Oferta akcji

Huuuge, Inc.

Harmonogram i szczegóły
oferty publicznej akcji

Emitent

Huuuge, Inc.

27 stycznia 2021 r.

zawarcie warunkowej Umowy o Gwarantowanie Oferty (zgodnie z definicją w Prospekcie), publikacja Prospektu

 

rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

28 stycznia – 3 lutego 2021 r. 
(do godz. 23:59)

okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych

4 lutego 2021 r.

zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

Nie później niż 5 lutego 2021 r.

(do godz. 9:00)

ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych

 

podpisanie aneksu do Umowy o Gwarantowanie Oferty, określającego Ostateczną Cenę Akcji Oferowanych oraz ostateczną liczbę Akcji Oferowanych w ramach Oferty

 

publikacja informacji o Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz liczbie Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów

5 lutego (od godz. 9:00) - 9 lutego 2021 r.

przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych

Nie później niż 9 lutego 2021 r.

dokonanie płatności za Akcje Oferowane subskrybowane przez Inwestorów Instytucjonalnych

10 lutego 2021 r.

ewentualne zapisy składane przez Inwestorów Zastępczych (zgodnie z definicją w Prospekcie), którzy odpowiedzą na zaproszenia Współprowadzących Księgę Popytu lub przez Współprowadzących Księgę Popytu albo ich podmioty zależne w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy o Gwarantowanie Oferty

10 lutego 2021 r.

przydział Akcji Oferowanych

około 16 lutego 2021 r.

zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów Instytucjonalnych (pod warunkiem, że dane przekazane przez inwestorów na potrzeby zapisania Akcji Oferowanych na ich rachunkach papierów wartościowych będą kompletne i prawidłowe)

około 19 lutego 2021 r.

zakładany pierwszy dzień notowania Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji Sprzedawanych i Nowych  Akcji, na GPW (dzień ten jest zależny od decyzji Zarządu GPW oraz KDPW)

Cena Maksymalna

(zapisy przyjmowane są po Cenie Maksymalnej)

50 PLN

Nazwa papierów wartościowych

W ramach Oferty, Spółka i Oferujący oferują nie więcej niż 33.350.000 akcji zwykłych, w tym nie więcej niż 18.350.000 istniejących akcji Spółki oferowanych przez Akcjonariuszy Sprzedających i nie więcej niż 15.000.000 nowo emitowanych akcji oferowanych przez Spółkę.

Zasady składania zapisów

Inwestorzy Indywidualni mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis. Liczba Akcji Oferowanych, na które opiewa jeden zapis złożony przez danego Inwestora Indywidualnego, nie może być większa niż 1.500.000.

Zapis złożony przez Inwestora Indywidualnego nie może obejmować mniej niż jedną (1) Akcję Oferowaną.

Przydział akcji

Akcje Inwestorom Indywidualnym zostaną przydzielone za pośrednictwem GPW w Warszawie.

Prowizja maklerska

0,19% (min. 5 zł)

Emitent Huuuge, Inc.
27 stycznia 2021 r. zawarcie warunkowej Umowy o Gwarantowanie Oferty (zgodnie z definicją w Prospekcie), publikacja Prospektu
  rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
28 stycznia – 3 lutego 2021 r. (do godz. 23:59) okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych
4 lutego 2021 r. zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
Nie później niż 5 lutego 2021 r.
(do godz. 9:00)
ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych
  podpisanie aneksu do Umowy o Gwarantowanie Oferty, określającego Ostateczną Cenę Akcji Oferowanych oraz ostateczną liczbę Akcji Oferowanych w ramach Oferty
  publikacja informacji o Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz liczbie Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów
5 lutego (od godz. 9:00) - 9 lutego 2021 r. przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych
Nie później niż 9 lutego 2021 r. dokonanie płatności za Akcje Oferowane subskrybowane przez Inwestorów Instytucjonalnych
10 lutego 2021 r. ewentualne zapisy składane przez Inwestorów Zastępczych (zgodnie z definicją w Prospekcie), którzy odpowiedzą na zaproszenia Współprowadzących Księgę Popytu lub przez Współprowadzących Księgę Popytu albo ich podmioty zależne w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy o Gwarantowanie Oferty
10 lutego 2021 r. przydział Akcji Oferowanych
około 16 lutego 2021 r. zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów Instytucjonalnych (pod warunkiem, że dane przekazane przez inwestorów na potrzeby zapisania Akcji Oferowanych na ich rachunkach papierów wartościowych będą kompletne i prawidłowe)
około 19 lutego 2021 r. zakładany pierwszy dzień notowania Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji Sprzedawanych i Nowych  Akcji, na GPW (dzień ten jest zależny od decyzji Zarządu GPW oraz KDPW)
Cena Maksymalna
(zapisy przyjmowane są po Cenie Maksymalnej)
50 PLN
Nazwa papierów wartościowych W ramach Oferty, Spółka i Oferujący oferują nie więcej niż 33.350.000 akcji zwykłych, w tym nie więcej niż 18.350.000 istniejących akcji Spółki oferowanych przez Akcjonariuszy Sprzedających i nie więcej niż 15.000.000 nowo emitowanych akcji oferowanych przez Spółkę.
Zasady składania zapisów

