Instalacja bossaToken

Aktywacja w systemie transakcyjnym

Aktywowanie usługi zostało wykonane w postaci kreatora, który w kilku krokach umożliwi instalację i aktywowanie usługi.

Aktywację należy rozpocząć od zalogowania do systemu transakcyjnego i przejścia do menu [Obsługa konta->bossaToken].

Po wybraniu przycisku Aktywuj należy podać hasło do rachunku, a następnie wpisać kod do aktywacji bossaToken, który został wysłany w wiadomości SMS na numer telefonu klienta.

bossatoken aktywacja

 

Instalacja aplikacji na telefonie

W następnym kroku należy wybrać wersję dla telefonu z systemem Android, iOS lub Windows Phone.

W zależności od systemu należy pobrać właściwą aplikację:

 

pobierz z google storepobierz z app store

 

Aplikacja wymaga dostępu do dwóch funkcji telefonu:

  • odczyt statusu telefonu i ID - ze względów bezpieczeństwa, 
  • dostęp do aparatu - do skanowania kodów QR. 

uprawnienia

 

Po zakończeniu instalacji rozpoczyna się etap aktywacji usługi.

Pierwsze uruchomienie

Podczas pierwszego uruchomienia, aplikacja zaprezentuje kod startowy.

 

kod aktywacyjny

 

 

Kod startowy należy wpisać do systemu transakcyjnego.

 

aplikacja kod aktywacyjny

 

Po wybraniu przycisku Dalej system wygeneruje kod aktywacyjny do aplikacji.

 

kod QR

 

Kod należy wprowadzić do aplikacji – wpisać w pole Kod aktywacji lub wybrać przycisk Skanuj.

W przypadku systemu iOS należy wybrać ikonę aparatu. 

 

kod aktywacyjny

 

Wizjer aparatu w telefonie należy skierować na kod QR znajdujący się na ekranie komputera.

 

kod QR

 

Aplikacja automatycznie odczyta kod QR i przejdzie do następnego kroku – ustanowienia PIN-u.

Wybór PIN

Po prawidłowej aktywacji następuje ustanowienie PIN-u, który będzie wykorzystywany do aplikacji bossaToken.

 

pin

 

System wygeneruje obraz weryfikujący poprawność PIN-u.

 

PIN

 

Nowy PIN należy wprowadzić do aplikacji i porównać oba obrazy.

 

PIN

 

Po wprowadzeniu PIN należy ukryć klawiaturę ikoną klawiatury i nacisnąć przycisk OK.

W przypadku systemów iOS i Windows Phone ukrycie klawiatury należy wykonać gestem. 

 

PIN

 

Jeżeli są takie same to należy zakończyć proces aktywacji bossaToken.

Jeżeli są różne to należy skorygować PIN w systemie transakcyjnym i/lub w aplikacji mobilnej.

Praca z programem

Jeżeli token został prawidłowo aktywowany to po uruchomieniu aplikacji na telefonie wyświetli ekran do wpisania PIN. Następnie można skorzystać z dwóch trybów generowania haseł:

  • hasło jednorazowe (Logowanie) 

  • autoryzacja operacji (Autoryzacja) 

W przypadku gdy po uruchomieniu wyświetlany jest ekran AKTYWACJA to należy aktywować usługę w systemie transakcyjnym DM BOŚ w menu [Obsługa konta]->[bossaToken].

Zabezpieczenie dostępu do aplikacji

Po uruchomieniu aplikacji bossaToken należy podać PIN.
PIN dotyczy usługi bossaToken i jest niezależny od hasła do rachunku.

 

PIN

 

Po wprowadzeniu PIN należy ukryć klawiaturę ikoną klawiatury i nacisnąć przycisk OK.

 

W przypadku systemów iOS i Windows Phone ukrycie klawiatury należy wykonać gestem. 

