Aktualność

Emisja obligacji GPM "VINDEXUS" SA

Emisja obligacji serii O2 spółki Giełda Praw Majątkowych „VINDEXUS”SA
Oprocentowanie zmienne WIBOR +6% w skali roku.

❗️Inwestycja w Obligacje emitowane przez Emitenta wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

Zapisy w DM BOŚ S.A. od 9 do 18 stycznia br.

Emitent działa na polskim rynku wierzytelności od 1995r. Działalność Grupy polega na nabywaniu na własny rachunek pakietów wierzytelności od instytucji bankowych, operatorów telekomunikacyjnych oraz innych podmiotów świadczących usługi masowe w celu ich odzyskiwania. Emitent zarządza wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi odzyskiwania należności na rzecz podmiotów zewnętrznych.
Od 2009r. akcje Emitenta są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

1/1