Oferta akcji
STS Holding S.A.

Grupa jest największym pod względem obrotów bukmacherem w Polsce, który działa również na skalę międzynarodową, dzięki licencjom w Wielkiej Brytanii oraz Estonii, skąd oferuje usługi na kilku rynkach. Produkty oferowane przez Grupę obejmują zakłady sportowe, zakłady na sporty wirtualne, kasyno internetowe (poza Polską), BetGames oraz szeroką ofertę zakładów na wyniki wydarzeń e-sportowych.

Przedmiot oferty:

Oferta publiczna nie więcej niż 46.874.998 akcji zwykłych serii B (z uwzględnieniem Akcji Dodatkowego Przydziału), z których każda daje prawo do jednego głosu o wartości nominalnej 1 PLN każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 156.249.998 akcji zwykłych serii A oraz serii B, z których każda daje prawo do jednego głosu.

Harmonogram i szczegóły

25 listopada - 1 grudnia 2021

przyjmowanie zapisów od Inwestorów Indywidualnych (do dnia 1 grudnia 2021 r. do godziny 23:59)

23 listopada 2021 r.

publikacja Prospektu

2 grudnia 2021 r.

ustalenie Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych (Akcji Sprzedawanych oraz Akcji Dodatkowego Przydziału) w Ofercie, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych

około 3 grudnia 2021 r.

publikacja Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych (Akcji Sprzedawanych oraz Akcji Dodatkowego Przydziału) w Ofercie, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych

8 grudnia 2021 r.

sesja GPW – przetworzenie zapisów na Akcje Sprzedawane złożonych przez Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem systemu GPW oczekiwana data rejestracji Akcji Sprzedawanych na rachunkach Inwestorów Indywidualnych oraz Akcji Oferowanych na rachunkach Inwestorów Instytucjonalnych (zamknięcie Oferty) przydział Akcji Oferowanych

około 10 grudnia 2021 r.

zakładana data rozpoczęcia notowań Akcji Dopuszczanych na rynku regulowanym GPW

25 listopada - 1 grudnia 2021 przyjmowanie zapisów od Inwestorów Indywidualnych (do dnia 1 grudnia 2021 r. do godziny 23:59)
23 listopada 2021 r. publikacja Prospektu
2 grudnia 2021 r. ustalenie Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych (Akcji Sprzedawanych oraz Akcji Dodatkowego Przydziału) w Ofercie, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych
około 3 grudnia 2021 r. publikacja Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych (Akcji Sprzedawanych oraz Akcji Dodatkowego Przydziału) w Ofercie, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych
8 grudnia 2021 r. sesja GPW – przetworzenie zapisów na Akcje Sprzedawane złożonych przez Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem systemu GPW oczekiwana data rejestracji Akcji Sprzedawanych na rachunkach Inwestorów Indywidualnych oraz Akcji Oferowanych na rachunkach Inwestorów Instytucjonalnych (zamknięcie Oferty) przydział Akcji Oferowanych
około 10 grudnia 2021 r. zakładana data rozpoczęcia notowań Akcji Dopuszczanych na rynku regulowanym GPW

Zasady składania zapisów:

Liczba Akcji Sprzedawanych, którą może obejmować jeden zapis złożony przez jednego Inwestora Indywidualnego, może wynosić nie mniej niż 10 Akcji Sprzedawanych, ale nie więcej niż 3.629.261 Akcji Sprzedawanych. Zapis złożony na więcej niż 3.629.261 Akcji Sprzedawanych będzie uznawany za zapis złożony na 3.629.261 Akcji Sprzedawanych. Zapis obejmujący mniej niż 10 Akcji Sprzedawanych będzie uważany za nieważny. Dopuszczalne jest składanie wielokrotnych zapisów przez Inwestorów  indywidualnych.

Cena maksymalna wynosi 26,00 zł za jedną akcję. Zapisy przyjmowane są po cenie maksymalnej.

Prowizja maklerska: 0,00 zł

Ważne dokumenty

Niniejszy materiał jest reklamą, a nie prospektem dla celów Rozporządzenia UE 2017/1129 oraz nie stanowi oferty sprzedaży lub subskrypcji papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji, w tym na terytorium lub do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii lub Republiki Południowej Afryki.

Niniejszy materiał jest adresowany wyłącznie do osób przebywających, zamieszkałych lub mających siedzibę w Polsce, mogących uczestniczyć w ofercie publicznej prowadzonej na terytorium Polski jako inwestorzy detaliczni lub inwestorzy instytucjonalni.

