Aktualność

Informacja dotycząca zamiaru ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki SUWARY S.A.

Działając na podstawie art. 77a ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, będąc podmiotem pośredniczącym, przekazuje informację dotyczącą zamiaru ogłoszenia wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 oraz art. 91 ust. 5 Ustawy, do zapisywania się na sprzedaż akcji SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach, w następującym zakresie:

  1. firma (nazwa) wzywającego: Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (ul. Lutosławskiego 17A, 76-200 Słupsk);
  2. liczba akcji, na którą ogłoszone będzie wezwanie: 1.575.273 (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcje;
  3. dane podmiotu pośredniczącego: DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, tel.: (22) 50 43 104, adres poczty elektronicznej: makler@bossa.pl;
  4. cena, po jakiej wzywający zamierza nabywać akcje: 32,20 zł (słownie: trzydzieści dwa złote dwadzieścia groszy) za jedną akcję.

Zobacz szczegóły wezwanie spółki SUWARY S.A.

1/1