Aktualność

Emisja obligacji Victoria Dom SA

Emisja obligacji serii P2023C VICTORIA DOM S.A. 
🗓Zapisy w DM BOŚ w dniach 11 – 24 lipca 2024 r. 
Szczegóły oferty 👉 https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/emisje/victoria-dom-sa-obligacji-serii-p2023c

ℹ️ Victoria Dom Spółka Akcyjna („Victoria Dom”) jest jednostką dominującą Grupy Victoria Dom („Grupa”). Przedmiotem działalności Grupy jest budowa i sprzedaż nieruchomości mieszkalnych głównie na rynku warszawskim. Victoria Dom rozpoczęła swoją działalność deweloperską w 1998 roku. Od 2008 roku prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej pod obecną nazwą. Victoria Dom w swojej działalności koncentruje się na budowie lokali mieszkalnych w segmencie popularnym, a docelową grupę klientów Grupy stanowią głównie klienci nabywający swoje pierwsze mieszkanie. Poza gruntami zlokalizowanymi Warszawie, Victoria Dom ma grunty w Krakowie oraz Gdyni.

NOTA PRAWNA: Zaprezentowane w niniejszej publikacji informacje służą wyłącznie celom promocyjnym lub reklamowym i nie stanowią oferty ani zaproszenia do zakupu lub subskrypcji bądź składania ofert na zakup obligacji Victoria Dom S.A. Oferta przeprowadzana jest wyłącznie na podstawie prospektu podstawowego (wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi oraz Ostatecznymi Warunkami Emisji Danej Serii obligacji) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 października 2023 r. („Prospekt”). Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla oferty obligacji. Prospekt jest dostępny na internetowej Spółki www.victoriadom.pl oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej – Michael/Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie www.michaelstrom.pl. Potencjalni Inwestorzy powinni przeczytać Prospekt wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu, przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w obligacje. 
Inwestowanie w obligacje wyemitowane przez spółkę Victoria Dom S.A. wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Obligacje nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

 
1/1