Oferta obligacji serii T1

MCI Capital ASI S.A.

Główną działalnością MCI Capital ASI S.A. (dawniej działający pod firmą MCI Management S.A.) jest inwestowanie poprzez fundusze inwestycyjne zamknięte w aktywa spółek portfelowych z obszaru nowych technologii. Spółka realizuje swój cel inwestycyjny, poprzez lokowanie aktywów Spółki w szczególności w certyfikaty inwestycyjne MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonymi subfunduszami MCI.EuroVentures 1.0. oraz MCI.TechVentures 1.0.

Inwestycje funduszy w spółki portfelowe dokonywane są w horyzoncie kilkuletnim, w czasie którego zarządzający uczestniczy w rozwoju spółek i nadzoruje wykonanie przez nie strategii biznesowej, a następnie poszukuje możliwości zbycia tych aktywów.

Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta zostały przedstawione w Prospekcie podstawowym programu emisji obligacji.

MCI Capital ASI S.A. jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od lutego 2001 roku.

Harmonogram i szczegóły
oferty publicznej obligacji serii T1

Emitent

MCI Capital ASI S.A.

Rodzaj instrumentu

Obligacje serii T1

Rodzaj oferty

Publiczna

Wprowadzane do obrotu

na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW

Cena emisyjna

100,00 zł

Liczba obligacji oferowanych

200 000

Łączna wartość nominalna oferowanych obligacji

20 000 000 zł

Próg dojścia emisji do skutku

15 000 000 zł

Minimalny wolumen zapisu

1 szt

Zabezpieczenie

Obligacje będą oferowane jako niezabezpieczone na Dzień Emisji, ze zobowiązaniem Emitenta do ustanowienia zabezpieczeń wierzytelności z Obligacji w terminie do 60 Dni Roboczych od Dnia Emisji na Przedmiocie Zastawu tj. na należących do Emitenta certyfikatach inwestycyjnych, nieposiadających formy dokumentu, wyemitowanych przez Fundusz MCI PV, związanych z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0, których liczba i seria określona jest w Ostatecznych Warunkach Emisji serii T1. Emitent ustanowi Zastawy Rejestrowe na zabezpieczenie wierzytelności wynikających z Obligacji na Przedmiocie Zastawu w wysokości nie mniej niż 150% łącznej Wartości Nominalnej przydzielonych w ramach danej serii Obligacji.

Oprocentowanie

Zmienne: WIBOR 3M + 3,50% w skali roku

Wypłata odsetek

kwartalnie

Data wykupu (tenor)

15 listopada 2026 r. (5 lat)

Rating emitenta/obligacji

Brak

Termin przyjmowania zapisów

28 październik - 15 listopada 2021 r. do g. 14.00

Przydział obligacji

15 listopada 2021 r.

Emitent MCI Capital ASI S.A.
Rodzaj instrumentu Obligacje serii T1
Rodzaj oferty Publiczna
Wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW
Cena emisyjna 100,00 zł
Liczba obligacji oferowanych 200 000
Łączna wartość nominalna oferowanych obligacji 20 000 000 zł
Próg dojścia emisji do skutku 15 000 000 zł
Minimalny wolumen zapisu 1 szt
Zabezpieczenie Obligacje będą oferowane jako niezabezpieczone na Dzień Emisji, ze zobowiązaniem Emitenta do ustanowienia zabezpieczeń wierzytelności z Obligacji w terminie do 60 Dni Roboczych od Dnia Emisji na Przedmiocie Zastawu tj. na należących do Emitenta certyfikatach inwestycyjnych, nieposiadających formy dokumentu, wyemitowanych przez Fundusz MCI PV, związanych z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0, których liczba i seria określona jest w Ostatecznych Warunkach Emisji serii T1. Emitent ustanowi Zastawy Rejestrowe na zabezpieczenie wierzytelności wynikających z Obligacji na Przedmiocie Zastawu w wysokości nie mniej niż 150% łącznej Wartości Nominalnej przydzielonych w ramach danej serii Obligacji.
Oprocentowanie Zmienne: WIBOR 3M + 3,50% w skali roku
Wypłata odsetek kwartalnie
Data wykupu (tenor) 15 listopada 2026 r. (5 lat)
Rating emitenta/obligacji Brak
Termin przyjmowania zapisów 28 październik - 15 listopada 2021 r. do g. 14.00
Przydział obligacji 15 listopada 2021 r.

Od osób fizycznych, które w terminie do 15 listopada otworzą rachunek papierów wartościowych i które dokonają zapisu w ofercie publicznej na obligacje serii T1 spółki MCI Capital ASI S.A., nie będą pobierane opłaty za następujące czynności:

  • przeniesienie (bez przeniesienia prawa własności) do innego domu maklerskiego lub biura maklerskiego lub banku ww. obligacji, w terminie 1 m-ca od Dnia Emisji,
  • przechowywanie na rachunku papierów wartościowych ww. obligacji – zwolnienie dotyczy tylko pierwszej opłaty.

