WAŻNE INFORMACJE

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny (reklama).
 

Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającym informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie są Prospekt Emisyjny Podstawowy IV Programu Emisji Obligacji opublikowany w dniu 24 lipca 2019 roku („Prospekt”) wraz z aneksami do Prospektu oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii C1 opublikowane dnia 3 lutego 2020 roku dostępne na stronach internetowych Emitenta: Prospekt IV i Program Emisji oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej Oferującego.
 

Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji Serii C1. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje Serii C1.
 

Materiał ten i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii ani wśród rezydentów tych krajów.
Niniejszy materiał nie jest informacją o papierach wartościowych i warunkach ich nabycia stanowiącą wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu tych papierów wartościowych, jak również nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany jako oferta nabycia lub objęcia albo próba pozyskania zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych.

1/1