Oferta akcji Ryvu Therapeutics S.A.

Ryvu Therapeutics S.A. jest firmą biotechnologiczną, której misją jest odkrywanie i rozwój nowych terapii z obszaru onkologii.
Spółka została założona w 2007 r. (do 2019 roku działała jako Selvita S.A.). Spółka notowana jest na GPW w Warszawie.

Harmonogram i szczegóły

Emitent

Ryvu Therapeutics S.A.

Wielkość oferty

Spółka oferuje w ramach oferty publicznej nie więcej niż 4.764.674 Akcji Serii J („Nowe Akcje”) z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, z zastrzeżeniem jednak prawa pierwszeństwa akcjonariuszy Spółki do objęcia Nowych Akcji w liczbie umożliwiającej utrzymanie ich udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Cena maksymalna (zapisy po cenie maksymalnej)

65,00 PLN

Rodzaj oferty

Publiczna

07.12.2022 r.

Publikacja Prospektu, zawierającego Cenę Maksymalną (rozpoczęcie Oferty Publicznej).

08.12.2022 r.

Dzień Rejestracji (Prawo Pierwszeństwa).

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych.

Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych.

15.12.2022 r.

Zakończenie przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych do godziny 11:59.

Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych. Ostatni dzień terminu na dostarczenie Dokumentów Potwierdzających oraz Deklaracji (Prawo Pierwszeństwa) do godziny11:59.

Ustalenie i opublikowanie Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów, w tym liczby Akcji oferowanych dla BioNTech oraz Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych, w tym Ceny Akcji oferowanych w Transzy BioNTech („Data Ustalenia Ceny”).

16 - 20.12.2022 r.

Okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych.

do 21.12.2022 r.

Okres przyjmowania zapisu od BioNTech.

21.12.2022 r.

Przyjmowanie zapisów (jeśli nastąpią) od Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenie Globalnego Koordynatora lub Współprowadzącego Księgę Popytu.

22.12.2022 r.

Przydział Akcji Oferowanych („Data Przydziału”), zamknięcie Oferty.

około 1 miesiąca od przydziału Akcji

Przewidywany termin rozpoczęcia notowań Nowych Akcji na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Prowizja maklerska

Zapisy z Prawem Pierwszeństwa: 0 zł

Zapisy Zwykłe: 0,19%, minimum 5 zł

Emitent Ryvu Therapeutics S.A.
Wielkość oferty Spółka oferuje w ramach oferty publicznej nie więcej niż 4.764.674 Akcji Serii J („Nowe Akcje”) z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, z zastrzeżeniem jednak prawa pierwszeństwa akcjonariuszy Spółki do objęcia Nowych Akcji w liczbie umożliwiającej utrzymanie ich udziału w kapitale zakładowym Spółki.
Cena maksymalna (zapisy po cenie maksymalnej) 65,00 PLN
Rodzaj oferty Publiczna
07.12.2022 r. Publikacja Prospektu, zawierającego Cenę Maksymalną (rozpoczęcie Oferty Publicznej).
08.12.2022 r.

Dzień Rejestracji (Prawo Pierwszeństwa).

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych.

Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych.

15.12.2022 r.

Zakończenie przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych do godziny 11:59.

Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych. Ostatni dzień terminu na dostarczenie Dokumentów Potwierdzających oraz Deklaracji (Prawo Pierwszeństwa) do godziny11:59.

Ustalenie i opublikowanie Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów, w tym liczby Akcji oferowanych dla BioNTech oraz Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych, w tym Ceny Akcji oferowanych w Transzy BioNTech („Data Ustalenia Ceny”).

16 - 20.12.2022 r. Okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych.
do 21.12.2022 r. Okres przyjmowania zapisu od BioNTech.
21.12.2022 r.

Przyjmowanie zapisów (jeśli nastąpią) od Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenie Globalnego Koordynatora lub Współprowadzącego Księgę Popytu.

