Jak płacić?

Najważniejsze informacje dotyczące rozliczenia podatku od zysków kapitałowych (PIT8C).

 1. Podatek od zysków giełdowych rozliczany jest rocznie według jednej stawki - 19%.

 2. Do końca lutego DM przesyła inwestorom oraz urzędom skarbowym informacje podatkowe PIT8C.

 3. Biuro sporządza jeden zbiorczy PIT 8C dla wszystkich rachunków inwestycyjnych należących do jednego klienta. Jeżeli inwestor posiada rachunki w kilku biurach, koszty i przychody wykazane w otrzymanych informacjach podatkowych powinien „zsumować”, a końcowy wynik wykazać w PIT 38.

 4. Zeznanie podatkowe PIT 38 należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym w terminie do 30 kwietnia następnego roku.

 5. W ciągu roku nie są pobierane zaliczki.

 6. W informacji PIT-8C nie są wykazywane dochody, które podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym (np. dywidendy, odsetki od obligacji).

 7. Zyski i straty są uwzględniane tylko od transakcji zamkniętych.

 8. Wszystkie koszty wykazane przez DM w informacji PIT 8C wyszczególnione na stronie "Koszty"

 9. Podatek nalicza się od dochodów uzyskanych z inwestycji m.in. w akcje, obligacje, kontrakty indeksowe ale również kontrakty walutowe.

 10. Dochodów giełdowych nie łączy się z dochodami uzyskanymi z innych źródeł, opodatkowanymi według progresywnej skali podatkowej.

 11. UWAGA! Dochody z lokat bankowych czy sprzedaży jednostek funduszy nie mogą być kompensowane np. ze stratami poniesionymi na akcjach czy kontraktach.

Mniejsze podatki z IKE i IKZE

Zyskaj bieżące i przyszłe korzyści podatkowe

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny... Dowiedz się więcej
1/1