Słownik

Zasada memoriałowa

Fundamentalna zasada rachunkowości, według której przychody i koszty uważa się za osiągnięte lub poniesione w momencie ich wystąpienia, a nie w momencie wpływu lub wydatku pieniężnego, przychody i koszty ujmowane są w okresach, w których powstały.

Zysk Na Akcję

Określa wielkość zysku jaki przypada na jedną akcję (ang. Earnings Per Share). Wartością tego wskaźnika interesują się głównie akcjonariusze, licząc na korzystną dywidendę, jak również na wzrost cen. Informuje on, ile zysku wypracował zainwestowany przez nich kapitał.

1/1