Prosto z rynku

WIG20 był mocniejszy od WIG-u, jednak RS utrzymał trend spadkowy (analiza)

GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki SKOTAN

Polscy przedsiębiorcy coraz silniej odczuwają narastające ograniczenia działalności gospodarczej - IRG SGH

NEXTBIKE POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI (25/2022) Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2022 r.

SYGNITY

Powiadomienie o transakcji na akcjach Sygnity S.A. dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

PEPEES

Nabycie akcji własnych

MOSTALZAB

Zawarcie umowy przez spółkę zależną z SK Ecoengineering Co., Ltd. Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Tabela kursów średnich NBP nr 157/A/NBP/2022

ORGANIC FARMA ZDROWIA SA (14/2022) Raport za II kwartał 2022r.

RUCH CHORZÓW SA (10/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku (IV kwartał roku rozrachunkowego 2021/2022)

AB S.A.

Informacja o akcjach nabytych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych

VIATRON SA (12/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 r.

Rottneros, spółka zależna Arctic Paper kończy produkcję jednego gatunku celulozy mechanicznej

Netwise rozpoczyna skup do 101.813 akcji własnych

DZIEŃ NA RYNKACH: W Europie dominują pozytywne nastroje na rynkach akcji

NETWISE S.A.

Rozpoczęcie Skupu Akcji Własnych - Regulamin Skupu Akcji Własnych

Wskaźniki referencyjne - EURIBOR

AITON CALDWELL SA (7/2022) Raport okresowy Aiton Caldwell SA za II kwartał 2022 r.

PYLON SA (15/2022) Pylon S.A. - raport za II kwartał 2022

ACTION S.A.

Rejestracja przez Sąd połączenia ACTION S.A. ze spółką zależną

Deficyt w handlu strefy euro (nsa) w VI: 24,6 mld euro. Poprzednio: -26,3 mld euro

ARCTIC PAPER S.A.

Zaprzestanie produkcji jednego z gatunków celulozy mechanicznej przez spółkę zależną

Indeks ZEW w Niemczech w VIII: -55,3 pkt. Konsensus: -52,7 pkt. Poprzednio: -53,8 pkt.

FEMION TECHNOLOGY S.A.

Przekroczenie wskaźnika zadłużenia

Efecte wzywa do sprzedaży 451.686 akcji InteliWise po cenie 3,99 zł

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji INTELIWISE S.A. z siedzibą w WARSZAWIE

PSP w najbliższych tygodniach ogłosi konkretne działania dot. ekspansji zagranicznej - prezes

UNIMOT S.A.

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2022 r.

ZENERIS PROJEKTY SA (11/2022) Wybór biegłego rewidenta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz 2023

Wskaźniki referencyjne - SONIA

1/1