Oferta obligacji serii AK3

KRUK S.A.

Harmonogram i szczegóły
oferty publicznej obligacji serii AK3

Emitent

KRUK S.A.

Rodzaj instrumentu

Obligacje serii AK
3

Rodzaj oferty

Publiczna

Wprowadzane do obrotu

na rynku regulowanym Catalyst

Ilość obligacji oferowanych

700 000 szt.

Minimalny wolumen zapisu

1 szt.

Cena emisyjna

100,00 zł

Zabezpieczenie

Obligacje niezabezpieczone

Oprocentowanie

stałe 4,00% w skali roku

Wypłata odsetek

kwartalnie

Data wykupu

10 czerwca 2026 r. (5 lat)

Rating emitenta

Brak

Termin przyjmowania zapisów

24 maj - 08 czerwiec 2021 r.

Przydział obligacji

10 czerwiec 2021 r.

Emitent KRUK S.A.
Rodzaj instrumentu Obligacje serii AK3
Rodzaj oferty Publiczna
Wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym Catalyst
Ilość obligacji oferowanych 700 000 szt.
Minimalny wolumen zapisu 1 szt.
Cena emisyjna 100,00 zł
Zabezpieczenie Obligacje niezabezpieczone
Oprocentowanie stałe 4,00% w skali roku
Wypłata odsetek kwartalnie
Data wykupu 10 czerwca 2026 r. (5 lat)
Rating emitenta Brak
Termin przyjmowania zapisów 24 maj - 08 czerwiec 2021 r.
Przydział obligacji 10 czerwiec 2021 r.

Ważne dokumenty

Zastrzeżenie prawne

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z materiałów i istotnych informacji, które zostały na niej zamieszczone. Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać dostęp do informacji zamieszonych na niniejszej stronie internetowej.

Materiały dostępne na niniejszej stronie internetowej mają charakter wyłącznie promocyjny (reklama). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie (KRUK S.A.) oraz o Ofercie Publicznej Obligacji Serii AK3 są Prospekt Podstawowy VII Programu Emisji Obligacji opublikowany w dniu 25 sierpnia 2020 r. („Prospekt”) wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii AK3 opublikowane dnia 20 maja 2021 r. („OWE”). Prospekt dostępny jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://go.kruk.eu/VII. OWE dostępne są na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://go.kruk.eu/OWE_AK3. Dodatkowo w celach informacyjnych Prospekt oraz OWE dostępne są na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej www.bdm.pl.

Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji Serii AK3. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje Serii AK3. Zapisy na Obligacje Serii AK3 będą przyjmowane przez Dom Maklerski BDM S.A. oraz uczestników konsorcjum dystrybucyjnego.

Materiały dostępne na niniejszej stronie internetowej nie są przeznaczone do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w całości lub w części w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii ani w innych krajach, gdzie rozpowszechnianie byłoby niezgodne z prawem, ani wśród obywateli i rezydentów tych krajów.
Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii, Republice Południowej Afryki, ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Obligacji Serii AK3 Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie są informacją o papierach wartościowych lub warunkach ich nabycia lub objęcia stanowiącą wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu tych papierów wartościowych, jak również nie stanowią ani nie są częścią i nie powinny być interpretowane jako oferta nabycia lub objęcia albo próba pozyskania zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych.

Niestety, ale ze względu na obowiązujące przepisy prawa nie mogą Państwo uzyskać dostępu do tej strony.

1/1