Oferta publiczna akcji

Vortex Energy S.A.

Vortex Energy S.A., spółka holdingowa jednego z wiodących i najbardziej doświadczonych podmiotów działających na rynku energii odnawialnej w Polsce, tj. grupy kapitałowej Vortex Energy, skupiona w 100% na branży OZE. Grupa jest jednym z pionierów sektora OZE w Polsce i posiada ponad 18-letnie doświadczenie w zakresie rozwoju i realizacji projektów farm fotowoltaicznych i parków wiatrowych na terenie Polski i Niemiec. Obecnie działalność Grupy koncentruje się wyłącznie na terenie Polski. Grupa jest bardzo silnie zintegrowanym pionowo graczem sektora OZE w Polsce i świadczy szeroki wachlarz usług: od planowania i rozwoju, poprzez budowę oraz zarządzanie techniczne, aż po sprzedaż i zakup projektów na rynku OZE.

W ramach Oferty Spółka i Oferujący oferują łącznie nie więcej niż 3.500.000 akcji zwykłych, w tym w związku z:

  1. publiczną sprzedażą nie więcej niż 1.000.000 istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki oraz
  2. publiczną subskrypcją nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2.500.000 Akcji Serii C Spółki

Harmonogram i szczegóły
oferty publicznej akcji

Proces budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

17 lutego - 3 marca 2022 r.

Okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych

18 lutego - 2 marca 2022 r.

Opublikowanie informacji o:

(i) Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych;

(ii) ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w ramach Oferty; oraz

(iii) ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów

4 marca 2022 r.

Przydział Akcji Oferowanych

10 marca 2022 r.

Oczekiwany pierwszy dzień obrotu Akcjami Nowej Emisji na GPW, co będzie równoznaczne z notowaniem na GPW wszystkich Akcji Dopuszczanych

ok. 23 marca 2022 r.

Proces budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych 17 lutego - 3 marca 2022 r.
Okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych 18 lutego - 2 marca 2022 r.
Opublikowanie informacji o:
(i) Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych;
(ii) ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w ramach Oferty; oraz
(iii) ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów
4 marca 2022 r.
Przydział Akcji Oferowanych 10 marca 2022 r.
Oczekiwany pierwszy dzień obrotu Akcjami Nowej Emisji na GPW, co będzie równoznaczne z notowaniem na GPW wszystkich Akcji Dopuszczanych ok. 23 marca 2022 r.

Warunki składania zleceń:

Cena Maksymalna w ofercie została ustalona na 68 zł za akcję.

Inwestorzy Indywidualni mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis, z zastrzeżeniem, że Liczba Akcji Oferowanych objętych jednym zapisem przez jednego Inwestora Indywidualnego nie może być niższa niż 50 Akcji Oferowanych i wyższa niż 35.000 Akcji Oferowanych. Zapis obejmujący większą liczbę Akcji Oferowanych niż 35.000 Akcji Oferowanych będzie uważany za zapis na 35.000 Akcji Oferowanych. Zapis obejmujący mniej niż 50 Akcji Oferowanych będzie uważany za nieważny. Zapis, który nie został w pełni opłacony lub został złożony na nieprawidłowo wypełnionych formularzach zapisów, zostanie uznany za nieważny. Skutki złożenia nieprawidłowego lub niepełnego zapisu ponosi Inwestor Indywidualny składający taki zapis.

Prowizja maklerska: 0,19% min. 5,00 zł.

Wyłączone z dystrybucji, bezpośredniej lub pośredniej, w USA, Australii, Kanadzie i Japonii oraz w innych jurysdykcjach gdzie taka dystrybucja może być niezgodna z prawem. Niniejszy komunikat jest dokumentem wyłącznie promocyjnym stanowiącym reklamę i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu akcji Vortex Energy S.A. („Spółka"). Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej akcji Spółki na terytorium Polski („Oferta") jest prospekt („Prospekt") przygotowany w związku z Ofertą i ubieganiem się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 lutego 2022 r. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych w ramach Oferty oraz będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym. Prospekt w formie elektronicznej jest dostępny na stronach internetowych: Spółki (www.vortex-energy.pl) oraz Santander Bank Polska S.A. (www.santander.pl/inwestor). Inwestorzy powinni przeczytać Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w akcje Spółki.

„NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII.”

