Aktualność

Emisja zielonych obligacji FAMUR GROUP z udziałem DM BOŚ

Dom Maklerski BOŚ S.A wraz z Santander Bank Polska oraz Bank Pekao S.A. zorganizował i pełnił rolę współprowadzącego księgę popytu emisji zielonych obligacji FAMUR GROUP.

W ramach podpisanej we wrześniu br. umowy programowej FAMUR GROUP z Santander Bank Polska SA, Bankiem Polska Kasa Opieki SA oraz Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. została podjęta decyzja o emisji obligacji Serii C. Ich wartość nominalna to 400 mln PLN, tym samym jest to druga największa emisja zielonych obligacji na krajowym rynku, przeprowadzona przez spółkę niefinansową.

Obligacje Serii C będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 6M (Warsaw Interbank Offered Rate) dla depozytów 6-miesięcznych, powiększoną o marżę w wysokości 290 punktów bazowych w skali roku dla każdego okresu odsetkowego. Odsetki od obligacji tej serii będą wypłacane co sześć miesięcy. Warunki wypłaty oprocentowania obligacji zostały szczegółowo opisane w warunkach emisji. Celem emisji jest bezpośrednie i pośrednie finansowanie lub refinansowanie rozwoju, zakupu, budowy i eksploatacji zielonych projektów grupy FAMUR.

Datę emisji wyznaczono na 3 listopada tego roku, zaś datę skupu na 3 listopada 2026 r.

#FAMURGROUP #greenbonds #zieloneobligacje

1/1