Oferta akcji serii C7

Triggo S.A.

Na podstawie Memorandum Informacyjnego Triggo SA oferuje 45.500 (czterdzieści pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C7, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.

Triggo S.A. została zawiązana 16 listopada 2015 roku. Działalność Triggo S.A. jest skoncentrowana wokół unikatowego w skali światowej produktu jakim jest elektryczny miejski pojazd Triggo. Opatentowana przez Spółkę konstrukcja zapewnia szereg przewag w stosunku do istniejących dotąd na świecie rozwiązań i wpisuje się w potrzeby ewoluującego rynku współczesnej mobilności miejskiej.

Kluczowym rozwiązaniem elektrycznego pojazdu Triggo jest zawieszenie o zmiennej geometrii. Pozwala ono na zmniejszanie całkowitej szerokości pojazdu podczas manewrowania z niewielkimi prędkościami, zapewniając jednocześnie bezpieczny poziom stabilności podczas szybszej jazdy.

Głównymi odbiorcami produktów Spółki mają być operatorzy platform usług automatycznego wynajmu środków transportu w ramach szeroko pojętego rynku Mobility-as-a-Service (MaaS). Drugim źródłem przychodów uwzględnionym w planie finansowym Triggo S.A. jest świadczenie usług MaaS w obrębie własnych platform zlokalizowanych w najatrakcyjniejszych komercyjnie metropoliach. Jako właściciel praw niematerialnych do produktu, Triggo S.A. może udzielać licencji na wdrażanie produkcyjne i sprzedaż swoich produktów – szczególnie na odległych i trudnych do bezpośredniego zagospodarowania rynkach. Przychody z opłat licencyjnych mają stanowić trzecie źródło przychodów Triggo S.A.

Wideokonferencja z prezesem Triggo:

  • czwartek 29.04.21, o g. 12 i 14
  • więcej informacji i dostęp: makler@bossa.pl

Harmonogram i szczegóły
oferty publicznej akcji serii C7

Emitent

Triggo S.A.

Publikacja Memorandum

26 kwietnia 2021 r.

Zapisy na Akcje Oferowane (zarówno w TDI i TMI – w dniu 5 maja 2021 roku

zapisy do godz. 23:59)

27 kwietnia – 5 maja 2021 r.

Przydział Akcji Oferowanych

7 maja 2021 r.

Rodzaj instrumentu

Akcje zwykłe na okaziciela, serii C7

Rodzaj oferty

Publiczna

Cena akcji oferowanych

138,00 zł

Liczba akcji oferowanych

45.500

Podział transz

  • Transza Małych Inwestorów – do 20.000 sztuk akcji,
  • Transza Dużych Inwestorów – do 25.500 sztuk akcji.

Wielkość zapisu w TMI

Nie mniej niż 10 akcji i nie więcej niż 1.000 akcji

Wielkość zapisu w TDI

Nie mniej niż 1.001 akcji i nie więcej niż 25.500 akcji

Emitent Triggo S.A.
Publikacja Memorandum 26 kwietnia 2021 r.
Zapisy na Akcje Oferowane (zarówno w TDI i TMI – w dniu 5 maja 2021 roku
zapisy do godz. 23:59)
27 kwietnia – 5 maja 2021 r.
Przydział Akcji Oferowanych 7 maja 2021 r.
Rodzaj instrumentu Akcje zwykłe na okaziciela, serii C7
Rodzaj oferty Publiczna
Cena akcji oferowanych 138,00 zł
Liczba akcji oferowanych 45.500
Podział transz
  • Transza Małych Inwestorów – do 20.000 sztuk akcji,
  • Transza Dużych Inwestorów – do 25.500 sztuk akcji.
Wielkość zapisu w TMI Nie mniej niż 10 akcji i nie więcej niż 1.000 akcji
Wielkość zapisu w TDI Nie mniej niż 1.001 akcji i nie więcej niż 25.500 akcji

Zastrzeżenie prawne

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych istotnych informacji na temat założeń dotyczących dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z materiałów i informacji, które zostały na niej zamieszczone. Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać dostęp do informacji zamieszonych na niniejszej stronie internetowej.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej istotne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W konsekwencji należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Materiały i informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej dotyczą lub są związane z ofertą publiczną 45.500 (czterdzieści pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C7 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Akcje Oferowane”) („Oferta”) emitowanymi przez Triggo S.A. z siedzibą w Łomiankach („Spółka”, „Emitent”).

Memorandum informacyjne Spółki („Memorandum”) zostało sporządzone zgodnie z art. 37b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2080 z późn. zm.) oraz w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Finansów  z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne (Dz. U. z 2020 r., poz.1053 z późn. zm.) i nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Memorandum wraz z ewentualnymi  suplementami do Memorandum oraz komunikatami aktualizującymi do Memorandum zostało opublikowane i w okresie jego ważności będzie dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.triggo.city) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej firmy inwestycyjnej – Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (www.bossa.pl).

Oprócz powyższych dokumentów na niniejszej stronie internetowej mogą zostać publikowane informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Oferty albo stanowić będą informację przekazywaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji.

Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym - na potrzeby Oferty - informacje o Spółce, akcjach Spółki (w tym o Akcjach Oferowanych) oraz Ofercie.

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Ani Memorandum ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 z późn. zm.) oraz przepisami prawa wydanymi na jego podstawie, i nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców w związku z Ofertą. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.

INFORMUJEMY, ŻE MATERIAŁY I INFORMACJE, DO KTÓRYCH UZYSKAJĄ PAŃSTWO DOSTĘP ORAZ KORZYSTANIE Z NICH: (I) PODLEGAJĄ WARUNKOM OPISANYM POWYŻEJ, (II) SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB/PODMIOTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ I UZYSKUJĄCYCH DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM POLSKI, (III) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ORAZ DO OSÓB/PODMIOTÓW, KTÓRE DZIAŁAJĄ NA RACHUNEK LUB NA RZECZ OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W REGULACJI S (ANG. REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, (IV) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB/PODMIOTÓW MAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII CZY TEŻ NA OBSZARZE INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO MATERIAŁÓW I INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii i Australii.

Inwestowanie w papiery wartościowe objęte Memorandum łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Spółki oraz z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią Memorandum, w tym z czynnikami ryzyka zawartymi w Memorandum, a także z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, które mogą być publikowane do Memorandum, a także w razie potrzeby zasięgnąć opinii doradców, w tym doradcy prawnego.

Niestety, ale ze względu na obowiązujące przepisy prawa nie mogą Państwo uzyskać dostępu do tej strony.

1/1