22.12.2022 r. Przydział Akcji Oferowanych („Data Przydziału”), zamknięcie Oferty.
około 1 miesiąca od przydziału Akcji Przewidywany termin rozpoczęcia notowań Nowych Akcji na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
Prowizja maklerska

Zapisy z Prawem Pierwszeństwa: 0 zł

Zapisy Zwykłe: 0,19%, minimum 5 zł

Zapis z prawem pierwszeństwa: akcjonariusz spółki, który posiadał akcje w Dniu Rejestracji. Liczba Nowych Akcji wskazanych w formularzu zapisu nie może być większa niż liczba akcji, powodująca utrzymanie udziału w kapitale zakładowym Spółki na poziomie z Dnia Rejestracji. Nie jest dopuszczalne składanie wielokrotnych Zapisów z Prawem Pierwszeństwa przez Inwestorów Indywidualnych.

Zapis zwykły: Inwestorzy Indywidualni mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis. Minimalny zapis 100 akcji, maksymalny zapis 100.000 akcji.

Niniejszy materiał (oraz informacje w nim zamieszczone) ma charakter wyłącznie promocyjny (reklamowy). W szczególności, nie stanowi on jakiejkolwiek oferty sprzedaży, nakłaniania lub zaproszenia do składania ofert ani propozycji nabycia instrumentów finansowych, jak również nie należy traktować go jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej dotyczącej nabywania instrumentów finansowych, w szczególności na terytorium Polski. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o spółce RYVU THERAPEUTICS S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), na podstawie którego zostanie przeprowadzona pierwsza oferta publiczna akcji Spółki na terytorium Polski, jest prospekt, sporządzony zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Prospekt, po jego zatwierdzeniu w dniu 7 grudnia 2022 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”), jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt został opublikowany na stronie internetowej Spółki (http://www.ryvu.com). Wszystkie szacunki, opinie i prognozy zawarte w materiale są aktualne na dzień jego sporządzenia, a zaprezentowane przyszłe wyniki Spółki mogą nie być zgodne z przedstawionymi prognozami. Informacje zawarte w materiałach są aktualne na dzień ich umieszczenia na stronie internetowej i mogą być zmieniane bez wcześniejszego powiadomienia, mogą być także niepełne lub skrócone oraz mogą nie zawierać wszystkich istotnych informacji dotyczących Spółki. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w niniejszym materiale spoczywa wyłącznie na osobie korzystającej z tego materiału.

KNF zatwierdzając Prospekt nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego Spółki, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. Zatwierdzenia prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych, oraz że w postępowaniu w sprawie zatwierdzenia Prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w Prospekcie informacji ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Spółkę działalnością, ani ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem instrumentów finansowych.

Zaleca się, aby potencjalni nabywcy akcji przeczytali Prospekt, wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizacyjnymi, przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w akcje.

Oferta akcji spółki RYVU THERAPEUTICS S.A. będzie przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym rozpowszechnianie niniejszego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii ani Australii."

Zastrzeżenie prawne

Przed uzyskaniem dostępu do materiałów i informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej („Materiały”) prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z Materiałów, które zostały na niej zamieszczone. Klikając ikonę „DALEJ” oświadczają Państwo, że zapoznali się z poniższymi informacjami.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z ofertą publiczną („Oferta”, „Oferta Publiczna”) nie więcej niż 4.764.674 akcji zwykłych na okaziciela serii J („Akcje” lub „Akcje Oferowane”) RYVU THERAPEUTICS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Dopuszczenie”).

W dniu 7 grudnia 2022 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt UE na rzecz odbudowy Spółki sporządzony w związku z Ofertą oraz Dopuszczeniem („Prospekt”).

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce, Ofercie, Akcjach Oferowanych oraz Dopuszczeniu jest Prospekt wraz z ewentualnymi późniejszymi suplementami oraz komunikatami aktualizującymi do Prospektu (po ich sporządzeniu i publikacji), który został opublikowany i w okresie jego ważności będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Emitenta: https://ryvu.com/pl/spo/ oraz jedynie informacyjnie na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej Trigon Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie: https://dm.trigon.pl/aktualnosci/

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdzając prospekt, stosownie do art. 2 lit. r rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, weryfikuje, czy zawarte w nim informacje o emitencie oraz papierach wartościowych, będących przedmiotem oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym są kompletne, spójne i zrozumiałe. Zatwierdzając prospekt, Komisja Nadzoru Finansowego nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania.