Inwestorzy Indywidualni mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis. Liczba Akcji Oferowanych, na które opiewa jeden zapis złożony przez danego Inwestora Indywidualnego, nie może być większa niż 1.500.000.

Zapis złożony przez Inwestora Indywidualnego nie może obejmować mniej niż jedną (1) Akcję Oferowaną.

Przydział akcji Akcje Inwestorom Indywidualnym zostaną przydzielone za pośrednictwem GPW w Warszawie.
Prowizja maklerska 0,19% (min. 5 zł)

 

Prospekt emisyjny

Prospekt emisyjny na stronie Emitenta

Zastrzeżenia prawne

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, JAPONII, RPA LUB JAKIEGOKOLWIEK INNEGO PAŃSTWA LUB JURYSDYKCJI, W KTÓRYCH ROZPOWSZECHNIENIE, PUBLIKACJA LUB DYSTRYBUCJA STANOWIŁABY NARUSZENIE PRAWA.

Niniejsze ogłoszenie jest reklamą, a nie prospektem dla celów Rozporządzenia UE 2017/1129 oraz nie stanowi ani nie powinno być interpretowane jako oferta, nakłanianie lub zaproszenie do sprzedaży lub emisji, jak również jako oferta, nakłanianie lub zaproszenie do złożenia zapisu, gwarantowania, kupna lub innego nabycia papierów wartościowych Spółki lub jej podmiotów zależnych w jakiejkolwiek jurysdykcji, ani jako zachęta lub rekomendacja do podjęcia działań o charakterze inwestycyjnym w jakiejkolwiek jurysdykcji. Po zatwierdzeniu, prospekt sporządzony w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem oraz wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie będzie jedynym wiążącym dokumentem zawierającym informację o Spółce oraz ofercie jej papierów wartościowych w Polsce. Kopia Prospektu, po jego opublikowaniu, zostanie udostępniona na stronie internetowej Spółki https://www.huuugegames.com/, zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych.

Zastrzeżenie prawne

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat założeń dotyczących dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z materiałów i informacji, które zostały na niej zamieszczone. Przepisy niektórych krajów poza Rzeczypospolita Polską mogą ograniczać dostęp do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej. Zwracamy uwagę na fakt, że informacje zamieszczone poniżej mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W konsekwencji należy zapoznać się z nimi przed każdorazowym uzyskaniem dostępu do materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej.

Przyjmuje się, iż zaznaczając „DALEJ” oświadczają Państwo, że zapoznali się z poniższymi ważnymi informacjami oraz zrozumieli i są w pełni świadomi ich znaczenia.

INFORMACJE DO KTÓRYCH DOSTĘP UMOŻLIWIA TA STRONA INTERNETOWA SĄ PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DLA OSÓB, KTÓRE NIE SĄ REZYDENTAMI STANÓW ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB RPA ORAZ KTÓRE NIE SĄ W STANACH ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADZIE, JAPONII LUB RPA FIZYCZNIE OBECNE. INFORMACJE TE NIE STANOWIĄ OFERTY, ANI ZAPROSZENIA DO NABYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH HUUUGE, INC. („SPÓŁKA”) W STANACH ZJEDNOCZONYCH LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ TAKA OFERTA LUB ZAPROSZENIE NIE SĄ UPRAWNIONE LUB DO JAKIEJKOLWIEK OSOBY JEŚLI SKŁADANIE JEJ TAKIEJ OFERTY LUB ZACHĘCANIE DO NABYCIA BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM. OD POTENCJALNYCH UŻYTKOWNIKÓW TEJ INFORMACJI WYMAGA SIĘ ZAPOZNANIA SIĘ Z TAKIMI OGRANICZENIAMI ORAZ ICH PRZESTRZEGANIA.

