Oferta akcji serii E

URTESTE S.A.

Na podstawie Prospektu URTESTE SA oferuje 395.286 Akcji zwykłych serii E nowej emisji, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.

Oferowanie Akcji serii E odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w zatwierdzonym przez KNF Prospekcie. Oferta Publiczna jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Akcjach serii E, ich Ofercie Publicznej i Emitencie.

URTESTE S.A. zadebiutowało na rynku NewConnect w październiku 2021. Obecnie zamierza przejść na rynek główny GPW.
URTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku jest działającą od 2019 roku (w formie prawnej spółki akcyjnej od marca 2021r.) spółką tworzącą i rozwijającą innowacyjną technologię mającą umożliwiać wykrywanie chorób nowotworowych we wczesnych etapach rozwoju. Przełomowa technologia firmy polega na wykrywaniu nowotworów przy pomocy pomiaru aktywności enzymów obecnych w moczu. Motto działalności URTESTE brzmi: „Wczesna diagnostyka nowotworów ratuje życie – Early cancer detection saves lives”.

Produktami URTESTE są testy diagnostyczne do stosowania w diagnostyce in vitro (in vitro diagnostics - IVD). Celem działalności URTESTE jest utworzenie platformy, dzięki której będzie można wykrywać wiele rodzajów nowotworów, mających powszechne komercyjne zastosowanie w diagnostyce i monitorowaniu postępów leczenia, z jednej próbki moczu. Zgodnie z przyjętą koncepcją, mechanizm detekcji nowotworów przygotowywany przez Spółkę został oparty na metodzie enzymatycznej, tj. metodzie bazującej na tempie rozkładu związków peptydowych (swoistych biomarkerów) przez enzymy specyficzne dla danego nowotworu, których obecność jest wykrywana dzięki użyciu biomarkerów. Według najlepszej wiedzy Spółki, rozwijana przez nią technologia nie jest aktualnie wykorzystywana w wyrobach medycznych wprowadzonych do obrotu na rynku.

Zespół URTESTE tworzą menedżerowie z dużym doświadczeniem w kierowaniu firmami z branży medycznej oraz naukowcy specjalizujący się w obszarze enzymów proteolitycznych i chemii peptydów.

W lipcu 2021 roku Spółka pozyskała w ramach IPO 9,5 mln zł, które to środki pozwoliły na doprowadzenie Spółki do zakładanego i komunikowanego podczas IPO etapu rozwoju technologii tj. (i) potwierdzono w zewnętrznych badaniach skuteczność testów URTESTE, (ii) niezależna firma CRO, na próbie liczącej 500 osób, potwierdziła osiągane przez Spółkę wyniki zarówno czułości jak i swoistości w teście na raka trzustki i prostaty, (iii) Spółka opracowała kandydatów na nowe testy dla nowotworów kolejnych narządów, tj. raka wątroby, płuca i jelita grubego, co potwierdziło efektywność jej platformy oraz (iv) zakończono rozbudowę nowego laboratorium.

Na obecnym etapie rozwoju Spółka wskazuje 15 celów diagnostycznych, nowotwory: trzustki, prostaty (stercza), jelita grubego, płuca, nerki, wątroby, dróg żółciowych, żołądka, przełyku, jajnika, trzonu macicy, piersi oraz białaczka, chłoniak i glejak. Każdy z ww. celów diagnostycznych może w przyszłości stać się podstawą dla stworzenia nowego samodzielnego projektu badawczego, do sformułowania którego nie będzie potrzebny udział podmiotu zewnętrznego, jako dawcy koncepcji projektu. Najbardziej zaawansowane prace prowadzone są nad testami diagnostycznymi dla nowotworów trzustki i prostaty, działającymi na zasadzie wykrywania pojedynczego nowotworu.

Model biznesowy URTESTE zakłada sprzedaż pełnych praw lub licencji na technologię na etapie przed badaniem klinicznym lub po jego zakończeniu.

Spotkanie z Zarządem Urteste:

Harmonogram i szczegóły
oferty publicznej akcji serii E

Emitent

Urteste S.A.

Rodzaj instrumentu

Akcje zwykłe na okaziciela nowej emisji serii E

Rodzaj oferty

Publiczna

Giełda

Rynek regulowany GPW

Publikacja Prospektu

20 marca 2023 r.

Budowa Księgi Popytu (do godz. 16:00)

4 kwietnia 2023 r.