Zastrzeżenie prawne

PRZED UZYSKANIEM DOSTĘPU DO INFORMACJI ZAMIESZCZONYCH NA NASTĘPNEJ STRONIE PROSIMY PRZECZYTAĆ UWAŻNIE NINIEJSZĄ INFORMACJĘ. POPRZEZ WYBÓR PRZYCISKU „DALEJ” PONIŻEJ, POTWIERDZAJĄ PAŃSTWO, ŻE PRZECZYTALI PAŃSTWO PONIŻSZĄ INFORMACJĘ, W PEŁNI JĄ ZROZUMIELI ORAZ ŻE ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO NA OGRANICZENIA W NIEJ WSKAZANE.

Niniejsza publikacja w żadnym wypadku nie powinna w całości ani w części stanowić, ani nie może być rozumiana jako jakakolwiek oferta sprzedaży lub subskrypcji, ani jako zaproszenie do złożenia oferty kupna lub subskrypcji jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki w Zjednoczonym Królestwie, Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii (ani w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie jest niezgodne z prawem). Ani dokumenty dostępne na następnej stronie, ani papiery wartościowe, o których w nich mowa, nie zostały zarejestrowane, zatwierdzone lub notyfikowane w jakimkolwiek państwie innym niż Polska.

Papiery wartościowe, o których mowa na następnej stronie, nie zostały i nie zostaną dopuszczone do obrotu na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zmianami, (“Amerykańska ustawa o papierach wartościowych”) i nie mogą być oferowane i sprzedawane w USA lub osobom z USA, chyba, że papiery wartościowe zostaną dopuszczone do obrotu na podstawie Amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych lub będzie możliwe skorzystanie z jednego z wyjątków od konieczności dopuszczenia do obrotu przewidzianego w Amerykańskiej ustawie o papierach wartościowych. Nie nastąpi oferta publiczna papierów wartościowych w USA.

Prospekt emisyjny („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną akcji Vortex Energy S.A. („Spółka”) oraz ubieganiem się o dopuszczenie wszystkich akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz publicznej ofercie akcji Spółki („Oferta”).

W dniu 17 lutego 2022 r. Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego (“KNF”), polski organ nadzoru nad rynkiem kapitałowym, a następnie został udostępniony przez Spółkę do publicznej wiadomości, jako spełniający warunki określone w art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (ze zm.).

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających bezpośrednio z Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2019/979 z dnia 14 marca 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących kluczowych informacji finansowych w podsumowaniu prospektu, publikacji i klasyfikacji prospektów, reklam papierów wartościowych, suplementów do prospektu i portalu zgłoszeniowego oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 382/2014 i rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/301:

  • Spółka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za dokładność, kompletność i wykorzystywanie informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej, ani za ich uaktualnienie. Zamieszczenie informacji na niniejszej stronie internetowej nie może być traktowane jako udzielenie porady prawnej lub rekomendacji, a informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie mogą stanowić podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji lub działań. W szczególności, faktyczne wyniki i zdarzenia mogą istotnie różnić się od opinii, oczekiwań i innych stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych na niniejszej stronie internetowej.
  • Niektóre informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne. Wszystkie informacje historyczne powinny być traktowane jako aktualne na dzień ich pierwszego udostępnienia do publicznej wiadomości.
  • Niniejsza strona zawiera linki do innych stron internetowych. Spółka nie weryfikowała informacji i opinii zawartych na takich stronach internetowych i nie jest odpowiedzialna za treść informacji znajdujących się na takich stronach internetowych.”

Prospekt w postaci elektronicznej publikowany jest na podstawie art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (ze zm.). Informacje zamieszczone na następnej stronie nie są przeznaczone do rozpowszechniania poza terytorium Polski. Informacje zamieszczone na następnej stronie są przeznaczone wyłącznie dla osób, których miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Polski i przebywających na terytorium Polski.

Informacje zamieszczone na następnej stronie nie są przeznaczone do rozpowszechniania poza terytorium Polski. Informacje zamieszczone na następnej stronie są przeznaczone wyłącznie dla osób, których miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Polski i przebywających na terytorium Polski.

Poprzez wybór przycisku „DALEJ” potwierdzają Państwo, że Państwa miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Polski i przebywają Państwo na terytorium Polski. Uzyskiwanie dostępu oraz zapoznawanie się z treścią dokumentów zamieszczonych na następnej stronie niezgodnie z powyższym oświadczeniem może stanowić naruszenie przepisów regulujących obrót papierami wartościowymi w niektórych jurysdykcjach.

Akceptuję powyższe warunki:

Niestety, ale ze względu na obowiązujące przepisy prawa nie mogą Państwo uzyskać dostępu do tej strony.

1/1