Papiery wartościowe Spółki nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, o ile nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (United States Securities Act of 1933) („Ustawa o Papierach Wartościowych”) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego tam przewidzianego. Spółka nie rejestrowała i nie zamierza rejestrować jakichkolwiek swoich papierów wartościowych zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych jak również nie zamierza przeprowadzać oferty publicznej papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Oferta publiczna papierów wartościowych Spółki jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Polski.

W Wielkiej Brytanii oraz jakimkolwiek państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego poza Polską, w którym obowiązuje Rozporządzenie (UE) 2017/1129 („Rozporządzenie Prospektowe”), informacje do których dostęp umożliwia ta strona są skierowane i przeznaczone wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w Wielkiej Brytanii lub danym państwie członkowskim, w rozumieniu Art. 2(e) Rozporządzenia Prospektowego.

Za wyjątkiem prospektu Spółki („Prospekt”), informacje, które dotyczą papierów wartościowych Spółki mają charakter wyłącznie reklamowy. W żadnym wypadku informacje te nie stanowią prospektu ani żadnego innego dokumentu ofertowego w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Prospektowego.

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie (UE) nr 596/2014) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 uzupełniającego Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjna oraz ujawnienia interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Publiczna oferta papierów wartościowych Spółki na terytorium Polski („Oferta”) jest przeprowadzana na podstawie Prospektu, który został opublikowany po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 27 stycznia 2021 r. i który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także dopuszczeniu do notowań na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Prospekt Spółki jest dostępny na www.huuugegames.com. Zapisy na akcje Spółki w ramach Oferty powinny zostać przeprowadzone wyłączenie w oparciu o informacje zawarte w Prospekcie. Zatwierdzenie Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla akcji Spółki oferowanych w ramach Oferty i będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

W ZAKRESIE, W JAKIM OFERTA BĘDZIE KIEROWANA DO INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH, BĘDZIE DOTYCZYŁA ONA WYŁĄCZNIE INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH, KTÓRYCH SIEDZIBY LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA ZNAJDUJĄ SIĘ W PAŃSTWACH BĘDĄCYCH CZŁONKAMI EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO.

Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę, akcjonariuszy sprzedających i ich doradców. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.

Ryzyko jest nieodłączną częścią każdej inwestycji w papiery wartościowe. Podjęcie każdej decyzji inwestycyjnej wiąże się z koniecznością oceny ryzyka w kontekście oczekiwanego i faktycznego wyniku z inwestycji w papiery wartościowe. Inwestowanie w akcje rodzi ryzyko utraty całości lub części zainwestowanych środków, a nawet konieczność poniesienia dodatkowych kosztów. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, potencjalni inwestorzy powinni zapoznać się ze wszystkimi informacjami, które zostaną zamieszczone w Prospekcie.

Przyjmuje się, iż zaznaczając „DALEJ” oświadczają Państwo, że nie znajdują się Państwo na terytorium Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanadzie, Japonii lub RPA i wyrażają zgodę, że nie będą Państwo przesyłali lub w inny sposób przekazywali jakichkolwiek informacji znajdujących się na tej stronie jakimkolwiek osobom znajdującym się w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie, Japonii lub RPA lub do publikacji dystrybuowanych w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie, Japonii lub RPA.

Przyjmuje się, iż zaznaczając „DALEJ” oświadczają Państwo ponadto, że:

  • są rezydentami lub znajdują się w Polsce; lub
  • są rezydentami lub znajdują się w Wielkiej Brytanii lub Państwie Członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym obowiązuje Rozporządzenie Prospektowe i są inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu Art. 2(e) Rozporządzenia Prospektowego; lub
  • nie są rezydentami lub znajdują się poza terytorium Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii lub Państw Członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz są Państwo upoważnieni zgodnie z odpowiednim prawem papierów wartościowych i innymi przepisami Państwa jurysdykcji do uzyskania dostępu do niniejszych materiałów bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych.

Niestety, ale ze względu na obowiązujące przepisy prawa nie mogą Państwo uzyskać dostępu do tej strony.

1/1