Publikacja Ceny Akcji serii E oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych (w tym podział na transze)

5 kwietnia 2023 r.

Zapisy na Akcje serii E w TMI

11 kwietnia – 4 maja 2023 r.

Zapisy na Akcje serii E w TDI

11 kwietnia – 4 maja 2023 r.

Przydział Akcji serii E

9 maja 2023 r. (w TMI przydział przez GPW)

Cena akcji oferowanych

110,00 zł

Liczba akcji oferowanych

do 395 286 sztuk

Podział transze

TMI – do 39.550 sztuk

TDI – do 355.736 sztuk

Wielkość zapisu w TMI

nie mniej niż 10 akcji i nie więcej niż 10.000 akcji

Wielkość zapisu w TDI

nie mniej niż 200 000 zł i nie więcej niż liczba Akcji serii E oferowana do objęcia w tej transzy

Emitent Urteste S.A.
Rodzaj instrumentu Akcje zwykłe na okaziciela nowej emisji serii E
Rodzaj oferty Publiczna
Giełda Rynek regulowany GPW
Publikacja Prospektu 20 marca 2023 r.
Budowa Księgi Popytu (do godz. 16:00) 4 kwietnia 2023 r.
Publikacja Ceny Akcji serii E oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych (w tym podział na transze) 5 kwietnia 2023 r.
Zapisy na Akcje serii E w TMI 11 kwietnia – 4 maja 2023 r.
Zapisy na Akcje serii E w TDI 11 kwietnia – 4 maja 2023 r.
Przydział Akcji serii E 9 maja 2023 r. (w TMI przydział przez GPW)
Cena akcji oferowanych 110,00 zł
Liczba akcji oferowanych do 395 286 sztuk
Podział transze

TMI – do 39.550 sztuk
TDI – do 355.736 sztuk

Wielkość zapisu w TMI nie mniej niż 10 akcji i nie więcej niż 10.000 akcji
Wielkość zapisu w TDI nie mniej niż 200 000 zł i nie więcej niż liczba Akcji serii E oferowana do objęcia w tej transzy

 Prosimy o zapoznanie się z treścią Prospektu, w szczególności z rozdziałem „Warunki Oferty” oraz „Czynniki Ryzyka”.

 

Ważne dokumenty

 

Dodatkowe informacje

 

Materiały promocyjne

Zastrzeżenie prawne

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych istotnych informacji na temat założeń dotyczących dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z materiałów i informacji, które zostały na niej zamieszczone. Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać dostęp do informacji zamieszonych na niniejszej stronie internetowej.

Przed uzyskaniem dostępu do materiałów i informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej („Materiały”) należy uważnie zapoznać się z treścią poniżej przedstawionych wyjaśnień na temat warunków dostępu oraz korzystania z Materiałów. Zwracamy uwagę na fakt, że Materiały mogą ulegać zmianie lub aktualizacji. W konsekwencji należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać dostęp do Materiałów i informacji zamieszonych na niniejszej stronie internetowej. Uzyskanie dostępu i zapoznawanie się z Materiałami na niniejszej stronie internetowej z naruszeniem warunków wskazanych poniżej, może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi. Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej istotne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W konsekwencji, należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przed każdorazowym uzyskaniem dostępu do Materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej.

MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI. INFORMACJE TE NIE STANOWIĄ OFERTY, ANI ZAPROSZENIA DO NABYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH URTESTE S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU („SPÓŁKA”) W STANACH ZJEDNOCZONYCH LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ TAKA OFERTA LUB ZAPROSZENIE NIE SĄ UPRAWNIONE LUB DO JAKIEJKOLWIEK OSOBY JEŚLI SKŁADANIE JEJ TAKIEJ OFERTY LUB ZACHĘCANIE DO NABYCIA BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM. OD POTENCJALNYCH UŻYTKOWNIKÓW TEJ INFORMACJI WYMAGA SIĘ ZAPOZNANIA SIĘ Z TAKIMI OGRANICZENIAMI ORAZ ICH PRZESTRZEGANIA.

Za wyjątkiem prospektu Spółki w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) („Prospekt”) informacje, które dotyczą papierów wartościowych Spółki, mają charakter wyłącznie reklamowy. W żadnym wypadku informacje te nie stanowią prospektu ani żadnego innego dokumentu ofertowego w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Prospektowego.

