Koszty

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów kosztem uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia akcji oraz innych papierów wartościowych są wydatki poniesione na ich objęcie lub nabycie.

Co jest zaliczone do kosztów uzyskania dochodów giełdowych?

Koszty uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia akcji i papierów wartościowych można podzielić na:

  1. bezpośrednio związane z daną transakcją - koszt nabycia zbywanego papieru wartościowego (cena jednostkowa x ilość papierów wartościowych),
  2. koszty poniesione w danym roku podatkowym w celu uzyskania przychodu, związane z obsługą rachunku inwestycyjnego.

Przeniesienie (transfer) papierów wartościowych z jednego biura do innego jest operacją nie mającą wpływu na podatek. Biuro maklerskie, do którego przeniesione zostaną papiery wartościowe otrzyma jedynie informacje o cenie, czasie i sposobie nabycia papieru.

W przypadku zbycia papierów wartościowych nabytych w drodze darowizny cena nabycia zbywanego papieru wartościowego zostanie przez biuro maklerskie ustalona na poziomie 0 PLN. W przypadku zbycia papierów wartościowych otrzymanych w drodze spadku, kosztami uzyskania przychodu są wydatki poniesione przez spadkodawcę w celu objęcia lub nabycia ww. akcji. 

Mniejsze podatki z IKE i IKZE

Zyskaj bieżące i przyszłe korzyści podatkowe

W przypadku zbycia papierów wartościowych nabytych np. na podstawie umowy cywilno-prawnej, jeśli biuro maklerskie nie będzie dysponowało żadnym dokumentem, w którym byłaby określona cena nabycia, przyjmie cenę nabycia zbywanego papieru na poziomie 0 PLN.

UWAGA! DM BOŚ w przesyłanym inwestorom PIT-8C uwzględnia następujące koszty uzyskania przychodów giełdowych:

  • opłata za prowadzenie rachunku za dany rok podatkowy
  • prowizje od transakcji zawartych za pośrednictwem DM BOŚ
  • opłata za dostęp do notowań rachunku internetowego
  • opłata stała za zarządzanie portfelem instrumentów finansowych oraz prowizja od nadwyżki wartości portfela instrumentów finansowych ponad benchmark
  • opłaty związane z transakcjami na rynku OTC
  • opłata za przechowywanie instrumentów finansowych

Pozostałe koszty (np. odsetki i prowizje od kredytów giełdowych) mogą być uwzględnione przez inwestora w rozliczeniu rocznym. W tym przypadku proponujemy potwierdzenie kosztów do odliczenia we właściwym urzędzie skarbowym.

W jaki sposób mogę rozliczać straty?

Jeżeli w danym roku podatkowym poniesione przez klienta koszty uzyskania przychodu są większe od uzyskanych przez klienta przychodów, wówczas klient ponosi stratę z inwestycji. O tę stratę klient ma prawo obniżać dochód z inwestycji przez kolejnych pięć lat, z tym że pomniejszenie dochodu w danym roku nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty albo obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.
 Poniesioną stratę należy wykazać w PIT-38, jej udokumentowanie upoważnia klienta do rozliczenia straty w następnych pięciu latach.

Nie można kompensować strat giełdowych zyskami, np. z lokat bankowych czy sprzedaży jednostek funduszy.

Przykład 3

Inwestor zarobił 200 PLN na sprzedaży obligacji na giełdzie i jednocześnie poniósł stratę 150 PLN spekulując na akcjach oraz stracił 50 PLN na kontraktach. Jego dochód i podatek na koniec 2008 roku wyniesie 0 PLN.

Przykład 4

Inwestor zarobił 200 PLN z tytułu odsetek od lokaty bankowej i jednocześnie poniósł stratę 150 PLN spekulując na akcjach oraz stracił 50 PLN na kontraktach. Niestety zapłaci 19% podatku od 200 PLN i będzie mógł odliczyć 50% z 200 PLN od zysków giełdowych w roku następnym.

Gdzie mogę znaleźć przepisy dotyczące podatku giełdowego?

Jedyne przepisy, dotyczące podatku giełdowego znajdują się w ustawie o podatku od osób fizycznych.

Kiedy następuje moment uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i instrumentów pochodnych?

Przychód ze zbycia papierów wartościowych następuje w momencie przeniesienia własności papieru wartościowego na kupującego. Nie brany jest pod uwagę faktyczny moment zapłaty.

Przykład 5

Inwestor sprzedaje na giełdzie akcje w dniu D. Przeniesienie ich własności, a tym samym powstanie przychodu z ich zbycia, nastąpi w dniu D+2 (drugiego dnia po zawarciu transakcji).

Przychód ze zbycia instrumentów pochodnych oraz z realizacji praw z nich wynikających powstaje w momencie realizacji praw wynikających z tych instrumentów.

Przykład 6

Inwestor kupuje kontrakt terminowy:

  1. jeśli sprzeda go na giełdzie, przychód powstanie w dniu sprzedaży kontraktu
  2. jeśli nie sprzeda kontraktu, przychód powstanie w dniu wygaśnięcia tej serii kontraktów

Jaki zapłacę podatek od sprzedaży akcji pracowniczych?

Posiadacze akcji pracowniczych, nabytych przez pracowników na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. O komercjalizacji i prywatyzacji w przypadku odpłatnego zbycia akcji zapłacą podatek dochodowy w wysokości 19 % uzyskanego dochodu.

Opodatkowanie papierów nabytych przed 1 stycznia 2004

Dochody osiągnięte ze zbycia papierów wartościowych, nabytych przed 1 stycznia 2004 rokiem na podstawie oferty publicznej i za pośrednictwem giełdy papierów wartościowych (w przypadku obligacji Skarbu Państwa-przed 1 stycznia 2003 r.) nie podlegają opodatkowaniu.

Z podatku nie są zwolnione przychody uzyskane ze zbycia papierów wartościowych nabytych przed 1 stycznia 2004 rokiem, w drodze: umowy cywilno-prawnej, spadku, darowizny lub przydziału akcji pracowniczych.

Jeżeli biuro maklerskie nie będzie posiadało informacji co do tego czy zbyte papiery wartościowe spełniają warunki pozwalające na zwolnienie z podatku giełdowego, przychód powstały ze zbycia tych akcji DM wykaże w części E informacji podatkowej PIT-8C, jako przychód podlegający opodatkowaniu. Jeśli podatnik będzie dysponował dowodami, stwierdzającymi, że uzyskany przez niego dochód ze sprzedanych papierów wartościowych nie podlega opodatkowaniu, nie wykaże tego dochodu w swoim zeznaniu podatkowym.

Czy odsetki od kredytów zaciągniętych na zakup papierów wartościowych są kosztem uzyskania przychodu ze zbycia tych papierów?

Aby odsetki od kredytów mogły być uznane za koszt uzyskania przychodów, z umowy kredytowej musi wynikać, że celem udzielenia kredytu jest przeznaczenie środków na zakup papierów wartościowych i potwierdzenie przez bank wydatkowania tych środków zgodnie z zawartą umową (jedynie zapłacone odsetki i prowizje od kredytu, za który faktycznie nabyto papiery wartościowe).

Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

1/1