Oferta publiczna akcji
Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.

 

Alert

Oferta Publiczna akcji MPWiW SA obejmuje publiczną subskrypcję do 203.371 nowo emitowanych akcji zwykłych na  okaziciela serii K („Akcje Nowej Emisji”, „Akcje Oferowane”)

Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A. została zawiązana 8 sierpnia 2016 roku przez Emila Palikota (pozostającego do dzisiaj znacznym akcjonariuszem i Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta) oraz spółkę działającą pod firmą „KRESY” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie.

MPWiW SA jest holdingową spółką skupiającą w ramach jednej Grupy Kapitałowej szereg podmiotów zajmujących się wytwarzaniem i sprzedażą wysokogatunkowych wyrobów alkoholowych. Począwszy od 2020 roku Grupa Kapitałowa rozpoczęła rewolucyjny etap swojego rozwoju, polegający na odejściu od modelu działania opartego wyłącznie na piwie w kierunku modelu bardziej zdywersyfikowanego, poprzez wprowadzenie do oferty alkoholi wysokoprocentowych, piw i napojów bezalkoholowych, a także wykreowaniu szeregu nowych marek opartych o silnego „brand hero” i odwołujących się do emocji jako głównej siły marketingowej.

Poszczególne spółki Grupy stanowią elementy tworzonego spójnie łańcucha wartości, który pozwala na maksymalizację marż oraz tworzenie komplementarnych produktów.

W konsekwencji, poczynając od przełomu 2020 i 2021 oferta produktowa Grupy Kapitałowej MPWiW obejmuje bardzo szeroki asortyment m.in. piwa regionalne i rzemieślnicze (Tenczynek, Doktor Brew, Piwo Świeże, Piwo Marakuja), kraftowe alkohole wysokoprocentowe (Okowita, Whisky oraz destylaty), a także piwa i inne trunki produkowane na bazie konopi (Piwo BUH, Okovita BUH, Wódka BUH).

Sprzedaż prowadzona jest przy wykorzystaniu trzech głównych kanałów dystrybucji: tradycyjny, online oraz sieć własną. W ramach kanału tradycyjnego oferta MPWiW dostępna jest m.in. w dużych sieciach handlowych: Żabka, Dino, C4, Aldi. Sprzedaż online prowadzona jest przez sklep internetowy www.browar-tenczynek.pl oraz w formie systemu rezerwacji i przedpłat (Beczki Palikota, Tokeny). Produkty są dostępne również w Sklepie Tenczynek zlokalizowanym na terenie Browaru oraz w rozbudowywanej własnej sieci sprzedaży - Sklepy Świeże.

Równolegle z wprowadzaniem nowych produktów na rynek, realizowane są procesy konsolidacji w obrębie Grupy Kapitałowej, polegające na połączeniu MPWiW SA i Doctor Brew SA w jeden podmiot, a także na nabyciu do 100% akcji spółki Przyjazne Państwo S.A. jako wkładu niepieniężnego na akcje Spółki, a docelowo również Browaru w Niechanowie.
Konsolidacja ma na celu zbudowanie silnego holdingu alkoholowego z rozpoznawalnymi markami piwa regionalnego i alkoholi wysokoprocentowych oraz skupiającego wszystkie nowe projekty realizowane w ramach jednej Grupy Kapitałowej i mającego perspektywy ekspansji na rynki zagraniczne. Grupa Kapitałowa zakłada również koncentrację działań marketingowych na odwołaniu się do emocji odbiorców jej produktów. Przykładem realizacji tego kierunku działań jest realizowany wspólnie ze spółką Przyjazne Państwo S.A. projekt piwa BUH, przy jednoczesnym zaangażowaniu marketingowym Jakuba Wojewódzkiego i Janusza Palikota.

Spotkania z Zarządem MPWiW S.A.:

  • Webinar z Zarządem - czwartek 28.04.2022 r., godz. 15:00
  • Webinar z Zarządem - czwartek 05.05.2022 r., godz. 18:00

Więcej informacji i dostęp: makler@bossa.pl

Harmonogram i szczegóły
oferty publicznej akcji

Emitent

Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.

Publikacja Memorandum

20 kwietnia 2022 r.

Rodzaj instrumentu

Akcje na okaziciela nowej emisji serii K

Cena emisyjna

54,00 zł

Zapisy na Akcje Oferowane w TMI

26 kwietnia – 13 maja 2022 r.

(w dniu 13 maja 2022 roku zapisy do godz. 17:00 - w przypadku Zapisów składanych osobiście w POK Członka Konsorcjum Detalicznego, w dniu 13 maja zapisy do godz. 23.59 – w przypadku Zapisów składanych elektronicznie)

Zapisy na Akcje Oferowane w TDI

26 kwietnia – 13 maja 2022 r.

(w dniu 13 maja 2022 roku zapisy do godz. 17:00)

Przydział Akcji Oferowanych

do 18 maja 2022 r.