Przewidywany Dzień Emisji: 01 grudnia 2021 r.

Zastrzeżenie prawne

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z: (i) ofertami publicznymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacji na okaziciela zabezpieczanych po dniu emisji („Obligacje”), emitowanych przez MCI Capital Alternatywną Spółkę Inwestycyjną S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w ramach programu publicznych emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 100.000.000 PLN („Program”; „Oferta”) oraz (ii) ubieganiem się przez Emitenta o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku podstawowym wyodrębnionym w ramach rynku regulowanego prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach systemu Catalyst („Dopuszczenie”).

Prospekt podstawowy sporządzony w związku z Ofertą i Dopuszczeniem („Prospekt”) został zatwierdzony w dniu 11 marca 2021 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce. Zatwierdzając Prospekt, Komisja Nadzoru Finansowego nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego Emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia Prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w Prospekcie informacji ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Emitenta działalnością, ani ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem Obligacji.

Obligacje będą emitowane w seriach oraz oferowane na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Emisji właściwych dla Obligacji danej serii. Szczegółowe informacje dotyczące liczby Obligacji emitowanych i oferowanych w ramach danej serii oraz terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji zostaną określone w Ostatecznych Warunkach Emisji danej serii Obligacji.

Prospekt wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Emitenta (www.mci.pl)  oraz dodatkowo, w celach informacyjnych na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, pełniącego funkcję Koordynatora Oferty (www.bossa.pl).

Termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Inwestowanie w obligacje wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.
Prospekt nie zawiera wszystkich informacji niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponieważ ostateczne parametry poszczególnych serii Obligacji emitowanych w ramach Programu zostaną określone w Ostatecznych Warunkach Emisji publikowanych w związku z emisją danej serii Obligacji. Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed dokładnym zapoznaniem się z treścią całego Prospektu, w tym treścią dokumentów włączonych do Prospektu przez odniesienie, a w szczególności z opisem czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w Obligacje, zawartym w rozdziale Prospektu zatytułowanym „Czynniki ryzyka”, wszelkimi ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz Ostatecznymi Warunkami Emisji właściwymi dla danej serii Obligacji.

Oferta będzie przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na stronie internetowej, do której uzyskacie Państwo dostęp, informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia Obligacji. Prospekt ani Obligacje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Obligacje objęte Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej).

Przepisy prawa obowiązujące w niektórych krajach innych niż Rzeczpospolita Polska mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na stronach internetowych do których uzyskacie Państwo dostęp. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp oraz korzystanie z nich: (i) podlegają warunkom opisanym powyżej; (ii) są przeznaczone dla osób lub podmiotów znajdujących się i uzyskujących dostęp do niniejszej strony internetowej z terytorium Polski; (iii) nie są skierowane do rezydentów amerykańskich (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z roku 1933 r. (U.S. Securities Act of 1933) ani do osób, które reprezentują, lub działają na rachunek, takiej osoby; oraz (iv) nie są skierowane do osób ani podmiotów znajdujących się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Przyjmuje się, że klikając ikonę „DALEJ” składają Państwo oświadczenie następującej treści:  

OŚWIADCZAM I POTWIERDZAM, ŻE PRZECZYTAŁEM/PRZECZYTAŁAM, ZROZUMIAŁEM/ZROZUMIAŁAM POWYŻSZE WARUNKI, I NINIEJSZYM POTWIERDZAM, ŻE SPEŁNIAM KRYTERIA DOSTĘPU DO INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ, NIE JESTEM MIESZKAŃCEM ANI NIE POSIADAM SIEDZIBY W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ NA KOLEJNYCH STRONACH INTERNETOWYCH STANOWIŁOBY NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW LUB WYMAGAŁOBY ZAREJESTROWANIA, JESTEM MIESZKAŃCEM POLSKI FIZYCZNIE OBECNYM W POLSCE. OŚWIADCZAM I POTWIERDZAM, ŻE NIE BĘDĘ PRZEKAZYWAĆ ANI W INNY SPOSÓB PRZESYŁAĆ (NIEZALEŻNIE OD FORMY) ŻADNYCH MATERIAŁÓW, ŻADNYM OSOBOM NA TERENIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW STANOWIŁOBY NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW LUB WYMAGAŁOBY ZAREJESTROWANIA. OŚWIADCZAM I POTWIERDZAM, ŻE ROZUMIEM, ŻE NARUSZENIE PRZEZE MNIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW, ZAPEWNIEŃ MOŻE OZNACZAĆ, ŻE DOPUSZCZAM SIĘ NARUSZENIA OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA.

Niestety, ale ze względu na obowiązujące przepisy prawa nie mogą Państwo uzyskać dostępu do tej strony.

1/1