Metoda FIFO

Zgodnie z zapisami w ustawie o podatku od osób fizycznych, dochód jest obliczany według zasady FIFO (First In First Out). Oznacza to, że najpierw rozliczane są papiery kupione najwcześniej. Na tej podstawie obliczany jest dochód do opodatkowania z zysków kapitałowych.

Według jakiej metody księgowej jest obliczany dochód do opodatkowania?

Dochodem ze zbycia papierów wartościowych, instrumentów pochodnych, realizacji praw z papierów wartościowych jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów, instrumentów, realizacji praw, a kosztami uzyskania przychodu.

Zgodnie z zapisami w ustawie o podatku od osób fizycznych, dochód jest obliczany według zasady (First In First Out). Oznacza to, że najpierw sprzedawane są papiery kupione najwcześniej. Ma to także znaczenie w przypadku akcji zakupionych przed 24.12.2003 oraz kontraktów przed 31.12.2003, ponieważ dochód z nich jest zwolniony z podatku.

Plany emerytalne amIKE

Sprawdź zarządzanie na kontach IKE/IKZE

Przykład 1

20.12.2003 Inwestor kupuje 100 akcji spółki XYZ po 10 PLN i płaci prowizję 5 PLN 
01.02.2004 Inwestor kupuje 50 akcji spółki XYZ po 12 PLN i płaci prowizję 5 PLN 
07.05.2008 Inwestor sprzedaje 100 akcji spółki XYZ po 11 PLN i płaci prowizję 5 PLN 
06.10.2008 Inwestor sprzedaje 50 akcji spółki XYZ po 15 PLN i płaci prowizję 5 PLN.

Dochód do opodatkowania: 
Zysk z akcji kupionych przed 24.12.2003 roku nie jest opodatkowany. Dochód jest obliczany jedynie od 50 akcji kupionych po 12 PLN i sprzedanych po 15 PLN Od powyższego, odejmowana jest także zapłacona prowizja czyli dochód wyniesie:

(50 * 15 PLN) - (50 * 12 PLN + 5 PLN + 5 PLN) = 140 PLN

gdzie:
(50 * 15 PLN) - to przychód ze sprzedaży (transakcja zamykająca),

(50 * 12 PLN + 5 PLN + 5 PLN) - koszt uzyskania przychodu wynikający z transakcji otwierającej pozycję (kupno) powiększony o prowizję od kupna i sprzedaży.

Należny podatek: 140 * 19% = 26,6 PLN

Jeżeli inwestor nie wykonywał innych operacji, na koniec roku będzie zobowiązany odprowadzić 26,6 PLN z tytułu należnego podatku od zysków giełdowych.

Przykład 2

21.02.2008 Inwestor kupuje 100 akcji spółki AAA po 8 PLN i płaci prowizję 5 PLN
16.06.2008 Inwestor kupuje 80 akcji spółki BBB po 11 PLN i płaci prowizję 5 PLN
05.11.2008 Inwestor sprzedaje 50 akcji spółki AAA po 10 PLN i płaci prowizję 5 PLN

Dochód do opodatkowania za 2008 r. zostanie wyliczony w następujący sposób:

(50 * 10 PLN) - (50 * 8 PLN + 2,5 PLN + 5 PLN) = 92,50 PLN

gdzie:
(50 * 10 PLN) - to przychód ze sprzedaży 50 akcji spółki AAA (transakcja zamykająca);

(50 * 8 PLN + 2,5 PLN + 5 PLN) - to koszt uzyskania przychodu, na który składa się kupno 50 akcji spółki AAA, prowizja od kupna (2,5 PLN) wyliczona proporcjonalnie do ilości sprzedanych akcji oraz prowizja od sprzedaży (5 PLN).

Należny podatek: 92,50 PLN * 19% = 17,58 PLN

W powyższym przykładzie rozliczenia za rok 2008 nie wlicza się kosztów nabycia akcji kupionych w 2008 r., ale w tym roku nie sprzedanych. Koszt nabycia tych akcji (włącznie z prowizją) zostanie uwzględniony w rozliczeniu za rok podatkowy, w którym te akcje zostaną sprzedane.

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1