Prosto z rynku

MKiŚ konsultuje plany zapobiegawcze oraz plan na wypadek sytuacji nadzwyczajnej na rynku gazu

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW certyfikatów struktu ryzowanych RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG

P.A. NOVA S.A.

Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu na Głównym Rynku GPW certyfikatów struktu ryzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG

POLWAX S.A.

Zmiany w Radzie Nadzorczej Polwax S.A.

BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ

BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ

PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej

Wskaźniki referencyjne i "syntetyczne" – LIBOR

KS NGR przyjął rekomendację dot. zasad i sposobów konwersji istniejących emisji papierów dłużnych z WIBOR-em

Indeksy transakcyjne - WIRON

Węglokoks zakłada stabilizację cen węgla w najbliższych miesiącach

TORPOL S.A.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A.

CREOTECH INSTRUMENTS S.A.

Zawarcie umowy lock-up dotyczącej akcji Spółki przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.

TORPOL S.A.

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. obradującego w dniu 28 września 2023 roku.

Prosta Giełda S.A.

Zawiadomienie o zwiekszeniu stanu posiadania.

DEVELIA

Dalsze przedłużenie negocjacji w sprawie sprzedaży nieruchomości Arkady Wrocławskie

Prosta Giełda S.A.

Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania.

TOWER INVESTMENTS S.A.

TOWER INVESTMENTS S.A.

UNIQA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

OUTDOORZY S.A.

Otrzymanie pozytywnej decyzji w zakresie przyznania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Pobrexitowa rezerwa dostosowawcza

ACTION S.A.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ACTION S.A. zwołane na dzień 26.10.2023 roku.

ACTION S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION S.A. na dzień 26.10.2023 roku.

Draw Distance ma umowę licencyjną z Paradox Interactive dot. IP "Vampire: The Masquerade"

Pepco Group chce ostrożniej podchodzić do tempa wzrostu, mocniej postawić na dyscyplinę kosztową (wywiad)

ONDE S.A.

Podpisanie Aneksu nr 13 do znaczącej Umowy Ramowej Umbrella Wieloproduktowa nr 38/035/20/Z/UX z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie.

DRAW DISTANCE SA

Podpisanie nowej umowy licencyjnej w zakresie IP "Vampire: The Masquerade"

MEGARON S.A.

MEGARON S.A.

Tabela kursów średnich NBP nr 188/A/NBP/2023

ERBUD S.A.

Podpisanie Aneksów do znaczących Umów finansowych z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie.

MEGARON S.A.

Korekta raportu okresowego SA-P 2023

1/1