Oferta akcji serii O

Modern Commerce S.A.

Spółka „Modern Commerce” S.A. funkcjonuje jako spółka o charakterze holdingowym skupiająca podmioty działające w branży e-commerce. Celem Emitenta jest budowa grupy kapitałowej składającej się ze spółek e-commerce o silnych markach, które dzięki efektywnemu zarządzaniu, a także synergiom operacyjnym i ekonomii skali, będą systematycznie się rozwijać i zwiększać swoją wartość. 
Działalność Emitenta skupia się na budowie i zarządzaniu grupą kapitałową, w skład której wchodzą:  

  • Złote Wyprzedaże S.A. prowadząca działalność jako klub zakupowy, którego członkom oferowane są odzież i inne produkty znanych światowych marek oraz popularnych projektantów w atrakcyjnych cenach w modelu flash sales (wyprzedaży ograniczonych czasowo) za pośrednictwem serwisu zlotewyprzedaze.pl; 

  • Mamissima Sp. z o.o. prowadząca działalność jako sklep internetowy mamissima.pl sprzedający akcesoria, zabawki, ubrania, kosmetyki i inne artykuły dla dzieci od wieku niemowlęcego do przedszkolnego; 

  • Rebel Tang Sp. z o.o. prowadząca działalność w zakresie tworzenia sieci wirtualnych restauracji w formule franczyzowej (Virtual Restaurant As A Service) funkcjonujących wyłącznie w formule dostawy do klienta.

  • Emitent podpisał i realizuje umowę inwestycyjną zakładającą inwestycję w spółkę IT Fashion Polska Group & Partners Sp. z o. o., która prowadzi działalność w zakresie sprzedaży detalicznej odzieży, obuwia oraz akcesoriów marek luksusowych oraz marek premium w ramach butiku internetowego na domenie moliera2.com, jak również w butikach stacjonarnych.

Zainteresowanych spotkaniami z Zarządem prosimy o kontakt na adres makler@bossa.pl
 

Spotkania będą się odbywały w formule zdalnej.
 

Terminy:

  • 26.07.2021 godz. 11:45

  • 19.07.2021 godz. 11:45

Harmonogram i szczegóły
oferty publicznej akcji serii O

Szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany w odrębnym dokumencie Warunków Oferty.

Emitent

Modern Commerce S.A

Publikacja Memorandum na stronie Emitenta

7 lipca 2021 r.

Rodzaj instrumentu

Akcje zwykłe na okaziciela serii O

Rodzaj oferty

Publiczna

Liczba akcji oferowanych

148.131.000

Cena maksymalna

 0,54 zł

Minimalna wartość zapisu

100 000 EUR

Proces budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Indywidualnych

 15 lipca 2021 – 03 sierpnia 2021

Ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych

04 sierpnia 2021 r.

Zawieranie Umów Objęcia Akcji

05 – 10 sierpnia 2021 r.

Przydział akcji oferowanych

11 sierpnia 2021 r.

Emitent Modern Commerce S.A
Publikacja Memorandum na stronie Emitenta 7 lipca 2021 r.
Rodzaj instrumentu Akcje zwykłe na okaziciela serii O
Rodzaj oferty Publiczna
Liczba akcji oferowanych 148.131.000
Cena maksymalna  0,54 zł
Minimalna wartość zapisu 100 000 EUR
Proces budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Indywidualnych  15 lipca 2021 – 03 sierpnia 2021
Ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych 04 sierpnia 2021 r.
Zawieranie Umów Objęcia Akcji 05 – 10 sierpnia 2021 r.
Przydział akcji oferowanych 11 sierpnia 2021 r.

 

Ważne dokumenty

Zastrzeżenie prawne

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych istotnych informacji na temat założeń dotyczących dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z materiałów i informacji, które zostały na niej zamieszczone. Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać dostęp do informacji zamieszonych na niniejszej stronie internetowej.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej istotne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W konsekwencji należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Materiały i informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej dotyczą lub są związane z ofertą publiczną nie mniej niż 1 i nie więcej niż 148.131.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja („Akcje Oferowane”), emitowanych przez „Modern Commerce” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”).

Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającym informacje o Spółce, akcjach Spółki, ofercie publicznej Akcji Oferowanych („Oferta”) jest memorandum informacyjne wraz z załącznikami i ewentualnymi danymi aktualizującymi jego treść („Memorandum”), oraz Warunki Oferty, sporządzone w związku z Ofertą, które zostały opublikowane i są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.moderncommercesa.com).

Memorandum oraz Warunki Oferty nie stanowią memorandum informacyjnego ani prospektu w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2080 z późn. zm.) oraz  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 z późn. zm.), i nie wymagają zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Oprócz powyższych dokumentów na niniejszej stronie internetowej mogą zostać publikowane informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Oferty albo stanowić będą informację przekazywaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji.

Memorandum i Warunki Oferty są  jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami ofertowymi zawierającymi - na potrzeby Oferty - informacje o Spółce, akcjach Spółki (w tym o Akcjach Oferowanych) oraz Ofercie oraz jej warunkach.

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Ani Memorandum, ani Warunki Oferty, ani papiery wartościowe Spółki nimi objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 z późn. zm.) oraz przepisami prawa wydanymi na jego podstawie, i nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców w związku z Ofertą. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.

INFORMUJEMY, ŻE MATERIAŁY I INFORMACJE, DO KTÓRYCH UZYSKAJĄ PAŃSTWO DOSTĘP ORAZ KORZYSTANIE Z NICH: (I) PODLEGAJĄ WARUNKOM OPISANYM POWYŻEJ, (II) SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB/PODMIOTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ I UZYSKUJĄCYCH DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM POLSKI, (III) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ORAZ DO OSÓB/PODMIOTÓW, KTÓRE DZIAŁAJĄ NA RACHUNEK LUB NA RZECZ OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W REGULACJI S (ANG. REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, (IV) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB/PODMIOTÓW MAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII CZY TEŻ NA OBSZARZE INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO MATERIAŁÓW I INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii i Australii.

Inwestowanie w papiery wartościowe objęte Memorandum i Warunkami Oferty łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Spółki oraz z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią Memorandum i Warunkami Oferty, w tym z czynnikami ryzyka zawartymi w Memorandum, a także z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, które mogą być publikowane do Memorandum lub Warunków Oferty, a także w razie potrzeby zasięgnąć opinii doradców, w tym doradcy prawnego.

Niestety, ale ze względu na obowiązujące przepisy prawa nie mogą Państwo uzyskać dostępu do tej strony.

1/1