W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w tym prospekcie informacji, ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez emitenta działalnością, oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem tych papierów wartościowych.

Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie można rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych w Ofercie. Zaleca się, aby potencjalni inwestorzy uważnie przeczytali cały Prospekt, a w szczególności opis ryzyk związanych z inwestowaniem w akcje Spółki zawartymi w rozdziale „Czynniki ryzyka” oraz warunki Oferty, przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące Oferty powinny być dokonywane wyłącznie po rozważeniu treści całego Prospektu wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w akcje Spółki.

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp, obejmują Prospekt, dokumenty włączone do Prospektu przez odniesienie, ewentualne suplementy oraz komunikaty aktualizujące do Prospektu (po ich sporządzeniu i publikacji).
Na niniejszej stronie internetowej mogą także zostać opublikowane informacje, które mają charakter reklamowy i są wykorzystywane na potrzeby Oferty albo stanowią informację przekazywaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji rynku kapitałowego. Materiały te nie stanowią części Prospektu, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce, Ofercie, Akcjach Oferowanych oraz Dopuszczeniu.

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie podlegają i nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji i dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności nie mogą być rozpowszechniane bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii, Wielkiej Brytanii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii, Wielkiej Brytanii, ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Akcje Oferowane nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Ani Prospekt ani Akcje Oferowane nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z regulacjami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

W związku sankcjami, które zostały wprowadzone w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę określonymi w rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, a także w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, w okresie obowiązywania sankcji, Akcje nie będą oferowane na rzecz jakichkolwiek obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji oraz jakichkolwiek obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi.

Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.

Informujemy, że Materiały, do których uzyskają państwo dostęp oraz korzystanie z nich:

  1. podlegają warunkom opisanym powyżej,
  2. są przeznaczone dla osób/podmiotów znajdujących się i uzyskujących dostęp do niniejszej strony internetowej z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. nie są skierowane do osób definiowanych jako „U.S. person” oraz do osób/podmiotów, które działają na rachunek lub na rzecz osób definiowanych jako „U.S. person” zgodnie z definicją znajdującą się w Regulacji S (ang. Regulation S) wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych,
  4. nie są skierowane do osób/podmiotów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Kanadzie, Japonii Wielkiej Brytanii ub Australii, czy też na obszarze innej jurysdykcji, w której dostęp do materiałów i informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowiłby naruszenie odpowiednich przepisów tamtejszego prawa lub wymagałby dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia w takiej jurysdykcji.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów i informacji z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Rzeczypospolitej Polskiej i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Przypominamy, że ryzyko jest nieodłączną częścią każdej inwestycji w papiery wartościowe. Podjęcie każdej decyzji inwestycyjnej wiąże się z koniecznością oceny ryzyka w kontekście oczekiwanego i faktycznego wyniku z inwestycji w papiery wartościowe. Inwestowanie w akcje rodzi ryzyko utraty całości lub części zainwestowanych środków, a nawet konieczność poniesienia dodatkowych kosztów. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, potencjalni inwestorzy powinni zapoznać się ze wszystkimi informacjami, które zostaną zamieszczone w Prospekcie.

Wybierając opcję „DALEJ” oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z powyższymi informacjami, jestem w pełni świadomy ich znaczenia, jak również potwierdzam, że wchodzę na niniejszą stronę internetową i uzyskuję dostęp do Materiałów z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa innej jurysdykcji właściwej dla państwa, które uznaje taki dostęp za uprawniony. Potwierdzam, że jestem uprawniony/uprawniona do uzyskania dostępu do zawartych na tej stronie internetowej Materiałów.

Niestety, ale ze względu na obowiązujące przepisy prawa nie mogą Państwo uzyskać dostępu do tej strony.

1/1