Prosto z rynku

PBS Finanse SA

Sprzedaż nieruchomości.

ELZAB

zawarcie umowy outsourcingowej z podmiotem powiązanym

FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (16/2022) Korekta raportu EBI 1/2022 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.

FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (15/2022) Podpisanie umowy na badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za rok 2020 i 2021

FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SA (14/2022) Zmiany w radzie nadzorczej Emitenta oraz incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

DZIEŃ NA RYNKACH: Na Wall Street wzrosty, S&P 500 przełamał spadkową passę

APIS S.A.

Informacja o transakcjach wykonywanych przed podmiot powiązany z osobą pełniącą funkcje zarządcze.

MF: Rząd chroni portfele Polaków przed skutkami wojny w Ukrainie, kryzysu energetycznego oraz inflacyjnego (komunikat)

GRODNO S.A.

Szacunkowe wyniki za pierwsze półrocze roku obrotowego 2022/2023

MEDAPP S.A.

Zawarcie umowy dystrybucyjnej z LIVARTIX SRL z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia)

TRIGGO S.A.

Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR

MIRACULUM S.A.

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.

Echo Investment wyemitowało obligacje o łącznej wartości nominalnej 180 mln zł

ECHO

Emisja obligacji

SILVAIR INC

Udzielenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Silvair sp. z o.o.

Wskaźniki referencyjne - SARON

SOFTBLUE S.A.

Zawarcie istotnej umowy

GPW: w sprawie określenia daty rozpoczęcia i zakresu działania w alternatywnym systemie obrotu na rynku GlobalConnect przez RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG z siedzibą w Wiedniu

GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst bankowymi papierami wartościowymi na okaziciela serii 1/2021 spółki SANTANDER BANK POLSKA S.A.

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii AN1 spółki KRUK S.A.

SOFTBLUE S.A.

Zawarcie aneksu do umowy na budowę Centrum Badawczo - Rozwojowego

Aktualne wskaźniki giełdowe

NSA uchylił wyrok WSA oddalający skargę Ciechu dot. podatku za 2012 r.

GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii H, I oraz K spółki CODEADDICT S.A.

DIGITREE GROUP S.A.

Zawiadomienie w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów inwestycyjnych serii 23 emitowanych przez FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

GRUPA MODNE ZAKUPY S.A.

Zawarcie listu intencyjnego z ABO Securities

TAXUS FUND SA (17/2022) Zawarcie umowy z Pośrednikiem Rejestracyjnym akcji Taxus Fund S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA

Złożenie wniosku o otwarcie postępowania insolwencyjnego przez spółkę Centrul European de Despagubiri S.R.L.

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

1/1