Oferta publiczna akcji

serii AA Polenergia S.A.

Spółka Polenergia S.A. jest jednym z liderów rynku produkcji energii odnawialnej w Polsce. Aktualnie, działalność Grupy obejmuje następujące obszary: wytwarzanie energii przez farmy wiatrowe na lądzie (on-shore) oraz farmy fotowoltaiczne; farmy wiatrowe na morzu (off-shore); gaz i czyste paliwa, w tym technologie wodorowe; dystrybucja i e-Mobility; oraz obrót i sprzedaż. Polenergia jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Harmonogram i szczegóły
oferty publicznej

 

Oferta publiczna obejmuje nie więcej niż 21.426.807 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii AA. Akcje oferowane mogą być obejmowane przez Uprawnionych Inwestorów, Mansa* oraz BIF** zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie emisyjnym zatwierdzonym w dniu 27 stycznia 2022 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Uprawnieni Inwestorzy to akcjonariusze spółki Polenergia S.A., za wyjątkiem Mansa* oraz BIF**, posiadający akcje spółki na koniec dnia 27 stycznia 2022 r.

27 stycznia 2022 r.

publikacja Prospektu

31 stycznia - 4 lutego 2022 r.

przyjmowanie zapisów i płatności od Uprawnionych Inwestorów, Mansa* oraz BIF** w ramach Zapisów Podstawowych

9 lutego 2022 r.

Ogłoszenie komunikatu o liczbie Akcji Oferowanych na jaką zostały złożone zapisy przez Uprawnionych Inwestorów, Mansa* oraz BIF** w ramach Zapisów Podstawowych oraz o pozostającej liczbie Akcji Oferowanych dostępnych w ramach Zapisów Dodatkowych

10-14 lutego 2022 r.

przyjmowanie zapisów i płatności od Uprawnionych Inwestorów oraz BIF w ramach Zapisów Dodatkowych

17 lutego 2022 r.

ustalenie i publikacja informacji o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych, które zostaną przyznane Uprawnionym Inwestorom, Mansa* oraz BIF** oraz przydział Akcji Oferowanych

około 28 lutego 2022 r.

przewidywana data zapisania Praw do Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Uprawnionych Inwestorów, Mansa* oraz BIF** (pod warunkiem, że dane przekazane przez inwestorów na potrzeby zapisania Akcji Oferowanych na ich rachunkach papierów wartościowych będą kompletne i prawidłowe) – rozliczenie Oferty

około 2 marca 2022 r.

zakładany pierwszy dzień notowania Praw do Akcji Oferowanych na GPW

po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Oferowanych

zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Uprawnionych Inwestorów

Cena Akcji Oferowanych

47,00 PLN

Zasady składania zapisów

Inwestorzy Indywidualni mogą złożyć jeden Zapis Podstawowy, a następnie, po ogłoszeniu komunikatu o liczbie Akcji Oferowanych jaka zostanie przydzielona Uprawnionym Inwestorom oraz Mansa* i BIF** w ramach Zapisów Podstawowych oraz o pozostającej liczbie Akcji Oferowanych dostępnych w ramach Zapisów Dodatkowych, uprawnieni będą do złożenia jednego Zapisu Dodatkowego. Liczba Akcji Oferowanych, na które opiewa jeden zapis złożony przez danego Inwestora Indywidualnego będącego Uprawnionym Inwestorem korzystającym z Prawa Pierwszeństwa nie może być większa niż liczba akcji wynikająca z Prawa Pierwszeństwa przysługującego takiemu Uprawnionemu Inwestorowi. Zapis złożony przez Inwestora Indywidualnego będącego Uprawnionym Inwestorem opiewający na większą liczbę niż liczba Akcji Objętych Prawem Pierwszeństwa będzie traktowany jak zapis na Akcje Objęte Prawem Pierwszeństwa. Uprawniony Inwestor może złożyć zapisy na Akcje Oferowane przysługujące mu zgodnie z Prawem Pierwszeństwa tylko w jednej firmie inwestycyjnej.

Zapis złożony przez Inwestora Indywidualnego nie może opiewać na mniej niż 1 Akcję Oferowaną.


