdą się zamieszczone tu dokumenty lub inne informacje powinny zapoznać się z wszelkimi takimi ograniczeniami i ich przestrzegać. Niepodporządkowanie się takim ograniczeniom może stanowić naruszenie właściwych przepisów prawa danej jurysdykcji.

WYBIERAJĄC PONIŻEJ OPCJĘ „DALEJ” OŚWIADCZAM I POTWIERDZAM, ŻE:

  1. przeczytałem/przeczytałam, zrozumiałem/zrozumiałam i akceptuję powyższe warunki i ograniczenia,
  2. znajduję się i uzyskuję dostęp do niniejszej strony internetowej z terytorium Polski,
  3. nie jestem osobą definiowaną jako „U.S. Person” zgodnie z definicją znajdującą się w regulacji S (ang. Regulation S) wydanej na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych,
  4. nie jestem mieszkańcem Kanady, Japonii lub Australii ani nie zamieszkuję na obszarze żadnej innej jurysdykcji, w której dostęp do informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowiłby naruszenie właściwych przepisów tamtejszego prawa lub wymagałby rejestracji.

Niestety, ale ze względu na obowiązujące przepisy prawa nie mogą Państwo uzyskać dostępu do tej strony.

1/1