Niniejszy materiał publikowany jest w związku z ofertą publiczną akcji STS Holding S.A.(„Emitent”). Publiczna oferta akcji Emitenta na terytorium Polski jest przeprowadzana na podstawie prospektu sporządzonego w języku polskim, który jest prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Emitencie i akcjach Emitenta, a także o dopuszczeniu do notowań na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Prospekt Emitenta został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 listopada 2021 r. i jest dostępny na stronie internetowej Emitenta (stsholding.pl) (oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronach internetowych mBank S.A. (www.mdm.pl) oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (www.bm.pkobp.pl)). Zatwierdzenia prospektu nie należy rozumieć jako poparcia dla akcji Emitenta. Inwestorzy powinni przeczytać prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w akcje Emitenta.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi reklamy zakładów bukmacherskich ani STS S.A. Emitent jest spółką dominującą Grupy, która prowadzi działalność w zakresie zakładów bukmacherskich oraz innych gier hazardowych. STS S.A., będąca spółką zależną Emitenta to licencjonowany bukmacher.

 

Zastrzeżenie prawne

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat założeń dotyczących dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z materiałów i informacji, które zostały na niej zamieszczone. Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać dostęp do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej. Zwracamy uwagę na fakt, że informacje zamieszczone poniżej mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W konsekwencji należy zapoznać się z nimi przed każdorazowym uzyskaniem dostępu do materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej.

Przyjmuje się, iż zaznaczając „DALEJ” oświadczają Państwo, że zapoznali się z niniejszymi ważnymi informacjami oraz zrozumieli i są w pełni świadomi ich znaczenia.

INFORMACJE, DO KTÓRYCH DOSTĘP UMOŻLIWIA TA STRONA INTERNETOWA, SĄ PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DLA OSÓB, KTÓRE NIE SĄ REZYDENTAMI STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, JAPONII, HONG KONGU, NOWEJ ZELANDII, SINGAPURU, SZWAJCARII LUB REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI ORAZ KTÓRE NIE SĄ W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE, JAPONII, HONG KONGU, NOWEJ ZELANDII, SINGAPURZE, SZWAJCARII LUB REPUBLICE POŁUDNIOWEJ AFRYKI FIZYCZNIE OBECNE. INFORMACJE TE NIE STANOWIĄ OFERTY, ANI ZAPROSZENIA DO NABYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI STS HOLDING S.A. („SPÓŁKA”) W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ TAKA OFERTA LUB ZAPROSZENIE NIE SĄ UPRAWNIONE LUB DO JAKIEJKOLWIEK OSOBY, JEŚLI SKŁADANIE JEJ TAKIEJ OFERTY BĄDŹ ZAPROSZENIA LUB ZACHĘCANIE DO NABYCIA BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM. OD POTENCJALNYCH UŻYTKOWNIKÓW TEJ INFORMACJI WYMAGA SIĘ ZAPOZNANIA SIĘ Z TAKIMI OGRANICZENIAMI ORAZ ICH PRZESTRZEGANIA.

Informacje do których umożliwia dostęp ta strona, nie stanowią reklamy zakładów bukmacherskich ani STS S.A. w rozumieniu polskiej ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. STS Holding S.A. jest spółką dominującą grupy, która prowadzi działalność w zakresie zakładów bukmacherskich oraz innych gier hazardowych. STS S.A., będąca spółką zależną STS Holding S.A. to licencjonowany w Polsce bukmacher.

Papiery wartościowe Spółki nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, o ile nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, as amended) („Ustawa o Papierach Wartościowych”) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego tam przewidzianego. Spółka nie rejestrowała i nie zamierza rejestrować jakichkolwiek swoich papierów wartościowych zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych, jak również nie zamierza przeprowadzać oferty publicznej papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Oferta (tj. oferta publiczna papierów wartościowych Spółki przeprowadzana na podstawie Prospektu) będzie prowadzona wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W jakimkolwiek państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego poza Polską, w którym obowiązuje Rozporządzenie (UE) 2017/1129 („Rozporządzenie Prospektowe”), informacje, do których dostęp umożliwia ta strona są skierowane i przeznaczone wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w tym państwie członkowskim, w rozumieniu Art. 2(e) Rozporządzenia Prospektowego.