Szczegółowy opis zasad składania zapisów zawiera Prospekt emisyjny.

27 stycznia 2022 r. publikacja Prospektu
31 stycznia - 4 lutego 2022 r. przyjmowanie zapisów i płatności od Uprawnionych Inwestorów, Mansa* oraz BIF** w ramach Zapisów Podstawowych
9 lutego 2022 r. Ogłoszenie komunikatu o liczbie Akcji Oferowanych na jaką zostały złożone zapisy przez Uprawnionych Inwestorów, Mansa* oraz BIF** w ramach Zapisów Podstawowych oraz o pozostającej liczbie Akcji Oferowanych dostępnych w ramach Zapisów Dodatkowych
10-14 lutego 2022 r. przyjmowanie zapisów i płatności od Uprawnionych Inwestorów oraz BIF w ramach Zapisów Dodatkowych
17 lutego 2022 r. ustalenie i publikacja informacji o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych, które zostaną przyznane Uprawnionym Inwestorom, Mansa* oraz BIF** oraz przydział Akcji Oferowanych
około 28 lutego 2022 r. przewidywana data zapisania Praw do Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Uprawnionych Inwestorów, Mansa* oraz BIF** (pod warunkiem, że dane przekazane przez inwestorów na potrzeby zapisania Akcji Oferowanych na ich rachunkach papierów wartościowych będą kompletne i prawidłowe) – rozliczenie Oferty
około 2 marca 2022 r. zakładany pierwszy dzień notowania Praw do Akcji Oferowanych na GPW
po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Oferowanych zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Uprawnionych Inwestorów
Cena Akcji Oferowanych 47,00 PLN
Zasady składania zapisów Inwestorzy Indywidualni mogą złożyć jeden Zapis Podstawowy, a następnie, po ogłoszeniu komunikatu o liczbie Akcji Oferowanych jaka zostanie przydzielona Uprawnionym Inwestorom oraz Mansa* i BIF** w ramach Zapisów Podstawowych oraz o pozostającej liczbie Akcji Oferowanych dostępnych w ramach Zapisów Dodatkowych, uprawnieni będą do złożenia jednego Zapisu Dodatkowego. Liczba Akcji Oferowanych, na które opiewa jeden zapis złożony przez danego Inwestora Indywidualnego będącego Uprawnionym Inwestorem korzystającym z Prawa Pierwszeństwa nie może być większa niż liczba akcji wynikająca z Prawa Pierwszeństwa przysługującego takiemu Uprawnionemu Inwestorowi. Zapis złożony przez Inwestora Indywidualnego będącego Uprawnionym Inwestorem opiewający na większą liczbę niż liczba Akcji Objętych Prawem Pierwszeństwa będzie traktowany jak zapis na Akcje Objęte Prawem Pierwszeństwa. Uprawniony Inwestor może złożyć zapisy na Akcje Oferowane przysługujące mu zgodnie z Prawem Pierwszeństwa tylko w jednej firmie inwestycyjnej.
Zapis złożony przez Inwestora Indywidualnego nie może opiewać na mniej niż 1 Akcję Oferowaną.
Szczegółowy opis zasad składania zapisów zawiera Prospekt emisyjny.

* Mansa Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
** BIF IV Europe Holdings Limited z siedzibą w Londynie

Niniejsze materiały dotyczą lub są związane z: (i) ofertą publiczną nie więcej niż 21.426.807 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii AA („Akcje Oferowane”), z których każda daje prawo do jednego głosu Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) o wartości nominalnej 2 PLN każda („Oferta”); oraz (ii) ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Oferowanych oraz nie więcej niż 21.426.807 praw do Akcji Oferowanych („Dopuszczenie do Obrotu”).

Prospekt sporządzony w związku z Ofertą i Dopuszczeniem do Obrotu („Prospekt”) został zatwierdzony w dniu 27 stycznia 2022 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”), będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce. Akcje Oferowane będą oferowane na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie.

Prospekt wraz z ewentualnymi suplementami, komunikatami aktualizującymi i erratami, został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.polenergia.pl) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej IPOPEMA Securities S.A. jako Firmy Inwestycyjnej (www.ipopemasecurities.pl).

Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed dokładnym zapoznaniem się z treścią całego Prospektu, w tym treścią dokumentów włączonych do Prospektu przez odniesienie, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w Akcje Oferowane, opisanymi w rozdziale Prospektu zatytułowanym „Czynniki ryzyka”, wszelkimi ewentualnymi suplementami, komunikatami aktualizującymi i erratami do Prospektu.

Oferta będzie przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia Akcji Oferowanych. Prospekt ani Akcje Oferowane nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Akcje Oferowane objęte Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej). Ani Spółka, ani żaden inny podmiot działający w jej imieniu lub na jej rzecz nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za ofertę publiczną Akcji Oferowanych objętych Prospektem w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską.

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na tych stronach sieci Internet. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Informujemy, że niniejsze materiały i informacje oraz korzystanie z nich: (i) podlegają warunkom opisanym powyżej; (ii) są przeznaczone dla osób lub podmiotów znajdujących się i uzyskujących dostęp do niniejszej strony internetowej z terytorium Polski; (iii) nie są skierowane do rezydentów amerykańskich (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z roku 1933 r. (U.S. Securities Act of 1933) ani do osób, które reprezentują, lub działają na rachunek, takiej osoby; oraz (iv) nie są skierowane do osób ani podmiotów znajdujących się na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Zastrzeżenie prawne

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższego zastrzeżenia. Poprzez wybranie poniżej opcji „DALEJ” potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższym zastrzeżeniem, wyrażą Państwo zgodę na zawarte w nim ograniczenia oraz potwierdzą, że wchodzą na tę stronę i uzyskują dostęp do dokumentów i informacji na niej zamieszczonych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej dla Państwa przewidującymi takie uprawnienie.

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp dotyczą lub są związane z: (i) ofertą publiczną nie więcej niż 21.426.807 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii AA („Akcje Oferowane”), z których każda daje prawo do jednego głosu Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) o wartości nominalnej 2 PLN każda („Oferta”); oraz (ii) ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Oferowanych oraz nie więcej niż 21.426.807 praw do Akcji Oferowanych („Dopuszczenie do Obrotu”).

Prospekt sporządzony w związku z Ofertą i Dopuszczeniem do Obrotu („Prospekt”) został zatwierdzony w dniu [●] stycznia 2022 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”), będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce. Akcje Oferowane będą oferowane na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie.

Prospekt wraz z ewentualnymi suplementami, komunikatami aktualizującymi i erratami, został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.polenergia.pl) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej IPOPEMA Securities S.A. jako Firmy Inwestycyjnej (www.ipopemasecurities.pl).

Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed dokładnym zapoznaniem się z treścią całego Prospektu, w tym treścią dokumentów włączonych do Prospektu przez odniesienie, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w Akcje Oferowane, opisanymi w rozdziale Prospektu zatytułowanym „Czynniki ryzyka”, wszelkimi ewentualnymi suplementami, komunikatami aktualizującymi i erratami do Prospektu.

Oferta będzie przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia Akcji Oferowanych. Prospekt ani Akcje Oferowane nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Akcje Oferowane objęte Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej). Ani Spółka, ani żaden inny podmiot działający w jej imieniu lub na jej rzecz nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za ofertę publiczną Akcji Oferowanych objętych Prospektem w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską.

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na tych stronach sieci Internet. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Informujemy, że materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp oraz korzystanie z nich: (i) podlegają warunkom opisanym powyżej; (ii) są przeznaczone dla osób lub podmiotów znajdujących się i uzyskujących dostęp do niniejszej strony internetowej z terytorium Polski; (iii) nie są skierowane do rezydentów amerykańskich (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z roku 1933 r. (U.S. Securities Act of 1933) ani do osób, które reprezentują, lub działają na rachunek, takiej osoby; oraz (iv) nie są skierowane do osób ani podmiotów znajdujących się na terytorium Stanów Zjednoczonych.
Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niestety, ale ze względu na obowiązujące przepisy prawa nie mogą Państwo uzyskać dostępu do tej strony.

1/1