Oferta obligacji serii W3

BEST S.A.

BEST S.A. to spółka działająca na rynku usług finansowych – w branży windykacyjnej w Polsce i we Włoszech. Spółka zarządza portfelami wierzytelności nieregularnych. Spółka prowadzi działalność od 1994 roku, a od 1997 roku jej akcje notowane są na GPW w Warszawie.

Harmonogram i szczegóły
oferty publicznej obligacji serii W3

Emitent

BEST S.A.

Rodzaj instrumentu

Obligacje serii W3

Rodzaj oferty

Publiczna

Wprowadzane do obrotu

na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW

Cena emisyjna

100,00 zł

Liczba obligacji oferowanych

300 000

Łączna wartość nominalna oferowanych obligacji

30 000 000 zł

Minimalny wolumen zapisu

1 szt

Zabezpieczenie

Obligacje niezabezpieczone

Oprocentowanie

zmienne: WIBOR 3M + 4,00% w skali roku

Wypłata odsetek

kwartalnie

Data wykupu (tenor)

07 marca 2027 r. (5 lat)

Rating emitenta/obligacji

Brak

Termin przyjmowania zapisów

18 lutego - 03 marca 2022 r.

Przydział obligacji

07 marca 2021 r.

Emitent BEST S.A.
Rodzaj instrumentu Obligacje serii W3
Rodzaj oferty Publiczna
Wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW
Cena emisyjna 100,00 zł
Liczba obligacji oferowanych 300 000
Łączna wartość nominalna oferowanych obligacji 30 000 000 zł
Minimalny wolumen zapisu 1 szt
Zabezpieczenie Obligacje niezabezpieczone
Oprocentowanie zmienne: WIBOR 3M + 4,00% w skali roku
Wypłata odsetek kwartalnie
Data wykupu (tenor) 07 marca 2027 r. (5 lat)
Rating emitenta/obligacji Brak
Termin przyjmowania zapisów 18 lutego - 03 marca 2022 r.
Przydział obligacji 07 marca 2021 r.

Od osób fizycznych, które w terminie do 03 marca otworzą rachunek papierów wartościowych i które dokonają zapisu w ofercie publicznej na obligacje serii W3 spółki Best S.A., nie będą pobierane opłaty za następujące czynności:

  • przeniesienie (bez przeniesienia prawa własności) do innego domu maklerskiego lub biura maklerskiego lub banku ww. obligacji, w terminie 1 m-ca od Dnia Emisji,
  • przechowywanie na rachunku papierów wartościowych ww. obligacji – zwolnienie dotyczy tylko pierwszej opłaty.

Przewidywany Dzień Emisji: 28 marca 2022 r.

Zastrzeżenie prawne

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższego zastrzeżenia. Poprzez wybranie poniżej opcji „DALEJ” potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz potwierdzą, że wchodzą na tę stronę i uzyskują dostęp do dokumentów i informacji na niej zamieszczonych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa właściwej dla Państwa lokalnej jurysdykcji przewidującymi takie uprawnienie.

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej dotyczą lub są związane z ofertami publicznymi niezabezpieczonych obligacji na okaziciela emitowanych w ramach programu emisji obligacji spółki BEST S.A. z siedzibą w Gdyni  („Emitent”) o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 200.000.000 PLN („Obligacje”).

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej Obligacji Emitenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o ubieganiu się przez Emitenta o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest prospekt podstawowy Emitenta, wraz z ewentualnymi opublikowanymi suplementami do prospektu podstawowego i komunikatami aktualizującymi, który w dniu 17 czerwca 2021 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („Prospekt”). Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej – Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. (www.bossa.pl).

Zatwierdzając Prospekt, Komisja Nadzoru Finansowego nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego Emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia dla Obligacji. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia Prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w Prospekcie informacji ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Emitenta działalnością, ani ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem Obligacji.

Szczegółowe informacje dotyczące liczby Obligacji emitowanych i oferowanych w ramach danej serii oraz terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji zawierać będą ostateczne warunki emisji Obligacji („Ostateczne Warunki”), które zostaną opublikowane i będą dostępne na stronie internetowej Emitenta (www.best.com.pl) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej (www.bossa.pl).

Inwestycja w Obligacje oferowane w ramach Prospektu wiąże się z szeregiem ryzyk właściwych dla dłużnych papierów wartościowych oraz ryzykami związanymi z działalnością Emitenta. W szczególności zwraca się uwagę inwestorów, iż Obligacje nie są depozytami (lokatami) bankowymi i nie są objęte systemem gwarantowania depozytów. W przypadku niewypłacalności Emitenta spowodowanej pogorszeniem się jego sytuacji finansowej, w tym utratą płynności przez Emitenta lub zmieniającą się sytuacją na rynku kapitałowym, część lub całość zainwestowanego kapitału może zostać utracona, jak również nabywcy Obligacji mogą nie otrzymać świadczeń z Obligacji przewidzianych w warunkach emisji Obligacji. W związku z tymi ryzykami, przed inwestycją w Obligacje inwestorzy powinni rozważyć, czy ich portfel inwestycyjny jest należycie zdywersyfikowany. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, w tym treścią dokumentów włączonych do Prospektu przez odniesienie, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w Obligacje, opisanymi w punktach Prospektu zatytułowanych „Czynniki ryzyka” oraz Ostatecznymi Warunkami. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabywania papierów wartościowych Emitenta powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu oraz Ostatecznych Warunków. W celu uzyskania pełnych informacji na temat Emitenta i oferty publicznej Obligacji konieczne jest łączne zapoznanie się z Prospektem, suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz Ostatecznymi Warunkami poszczególnych serii Obligacji.

Zamieszczone na tej stronie informacje oraz materiały nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Oferta publiczna Obligacji jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami Prospekt nie może być traktowany jako oferta nabycia lub subskrypcji bądź zaproszenie do nabycia lub subskrybowania jakichkolwiek Obligacji. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych Emitenta w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Ani Prospekt, ani Obligacje nim objęte nie zostały zarejestrowane ani nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933). Obligacje objęte Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych.

Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa innych państw, które mogą się do niego stosować.

Niestety, ale ze względu na obowiązujące przepisy prawa nie mogą Państwo uzyskać dostępu do tej strony.

1/1