Akcje w TMI zostaną przydzielone za pośrednictwem KDPW, przy wykorzystaniu systemu informatycznego GPW

Rodzaj oferty

Publiczna

Liczba Akcji Oferowanych

Oferta obejmuje do 203.371 Akcji Nowej Emisji

Podział transz

Transza Małych Inwestorów (TMI) – do 147.815 Akcji Nowej Emisji

Transza Dużych Inwestorów (TDI)  – do 55.556 Akcji Nowej Emisji

Wielkość zapisu w TMI

Nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15.000 akcji

(Inwestor może złożyć wiele zapisów, zapis w jednej firmie inwestycyjnej łącznie nie może przekroczyć 15.000 akcji)

Wielkość zapisu w TDI

Minimum 15.001 akcji i nie więcej niż liczba akcji oferowana do objęcia w TDI

Emitent Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.
Publikacja Memorandum 20 kwietnia 2022 r.
Rodzaj instrumentu Akcje na okaziciela nowej emisji serii K
Cena emisyjna 54,00 zł
Zapisy na Akcje Oferowane w TMI 26 kwietnia – 13 maja 2022 r.
(w dniu 13 maja 2022 roku zapisy do godz. 17:00 - w przypadku Zapisów składanych osobiście w POK Członka Konsorcjum Detalicznego, w dniu 13 maja zapisy do godz. 23.59 – w przypadku Zapisów składanych elektronicznie)
Zapisy na Akcje Oferowane w TDI 26 kwietnia – 13 maja 2022 r.
(w dniu 13 maja 2022 roku zapisy do godz. 17:00)
Przydział Akcji Oferowanych do 18 maja 2022 r.
Akcje w TMI zostaną przydzielone za pośrednictwem KDPW, przy wykorzystaniu systemu informatycznego GPW
Rodzaj oferty Publiczna
Liczba Akcji Oferowanych Oferta obejmuje do 203.371 Akcji Nowej Emisji
Podział transz Transza Małych Inwestorów (TMI) – do 147.815 Akcji Nowej Emisji
Transza Dużych Inwestorów (TDI)  – do 55.556 Akcji Nowej Emisji
Wielkość zapisu w TMI Nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15.000 akcji
(Inwestor może złożyć wiele zapisów, zapis w jednej firmie inwestycyjnej łącznie nie może przekroczyć 15.000 akcji)
Wielkość zapisu w TDI Minimum 15.001 akcji i nie więcej niż liczba akcji oferowana do objęcia w TDI

 

Materiały informacyjno-promocyjne

 

  • Dokumenty marketingowe oraz informacyjne dotyczące oferty akcji i działalności Spółki znajdują się bezpośrednio na stronie Spółki pod adresem: www.mpwiw.pl

Zastrzeżenie prawne

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych istotnych informacji na temat założeń dotyczących dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z materiałów i informacji, które zostały na niej zamieszczone. Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać dostęp do informacji zamieszonych na niniejszej stronie internetowej.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej istotne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W konsekwencji należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII, SZWAJCARII, REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Materiały i informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej dotyczą lub są związane z ofertą publiczną 203.371 (dwieście trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Akcje Oferowane”) („Oferta”) emitowanymi przez  Manufakturę Piwa Wódki i Wina Spółka Akcyjna z siedzibą w Tenczynku („Spółka”, „Emitent”).

Memorandum informacyjne Spółki („Memorandum”) zostało sporządzone zgodnie z art. 37b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1983 z późn. zm.) oraz w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Finansów  z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne (Dz. U. z 2020 r., poz.1053 z późn. zm.) i nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Memorandum wraz z ewentualnymi  suplementami do Memorandum oraz komunikatami aktualizującymi do Memorandum zostało opublikowane i w okresie jego ważności będzie dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.mpwiw.pl) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej firmy inwestycyjnej – Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (www.bossa.pl).

Oprócz powyższych dokumentów na niniejszej stronie internetowej mogą zostać publikowane informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Oferty albo stanowić będą informację przekazywaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji.

Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym - na potrzeby Oferty - informacje o Spółce, akcjach Spółki (w tym o Akcjach Oferowanych) oraz Ofercie.

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii, Szwajcarii, Republiki Południowej Afryki ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Ani Memorandum ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 z późn. zm.) oraz przepisami prawa wydanymi na jego podstawie, i nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii, Szwajcarii, Republiki Południowej Afryki), chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców w związku z Ofertą. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.

INFORMUJEMY, ŻE MATERIAŁY I INFORMACJE, DO KTÓRYCH UZYSKAJĄ PAŃSTWO DOSTĘP ORAZ KORZYSTANIE Z NICH: (I) PODLEGAJĄ WARUNKOM OPISANYM POWYŻEJ, (II) SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB/PODMIOTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ I UZYSKUJĄCYCH DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM POLSKI, (III) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ORAZ DO OSÓB/PODMIOTÓW, KTÓRE DZIAŁAJĄ NA RACHUNEK LUB NA RZECZ OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W REGULACJI S (ANG. REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, (IV) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB/PODMIOTÓW MAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII, SZWAJCARII LUB REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI CZY TEŻ NA OBSZARZE INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO MATERIAŁÓW I INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii, Szwajcarii i Republiki Południowej Afryki.

Inwestowanie w papiery wartościowe objęte Memorandum łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Spółki oraz z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią Memorandum, w tym z czynnikami ryzyka zawartymi w Memorandum, a także z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, które mogą być publikowane do Memorandum, a także w razie potrzeby zasięgnąć opinii doradców, w tym doradcy prawnego.

Niestety, ale ze względu na obowiązujące przepisy prawa nie mogą Państwo uzyskać dostępu do tej strony.

1/1