 

Ze względów bezpieczeństwa PIN nie jest zapamiętywany w telefonie, ani też nie następuje połączenie internetowe z systemem DM BOŚ w celu jego weryfikacji. Potwierdzeniem wprowadzenia właściwego PIN-u w telefonie jest wyświetlenie prawidłowego obrazu podpowiedzi. Aby zmienić PIN należy zalogować się do rachunku i wybrać w menu [Obsługa konta->bossaToken] opcję Zmiana PIN.

 

PIN

Generowanie haseł do logowania

Po podaniu PIN aplikacja przełącza się na ekran Logowanie.

 

Token generuje kod jednorazowy, który należy wprowadzić do systemu na stronie do logowania.

 

kod jednorazowy

 

Ekran logowania do systemu transakcyjnego.

 

logowanie
 

logowanie

Generowanie haseł do autoryzacji

Podczas wykonywania wybranej operacji w systemie transakcyjnym pojawi się okno z potwierdzeniem.

 

QR

 

Uwaga! W przypadku gdy nie jest możliwe użycie aparatu w telefonie należy przejść do wyświetlenia kodu wybierając link „wyświetl kod serwera”. Następnie wprowadzić ręcznie kod serwera do aplikacji i nacisnąć przycisk Generuj.  

 

Aby wygenerować token na podstawie kodu QR należy zgodnie z opisem w oknie uruchomić aplikację na telefonie, podać poprawnie PIN, a następnie w aplikacji przejść z ekranu Logowanie na ekran Autoryzacja w systemie iOS) i wybrać przycisk Skanuj (dla systemu iOS ikonę aparatu).  

 

kod

 

Wizjer aparatu w telefonie należy skierować na kod QR znajdujący się na ekranie komputera.

 

QR

 

Aplikacja automatycznie odczyta kod QR i wyświetli okno z potwierdzeniem.
W przypadku ręcznego wpisania kodu aplikacja wyświetli numer i datę operacji. 

 

przelew bankowy

 

Po potwierdzeniu operacji w telefonie zostanie wygenerowany kod zatwierdzający operacje.

 

kod

 

Kod token należy wpisać w oknie operacji w systemie transakcyjnym i wybrać przycisk Dalej.

 

qr

Zmiana ustawień w systemie transakcyjnym

W systemie transakcyjnym w menu [Obsługa konta->bossaToken] dostępna jest możliwość zmiany ustawień dla tokenu bossaToken pod warunkiem, że jest aktywny:

 

  • Lista dostępnych autoryzacji. 

          - logowanie do rachunku 
          - przelew na rachunek bankowy 

Opcja umożliwia wybór operacji autoryzowanych za pomocą tokena.

Dostępne opcje:

Dla każdej z opcji można włączyć lub wyłączyć autoryzację. Każdą zmianę należy potwierdzić za pomocą kodu wygenerowanego przez token.

 

  • Zmiana PIN 

Opcja umożliwia zmianę PIN do tokena.

PIN nie jest zapamiętywany w aplikacji, wiec zmiana następuje tylko w systemie transakcyjnym.

PIN jest niezależny od hasła do rachunku i powinien składać się z 4-8 cyfr.

W przypadku zmiany PIN należy podać dotychczasowy PIN, a następnie wpisać dwukrotnie nowy PIN. Po zmianie PIN wyświetli się obrazek, który będzie potwierdzeniem przy wprowadzaniu nowego PIN do aplikacji                mobilnej.

 

  • Wyłączenie usługi

Wyłączenie usługi bossaToken wyłącza token przy logowaniu i autoryzację wybranych operacji. Wyłączenie następuje automatycznie. Po wyłączeniu można odinstalować aplikację z telefonu. 
Opcja wymaga potwierdzenia za pomocą kodu wygenerowanego przez token.

 

  • Wyłączenie awaryjne

Dyspozycja awaryjnego wyłączenia usługi bossaToken w przypadku utraty telefonu. Opcja jest aktywna, gdy można się zalogować do systemu transakcyjnego bez użycia tokenu. 

Wyłączenie awaryjne następuje po weryfikacji telefonicznej przez pracownika DM BOŚ.

    1/1