W Wielkie Brytanii informacje do których dostęp umożliwia ta strona, są skierowane i przeznaczone wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa brytyjskiego, którzy ponadto: (i) posiadają zawodowe doświadczenie w kwestiach inwestycyjnych, o których mowa w art. 19(5) Zarządzenia w sprawie promocji finansowej z 2005 roku, wydanego na podstawie angielskiej Ustawy o Rynkach i Usługach Finansowych z 2000 roku ze zm. (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended) („Zarządzenie”) lub (ii) podlegają postanowieniom art. 49(2)(a)–(d) Zarządzenia lub (iii) którym można taki dokument lub materiały przekazać zgodnie z prawem.

Za wyjątkiem prospektu Spółki, o którym mowa poniżej, oraz listy punktów obsługi klienta, w których będą przyjmowane zapisy inwestorów indywidualnych, informacje, które dotyczą papierów wartościowych Spółki, mają charakter wyłącznie reklamowy. W żadnym wypadku informacje te nie stanowią prospektu ani żadnego innego dokumentu ofertowego w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Prospektowego.

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp, nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie (UE) nr 596/2014) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 uzupełniającego Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawnienia interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Publiczna oferta papierów wartościowych Spółki na terytorium Polski („Oferta”) jest przeprowadzana na podstawie Prospektu, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 23 listopada 2021 r. („Prospekt) oraz opublikowany na stronie internetowej Spółki. Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także dopuszczeniu do notowań na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Prospekt jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.stsholding.pl). Ewentualna decyzja o złożeniu zapisu na akcje Spółki w ramach Oferty powinna być podjęta wyłącznie w oparciu o informacje zamieszczone w Prospekcie. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych Spółki oferowanych w ramach Oferty i będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do notowań na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były ani nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego lub Ustawy o Papierach Wartościowych i nie będą mogły być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę, akcjonariuszy sprzedających lub ich doradców. Każdy inwestor zamieszkały lub mający siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej powinien zapoznać się właściwymi przepisami prawa, które mogą mieć do niego zastosowanie w związku z rozważanym udziałem w Ofercie.

Ryzyko jest nieodłączną częścią każdej inwestycji w papiery wartościowe. Podjęcie każdej decyzji inwestycyjnej wiąże się z koniecznością oceny ryzyka w kontekście oczekiwanego i faktycznego wyniku z inwestycji w papiery wartościowe. Inwestowanie w akcje rodzi ryzyko utraty całości lub części zainwestowanych środków, a nawet konieczność poniesienia dodatkowych kosztów. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, potencjalni inwestorzy powinni zapoznać się ze wszystkimi informacjami, które zostaną zamieszczone w Prospekcie.

Przyjmuje się, iż zaznaczając „DALEJ” oświadczają Państwo, że nie znajdują się Państwo na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii, Hong Kongu, Nowej Zelandii, Singapuru, Szwajcarii lub Republiki Południowej Afryki lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której przekazywanie materiałów, do których uzyskają Państwo dostęp, nie są uprawnione, jak również że wyrażają Państwo zgodę, że nie będą Państwo przesyłać lub w inny sposób przekazywać jakichkolwiek informacji znajdujących się na tej stronie jakimkolwiek osobom znajdującym się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii, Republice Południowej Afryki, Hong Kongu, Nowej Zelandii, Singapurze, Szwajcarii lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której przekazywanie materiałów, do których uzyskają Państwo dostęp, nie są uprawnione lub do publikacji dystrybuowanych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii, Republice Południowej Afryki, Hong Kongu, Nowej Zelandii, Singapurze, Szwajcarii lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której przekazywanie materiałów, do których uzyskają Państwo dostęp, nie są uprawnione.

Przyjmuje się, iż zaznaczając „DALEJ” oświadczają Państwo ponadto, że:

  • są rezydentami lub znajdują się w Polsce;
    lub
  • są rezydentami lub znajdują się w Państwie Członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym obowiązuje Rozporządzenie Prospektowe i są inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu Art. 2(e) Rozporządzenia Prospektowego;
    lub
  • nie są rezydentami lub znajdują się poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii, Hong Kongu, Nowej Zelandii, Singapuru, Szwajcarii, Republiki Południowej Afryki, Wielkiej Brytanii lub Państw Członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz są Państwo upoważnieni zgodnie z odpowiednim prawem papierów wartościowych i innymi przepisami państwa jurysdykcji do uzyskania dostępu do niniejszych materiałów bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych.”

Niestety, ale ze względu na obowiązujące przepisy prawa nie mogą Państwo uzyskać dostępu do tej strony.

1/1