Oferta akcji

OZE-Biomar S.A.

Harmonogram i szczegóły
oferty publicznej akcji

Emitent

OZE-Biomar S.A.

Publikacja Memorandum

24 czerwca 2021

Zapisy na Akcje Oferowane

28 czerwca - 12 lipca 2021 (do godz. 20:00)

Przydział Akcji Oferowanych

Nie później niż 22lipca

Budowa księgi popytu (book-building) wśród wybranych przez Firmę Inwestycyjną inwestorów

8 – 14 lipca 2021 (do godz. 12:00)

Ustalenie Ceny Emisyjnej i ewentualny podział Oferty na transze (ustalenie liczby Akcji Serii B oferowanych w poszczególnych transzach)

Nie później niż 15 lipca 2021 (do godz. 12:00)

Przyjmowanie zapisów i wpłat uzupełniających w przypadku braku podziału Oferty na Transze (lub zapisów i wpłat w Transzy Dużych Inwestorów w przypadku podziału Oferty na Transze)

16 – 20 lipca 2021

Rodzaj oferty

Publiczna

Obrót wtórny

NewConnect - alternatywny system obrotu

Cena akcji oferowanych

Cena maksymalna wynosi 275,00 zł za jedną Akcję Oferowaną. Zapisy przyjmowane są po cenie maksymalnej.

Liczba akcji oferowanych

Publiczna oferta 40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja spółki OZE-Biomar S.A. z siedzibą w Gdyni.

Minimalny / maksymalny  zapis

20/40 000akcji

Prowizja

0 zł

Emitent OZE-Biomar S.A.
Publikacja Memorandum 24 czerwca 2021
Zapisy na Akcje Oferowane 28 czerwca - 12 lipca 2021 (do godz. 20:00)
Przydział Akcji Oferowanych Nie później niż 22lipca
Budowa księgi popytu (book-building) wśród wybranych przez Firmę Inwestycyjną inwestorów 8 – 14 lipca 2021 (do godz. 12:00)
Ustalenie Ceny Emisyjnej i ewentualny podział Oferty na transze (ustalenie liczby Akcji Serii B oferowanych w poszczególnych transzach) Nie później niż 15 lipca 2021 (do godz. 12:00)
Przyjmowanie zapisów i wpłat uzupełniających w przypadku braku podziału Oferty na Transze (lub zapisów i wpłat w Transzy Dużych Inwestorów w przypadku podziału Oferty na Transze) 16 – 20 lipca 2021
Rodzaj oferty Publiczna
Obrót wtórny NewConnect - alternatywny system obrotu
Cena akcji oferowanych Cena maksymalna wynosi 275,00 zł za jedną Akcję Oferowaną. Zapisy przyjmowane są po cenie maksymalnej.
Liczba akcji oferowanych Publiczna oferta 40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja spółki OZE-Biomar S.A. z siedzibą w Gdyni.
Minimalny / maksymalny  zapis 20/40 000akcji
Prowizja 0 zł

Zastrzeżenie prawne

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz zamieszczonych na niej ważnych informacji. Poprzez wybranie poniżej opcji „DALEJ” potwierdzają Państwo zapoznanie się z poniższymi ważnymi informacjami, wyrażają zgodę na zawarte w nich ograniczenia i zobowiązują się Państwo do przestrzegania tych ograniczeń.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

MATERIAŁY i INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z: ofertą publiczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy („Akcje Oferowane”) spółki OZE-Biomar S.A. („Spółka”) („Oferta”)
Z ZASTRZEŻENIEM PRZEPISÓW PRAWA, SPÓŁKA OZE-BIOMAR S.A. ANI DOM MAKLERSKI NAVIGATOR S.A. („DM NAVIGATOR”) ANI JAKIKOLWIEK PODMIOT POWIĄZANY ZE SPÓŁKĄ LUB Z DM NAVIGATOR NIE ODPOWIADA ZA PRAWDZIWOŚĆ, RZETELNOŚĆ ORAZ KOMPLETNOŚĆ INFORMACJI UJAWNIONYCH W MEMORANDUM INFORMACYJNYM („MEMORANDUM”), SUPLEMENTACH I KOMUNIKATACH AKTUALIZUJĄCYCH DO MEMORANDUM ORAZ (PO JEJ SPORZĄDZENIU I PUBLIKACJI) INFORMACJI O OSTATECZNEJ LICZBIE I CENIE AKCJI OFEROWANYCH W OFERCIE PUBLICZNEJ.

Memorandum wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Memorandum zostało opublikowane i jest dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.oze-biomar.pl/) oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej DM Navigator S.A. (www.dmnavigator.pl). Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym, na potrzeby Oferty, informacje o Spółce, akcjach (w tym Akcjach Oferowanych) oraz Ofercie.

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej obejmują Memorandum, ewentualne suplementy i komunikaty aktualizujące do Memorandum oraz informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Oferty albo stanowią informację przekazywaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji.

Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym, na potrzeby Oferty, informacje o Spółce, Akcjach Oferowanych oraz Ofercie. Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed zapoznaniem się z Memorandum oraz z wszelkimi suplementami i komunikaty aktualizujące do Memorandum.

Niniejsze materiały oraz informacje nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Ani Memorandum ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców w związku z Ofertą. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.

INFORMUJEMY, ŻE MATERIAŁY I INFORMACJE, DO KTÓRYCH UZYSKAJĄ PAŃSTWO DOSTĘP ORAZ KORZYSTANIE Z NICH: (I) PODLEGAJĄ WARUNKOM OPISANYM POWYŻEJ, (II) SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB / PODMIOTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ I UZYSKUJĄCYCH DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM POLSKI, (III) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ORAZ DO OSÓB / PODMIOTÓW, KTÓRE DZIAŁAJĄ NA RACHUNEK LUB NA RZECZ OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W REGULACJI S (ANG. REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, (IV) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB / PODMIOTÓW MAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII CZY TEŻ NA OBSZARZE INNEJ JURSYDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO MATERIAŁÓW I INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niestety, ale ze względu na obowiązujące przepisy prawa nie mogą Państwo uzyskać dostępu do tej strony.

1/1