Prosto z rynku

Zamknięcia na giełdach w Europie (tabela)

Transakcje pakietowe

ManyDev Studio S.E.

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia przez Komisję Nadzoru Finansowego

Stawka Polonia spadła we wtorek do 6,50 proc.

GPW: Komunikat - zmiany w Regulaminie Giełdy

Silvair wyemituje papiery dłużne zamienne na akcje o wartości do 5 mln USD

VABUN S.A.

Podpisanie umowy wsparcia do umowy wspólników Cosma Cannabis Sp. z o.o. oraz akcjonariuszy Spółki

CD PROJEKT SA

Korekta dotycząca elementów taksonomii zaprezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu rocznym za 2021 rok

GPW: Komunikat - GHELAMCO INVEST Sp. z o.o

GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F i G spółki NO GRAVITY GAMES S.A.

GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki BIOCELTIX S.A.

GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami serii E spółki WHITE STONE DEVELOPMENT Sp. z o.o.

GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii K7 spółki INDOS S.A.

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii PZ1 spółki GHELAMCO INVEST Sp. z o.o.

mBank S.A.

Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu mBanku S.A. poniżej 5%

DRUGI ALLIANZ POLSKA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1870,87 pkt (0,33%)

NNLife PTE SA w likwidacji informuje

ARCHE S.A.

Zawarcie umowy kredytowej

ERBUD S.A.

Drugie zawiadomienie akcjonariuszy ERBUD S.A. o zamiarze połączenia ze spółką zależną ERBUD INDUSTRY sp. z o.o.

SILVAIR INC

Informacja w sprawie potencjalnej emisji papierów wartościowych Silvair, Inc.

Tymczasowy zysk PKN z okazyjnego nabycia PGNiG zwiększy w IV kw. '22 EBITDA grupy o ok. 8,1 mld zł

Nationale-Nederlanden OFE wartość jednostki rozrachunkowej

Skrót wiadomości - wtorek, 7 lutego, 17.00

MF: Terminy sprawozdawcze za 2022 r. (komunikat)

Udział transakcji z udziałem złotego na brytyjskim FX w X '22 wyniósł 1,2 proc. - BoE

PKNORLEN

Przewidywane księgowe zdarzenia jednorazowe wpływające istotnie na dane finansowe za 4 kwartał 2022 roku wykazane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy ORLEN za 4 kwartały 2022 roku

Rafako i Tauron porozumiały się w ramach mediacji, popisanie ugody planowane do 8 III (opis2)

PIXEL CROW GAMES SA (3/2023) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 06 marca 2023 roku

TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

Aktualizacja informacji dotyczącej bloku o mocy 910 MW w Jaworznie - zawarcie porozumienia

1/1