Oferta publiczna akcji

PolTREG S.A.

PolTREG S.A. jest innowacyjną firmą biotechnologiczną rozwijającą terapie z wykorzystaniem komórek T-regulatorowych (TREGS) na zaawansowanym etapie klinicznym, które celują w niezaspokojone potrzeby medyczne w obszarze autoimmunologii – m.in. leczenie cukrzycy typu 1 oraz stwardnienia rozsianego. Prace nad wykorzystaniem TREGS w leczeniu cukrzycy typu 1 rozpoczęły się już w 2006 r. na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i były prowadzone m.in. przez założycieli i znaczących akcjonariuszy Spółki: prof. dr. hab. n. med. Piotra Trzonkowskiego, prof. dr. hab. n. med. Małgorzatę Myśliwiec oraz prof. dr. hab. n. med. Natalię Marek-Trzonkowską. Prowadzone w kolejnych latach badania wykazały skuteczność opracowanych rozwiązań, co doprowadziło do powstania spółki PolTREG w 2015 roku jako spin-off z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W imieniu Zarządu spółki PolTREG S.A. mamy przyjemność zaprosić na Spotkanie z Zarządem w związku z ofertą publiczną akcji Spółki.

W spotkaniu wezmą udział:

 • prof. dr. hab. n. med. Piotr Trzonkowski - Prezes Zarządu, współzałożyciel i akcjonariusz PolTREG S.A.
 • Kamilla Bok - Członek Zarządu PolTREG S.A.
 • Mariusz Jabłoński - Członek Zarządu PolTREG S.A.
 • Tomasz Bardziłowski – Dyrektor Zarządzający IPOPEMA Securities S.A.
 • Izabela Mikołajczyk – Menadżer IPOPEMA Securities S.A.

Spotkanie odbędzie się w formule zdalnej 22 października 2021 (piątek), godzina: 10:30.

Zainteresowanych spotkaniem prosimy o kontakt na adres makler@bossa.pl

Harmonogram i szczegóły
oferty publicznej akcji

Emitent

PolTREG S.A.

Wielkość oferty

W ramach Oferty Spółka oferuje w drodze subskrypcji otwartej:

 • nie więcej niż 1.332.414 Akcji Serii M (Nowe Akcje)
 • nie więcej niż 335.407 istniejących akcji Spółki (Akcje Sprzedawane)

Spółka oczekuje, że wpływy netto z emisji Akcji Serii M (Nowe Akcje) wyniosą do 120 mln zł.

Cena

105 zł

Zasady składania zapisów

Inwestorzy Indywidualni mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis, pod warunkiem jednak, że w jednej firmie inwestycyjnej przyjmującej zapisy dany Inwestor Indywidualny złoży tylko jeden zapis. Liczba Akcji Oferowanych, na które opiewa jeden zapis złożony przez danego Inwestora Indywidualnego, nie może być większa niż 10.000. Zapis opiewający na większą liczbę Akcji Oferowanych niż 10.000 (dziesięć tysięcy) będzie traktowany jak zapis na 10.000 Akcji Oferowanych. Zapis złożony przez Inwestora Indywidualnego nie może obejmować mniej niż jedną (1) Akcję Oferowaną. Zapisy złożone na mniej niż jedną (1) Akcję Oferowaną będą uważane za nieważne.

Prowizja maklerska

0,19 %, min. 5,00 zł

18 października 2021 r.

Publikacja Suplementu do Prospektu z Ceną Maksymalną

19-25 października 2021 r.

Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Indywidualnych

19-26 października 2021 r. 

Proces budowania Księgi Popytu dla Inwestorów Instytucjonalnych

26 października 2021 r.

Ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych

Publikacja informacji o Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz liczbie Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów

27-29 października 2021 r.

Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych

29 października 2021 r.

Ewentualne zapisy składane przez Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenie Firm Inwestycyjnych

Przydział Akcji Oferowanych

Około 23 listopada 2021 r.

Zakładany pierwszy dzień notowania na GPW Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji Sprzedawanych oraz PDA, na GPW (dzień ten jest zależny od decyzji Zarządu GPW oraz KDPW)

Emitent PolTREG S.A.
Wielkość oferty W ramach Oferty Spółka oferuje w drodze subskrypcji otwartej:
 • nie więcej niż 1.332.414 Akcji Serii M (Nowe Akcje)
 • nie więcej niż 335.407 istniejących akcji Spółki (Akcje Sprzedawane)

Spółka oczekuje, że wpływy netto z emisji Akcji Serii M (Nowe Akcje) wyniosą do 120 mln zł.

Cena 105 zł
Zasady składania zapisów Inwestorzy Indywidualni mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis, pod warunkiem jednak, że w jednej firmie inwestycyjnej przyjmującej zapisy dany Inwestor Indywidualny złoży tylko jeden zapis. Liczba Akcji Oferowanych, na które opiewa jeden zapis złożony przez danego Inwestora Indywidualnego, nie może być większa niż 10.000. Zapis opiewający na większą liczbę Akcji Oferowanych niż 10.000 (dziesięć tysięcy) będzie traktowany jak zapis na 10.000 Akcji Oferowanych. Zapis złożony przez Inwestora Indywidualnego nie może obejmować mniej niż jedną (1) Akcję Oferowaną. Zapisy złożone na mniej niż jedną (1) Akcję Oferowaną będą uważane za nieważne.
Prowizja maklerska 0,19 %, min. 5,00 zł
18 października 2021 r. Publikacja Suplementu do Prospektu z Ceną Maksymalną
19-25 października 2021 r. Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Indywidualnych
19-26 października 2021 r.  Proces budowania Księgi Popytu dla Inwestorów Instytucjonalnych
26 października 2021 r.

Ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych

Publikacja informacji o Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz liczbie Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów

27-29 października 2021 r. Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych
29 października 2021 r.

Ewentualne zapisy składane przez Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenie Firm Inwestycyjnych

Przydział Akcji Oferowanych

Około 23 listopada 2021 r. Zakładany pierwszy dzień notowania na GPW Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji Sprzedawanych oraz PDA, na GPW (dzień ten jest zależny od decyzji Zarządu GPW oraz KDPW)

Zastrzeżenie prawne

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z materiałów i informacji, które zostały na niej zamieszczone. Klikając ikonę „DALEJ” oświadczają Państwo, że zapoznali się z poniższymi informacjami.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

Materiały i informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie podlegają, nie mogą być przekazywane i nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji i dystrybucji, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia w takiej jurysdykcji.

Materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z ofertą publiczną na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej („Oferta”) nie więcej niż 1.332.414 (milion trzysta trzydzieści dwa tysiące czterysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii M („Akcje Serii M”) oraz nie więcej niż 327.157 (trzysta dwadzieścia siedem tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) istniejących akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 PLN („Akcje Istniejące”, łącznie z Akcjami Serii M zwane również „Akcjami Oferowanymi”) PolTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nie więcej niż 4.168.448 (cztery miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, tj. 348.750 (trzysta czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 161.250 (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 298.508 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, 149.254 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii E, 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, 497.513 (czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii G, 348.259 (trzysta czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, 332.500 (trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz nie więcej niż 1.332.414 (jeden milion trzysta trzydzieści dwa tysiące czterysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii M („Akcje Dopuszczane”) oraz nie więcej niż 1.332.414 (jeden milion trzysta trzydzieści dwa tysiące czterysta czternaście) praw do Akcji Serii M („Dopuszczenie”).

W dniu 13 października 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Spółki („Prospekt”) sporządzony w związku z Ofertą oraz Dopuszczeniem.

Prospekt wraz z ewentualnymi suplementami oraz komunikatami aktualizującymi do Prospektu (po ich sporządzeniu i publikacji) został opublikowany i w okresie jego ważności będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Emitenta:  www.poltreg.tech  oraz dodatkowo, w celach informacyjnych w wyznaczonej części strony internetowej Firmy Inwestycyjnej Ipopema Securirities S.A.:  www.ipopemasecurities.pl.

Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce, akcjach Spółki (w tym o Akcjach Oferowanych) oraz Ofercie.

Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie można rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych w Ofercie lub objętych Dopuszczeniem. Zaleca się, aby potencjalni inwestorzy uważnie przeczytali cały Prospekt, a w szczególności opis ryzyk związanych z inwestowaniem w akcje Spółki zawartymi w rozdziale „Czynniki ryzyka” oraz warunki Oferty.

Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące papierów wartościowych Spółki powinny być dokonywane wyłącznie po rozważeniu treści całego Prospektu wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w akcje Spółki.
Materiały zamieszczone na niniejszej wyznaczonej części strony internetowej obejmują Prospekt, ewentualne suplementy oraz komunikaty aktualizujące do Prospektu (po ich sporządzeniu i publikacji) oraz informacje, przekazywane przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji. Ponadto, na niniejszej stronie internetowej mogą zostać zamieszczone także inne informacje mające charakter promocyjny, zatwierdzone przez Spółkę w związku z Ofertą i Dopuszczeniem, które nie stanowią części Prospektu i które w żadnym wypadku nie powinny stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu lub objęciu papierów wartościowych Spółki.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Akcje Oferowane nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Ani Prospekt ani Akcje Oferowane nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia, notyfikacji lub powiadomienia w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z regulacjami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców w związku z Ofertą. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.

Informujemy, że materiały i informacje, do których uzyskają państwo dostęp oraz korzystanie z nich:

 • podlegają warunkom opisanym powyżej,
 • są przeznaczone dla osób/podmiotów znajdujących się i uzyskujących dostęp do niniejszej strony internetowej z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • nie są skierowane do osób definiowanych jako „U.S. person” oraz do osób/podmiotów, które działają na rachunek lub na rzecz osób definiowanych jako „U.S. person” zgodnie z definicją znajdującą się w Regulacji S (ang. Regulation S) wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych,
 • nie są skierowane do osób/podmiotów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Kanadzie, Japonii lub Australii, czy też na obszarze innej jurysdykcji, w której dostęp do materiałów i informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowiłby naruszenie odpowiednich przepisów tamtejszego prawa lub wymagałby dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia w takiej jurysdykcji

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Rzeczypospolitej Polskiej i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niestety, ale ze względu na obowiązujące przepisy prawa nie mogą Państwo uzyskać dostępu do tej strony.

1/1