Materiały i informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej dotyczą lub są związane z: (a) publiczną subskrypcją nie więcej niż 395.286 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje Nowej Emisji”, „Akcje Oferowane”) („Oferta”) oraz (b) ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) (i) 1.140.280 akcji na okaziciela Spółki („Akcje Istniejące”), tj. 1.000.000 akcji serii A, 24.588 akcji serii B, 95.200 akcji serii C, 20.492 akcji serii D oraz (ii) nie więcej niż 395.286 Akcji Nowej Emisji („Akcje Dopuszczane”), (iii) nie więcej niż 395.286 praw do akcji serii E („Prawa do Akcji”, „PDA”) („Dopuszczenie”).

W dniu 16 marca 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) zatwierdziła Prospekt sporządzony w związku z Ofertą oraz Dopuszczeniem. KNF zatwierdzając Prospekt nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego Spółki, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych Spółki oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia Prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w Prospekcie informacji ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Spółkę działalnością, ani ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem instrumentów finansowych.

Prospekt wraz z ewentualnymi  suplementami do Prospektu oraz komunikatami aktualizującymi do Prospektu (odpowiednio po ich sporządzeniu i zatwierdzeniu – w przypadku suplementów albo sporządzeniu i publikacji w przypadku komunikatów aktualizujących), został opublikowany i w okresie jego ważności będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.urteste.eu) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej firmy inwestycyjnej – Dom Maklerski Bank Ochrony Środowiska S.A. (https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/emisje/urteste-sa).

Oprócz powyższych na niniejszej stronie internetowej mogą zostać publikowane informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Oferty i Dopuszczenia albo stanowić informację przekazywaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji.

Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym, na potrzeby Oferty oraz Dopuszczenia, informacje o Spółce, akcjach Spółki (w tym o Akcjach Oferowanych) oraz Ofercie.

Inwestowanie w papiery wartościowe objęte Prospektem łączy się z ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego tj. ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków oraz ryzykiem związanym z działalnością Spółki oraz z otoczeniem w jakim Spółka prowadzi działalność. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, potencjalny inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią Prospektu, w tym z czynnikami ryzyka zawartymi w Prospekcie, a także z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, które mogą być publikowane do Prospektu w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe Spółki, a także w razie potrzeby zasięgnąć opinii doradców, w tym doradcy prawnego. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące papierów wartościowych Spółki powinny być dokonywane wyłącznie po rozważeniu treści całego Prospektu.

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie (UE) nr 596/2014) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 uzupełniającego Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjna oraz ujawnienia interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Oferta jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami Prospekt nie może być traktowany jako propozycja, oferta bądź zaproszenie do nabycia lub subskrybowania akcji ani jakichkolwiek innych instrumentów finansowych Spółki. Akcje objęte Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę, oferujących i ich doradców. Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Ani Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 z późn. zm.) oraz przepisami prawa wydanymi na jego podstawie, i nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców w związku z Ofertą. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.

INFORMUJEMY, ŻE MATERIAŁY I INFORMACJE, DO KTÓRYCH UZYSKAJĄ PAŃSTWO DOSTĘP ORAZ KORZYSTANIE Z NICH: (I) PODLEGAJĄ WARUNKOM OPISANYM POWYŻEJ, (II) SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB/PODMIOTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ I UZYSKUJĄCYCH DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM POLSKI, (III) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ORAZ DO OSÓB/PODMIOTÓW, KTÓRE DZIAŁAJĄ NA RACHUNEK LUB NA RZECZ OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W REGULACJI S (ANG. REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, (IV) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB/PODMIOTÓW MAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII CZY TEŻ NA OBSZARZE INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO MATERIAŁÓW I INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych Materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii i Australii.

Poprzez wybór poniższej opcji „DALEJ” potwierdzam zapoznanie się z istotnymi informacjami, jestem w pełni świadomy ich znaczenia, akceptuję ich treść i znaczenie oraz wyrażam zgodę na przedstawione w nich ograniczenia, jak również potwierdzam, że wchodzę na niniejszą stronę internetową i uzyskuję dostęp do Materiałów z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa innej jurysdykcji właściwej dla państwa, które uznaje taki dostęp za uprawniony. Potwierdzam, że jestem uprawniony/uprawniona do uzyskania dostępu do zawartych na niniejszej stronie internetowej Materiałów.

Niestety, ale ze względu na obowiązujące przepisy prawa nie mogą Państwo uzyskać dostępu do tej strony.

1/1