Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania, których okres spłaty na dzień bilansowy jest nie dłuższy niż rok.

Powrót
1/1