DM BOŚ w giełdowym Programie Wsparcia Pokrycia Analitycznego

Parkiet, 12 Czerwca 2019

Uruchomiony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w marcu tego roku pilotażowy Program Pokrycia Analitycznego, dla zakwalifikowanych spółek z indeksów 111WIG40 oraz sWIGSo, jest nowatorską inicjatywą na polskim rynku kapitałowym wypracowaną wspólnie ze środowiskiem domów maklerskich w celu uzgodnienia najlepszych rozwiązań dla całego rynku. To się udało i z tego powodu jesteśmy bardzo zadowoleni.

Idea powstania pilotażowego Programu Pokrycia Analitycznego kiełkowała od pewnego czasu. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że wciąż na parkiecie jest sporo spółek, które są świadome z korzyści, jakie przynosi regularne publikowanie raportów analitycznych, nie brakowało też takich, które przykładały do tego mniejszą wagę. Dlatego widzieliśmy potrzebę stworzenia rozwiązania, które przyniosłoby korzyści wszystkim uczestnikom rynku: emitentom, giełdzie i domom maklerskim.

Głównym impulsem do uruchomienia programu było zaobserwowane na rynkach kapitałowych w Europie ograniczenie pokrycia analitycznego po wprowadzeniu dyrektywy MiFID 2. W wyniku rozdzielenia opłat za przesyłanie zleceń i przygotowywanie analiz zmniejszyła się szczególnie liczba małych i średnich spółek objętych profesjonalną analizą. Naszym nadrzędnym celem jest zatem złagodzenie tego trendu przy wsparciu profesjonalnych zespołów analitycznych działających w ramach domów maklerskich.

Dzięki programowi wzrośnie bowiem liczba publikowanych analiz dla małych i średnich przedsiębiorstw, ale też zwiększy się dostępność aktualnych analiz dla inwestorów krajowych oraz zagranicznych. Uważamy, że może się to przełożyć na wzrost płynności na tych aktywach. Raporty analityczne będą przygotowywać zespoły analityczne członków giełdy, a koszt przygotowania analiz będzie sfinansowany przez GPW w ramach programu.
(…)
Z kolei członkowie giełdy, aby zakwalifikować się do programu, musieli zatrudniać zespół składający się minimum z trzech analityków, którzy w poprzednim roku kalendarzowym sporządzili analizy dla co najmniej dziesięciu spółek spoza indeksu WIG20 notowanych na GPW. W rezultacie do programu przystąpiło 12 członków giełdy, których analitycy będą przygotowywać raporty dla wyłonionych spółek. Każdy z brokerów miał możliwość wzięcia udziału w programie, jeśli spełniał warunki opisane w regulaminie. Część domów maklerskich nie spełniała kryteriów, a część nie zdecydowała się na wzięcie udziału w programie.

Analizy sponsorowane przez GPW będą dostępne dla wszystkich inwestorów od momentu ich publikacji. Stanowi to istotną zaletę w porównaniu z raportami publikowanymi z opóźnieniem przez brokerów. W tym programie wszyscy inwestorzy traktowani są przez GPW jak klienci premium.

Członkowie giełdy rozpoczęli już prace merytoryczne i w lipcu tego roku na rynku powinny się ukazać pierwsze raporty. Co w nich będzie opublikowane?

Uzgodniliśmy, że w ramach współpracy domy maklerskie opublikują w jednym roku kalendarzowym przynajmniej trzy raporty dla każdej spółki - raport inicjujący oraz raporty aktualizujące. W pierwszym opublikowane zostaną: wycena, model biznesowy, strategia, rynek, prognozy finansowe za trzy lata, akcjonariat, opis ryzyk oraz ocena docelowa. Raport aktualizujący będzie opublikowany co najmniej dwa razy w roku, począwszy od daty publikacji raportu inicjującego, i obejmie ostatnie wydarzenia istotne dla spółki, aktualizację prognoz finansowych, wycenę oraz cenę docelową. Regulamin przewiduje, że prognoza wyników kwartalnych spółki może być zawarta w raportach aktualizujących. W raportach inicjującym i aktualizującym nie wymagamy wskazywania rekomendacji, takich jak: kupuj, sprzedaj, trzymaj akcje, ale analitycy mogą je zamieszczać. Wymagamy, by każdy raport analityczny uwzględniał zasady przejrzystości i był sporządzony zgodnie ze standardami rynkowymi i przepisami prawa. Każdy z raportów będzie publikowany w języku polskim, natomiast odpowiedni komentarz, a zwłaszcza informacje o wycenie, czynnikach ryzyka i cenie docelowej (maksymalnie dwie strony) będą w języku angielskim. Założyliśmy w regulaminie, że jakość raportów będzie oceniana nie rzadziej niż raz w roku przez niezależną komisję weryfikacyjną, w skład której wchodzić będzie od trzech do maksymalnie pięciu ekspertów spoza GPW. Raport analityczny lub jego poszczególne części mogą być nieodpłatnie publikowane przez GPW poprzez wszelkie środki komunikacji masowej (członkowie giełdy nie otrzymają za to dodatkowego wynagrodzenia).

Warto zwrócić uwagę na fakt, że pilotażowy Program Pokrycia Analitycznego jest częścią szeroko zakrojonych działań podjętych przez giełdę, które mają rozwijać warszawski parkiet, i marca tego roku wystartował także Giełdowy Program Wsparcia Rozwoju Technologii, który również powstał w ramach dialogu z domami maklerskimi. Mogą one korzystać z rabatów za wykorzystanie usług technologicznych. Program obejmuje m.in. zakup licencji lub zwiększenie potencjału technologicznego związanego z działalnością animatora rynku, działów sprzedaży instytucjonalnej, stworzenie lub kupno aplikacji dla inwestorów indywidualnych.

Członkowie giełdy zakwalifikowani do programu:

 1. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego 
 2. Noble Securities
 3. IPOPEMA Securities
 4. Pekao Investment Banking
 5. Santander Bank Polska
 6. Dom Maklerski BDM
 7. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
 8. Dom Maklerski Banku BPS
 9. ERSTE Securities Polska 
 10. mBANK
 11. Millennium Dom Maklerski
 12. Trigon Dom Maklerski

(…)
Liczymy, że obydwie inicjatywy, czyli zarówno pilotażowy Program Pokrycia Analitycznego jak i Giełdowy Program Wsparcia Rozwoju Technologii, wypracowane wspólnie ze środowiskiem domów maklerskich, przełożą się w przyszłości na zwiększenie skali oraz płynności rynku, to z kolei przyniesie korzyści biznesowe dla wszystkich jego uczestników, włączając inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.

1/1